Sök:

Dramatik som pedagogik

Några pedagogers syn på drama i skolan


Detta examensarbete handlar om drama som pedagogik, vad det är, hur man gör och varför man gör det. Mitt syfte med den här uppsatsen är att lyfta fram kunskap om hur vi pedagoger ska kunna hjälpa elever i våra klasser genom att använda drama som metod för kunskap och utveckling. Arbetet innefattar tre intervjuer samt litteraturstudier om ämnet. Individerna som jag har intervjuat är en klasslärare på mellanstadiet, en dramalärare samt en barnteaterförfattarinna. Intervjuerna innehöll frågor som rörde drama som pedagogik och hur de som pedagoger kommer i kontakt med detta, vad de tycker om drama som pedagogik, samt vad man kan använda det till och vilka fördelar som blir följden av användandet.Jag kom fram till att drama som pedagogik är en metod med vilken elever och lärare lär sig mer om sig själva, varandra och världen. Jag kom också fram till att drama som pedagogik verkar både personlighetsutvecklande och grupputvecklande samtidigt som den hjälper eleverna på ett stimulerande, kreativt och roligt sätt mot sina kunskapsmål och är därför en bra metod. Jag kom också fram till att vi pedagoger genom att bjuda på oss själva, samtidigt som vi involverar eleverna i en beslutandeprocess om sitt eget lärande inom dramats ramar, där vi verkar som medagerare för att inspirera, stimulera och styra våra elever, så att de upplever att kunskapsinhämtande är roligt och intressant, utövar en givande pedagogik som stärker individerna i gruppen.

Författare

Madeleine Hjelm

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Karlstads universitet

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..