Sök:

Dockor och bilar i förskolans verksamhet

en analys av pedagogers förhållningssätt till barns lek med leksaker ur ett genusperspektiv


Denna undersökning handlar om hur pedagoger i förskolor med olika inriktning väljer ut och motiverar valet av leksaker för förskolans verksamhet. Syftet med undersökningen var även att ta reda på hur pedagoger resonerar kring flick- och pojkleksaker samt att undersöka vad pedagogerna anser kan påverka barnens val av leksaker. Undersökningen syftade även till att söka svar på om det finns några skillnader eller likheter i pedagogernas resonemang beroende på om de arbetar i en förskola med genusinriktning eller inte. I litteraturgenomgången redogörs för teoretiska perspektiv på barns lek med leksaker. Detta sker utifrån ett genusperspektiv. Som metod för undersökningen har intervjuer använts. Dessa intervjuer genomfördes i tre förskolor i Mellansverige varav en av dessa uttalat har en genusinriktning på sitt arbete. Resultatet visade att det främst fanns likheter i hur pedagogerna i de olika förskolorna resonerade kring barns lek med leksaker. En tydlig skillnad var dock att den pedagog som arbetar i en förskola med genusinriktning har valt att inte använda sig av könsstereotypa leksaker så som dockor och bilar i sin verksamhet med de äldre barnen. En slutsats som kunde dras av denna undersökning var att pedagogen som arbetar i en förskola med genusinriktning överlag hade mer utvecklade tankar kring genus i förhållande till barns lek med leksaker än vad övriga pedagoger hade. Ytterligare en slutsats som kunde dras var att de intervjuade pedagogerna ansåg att omgivningen spelar stor roll när det gäller påverkan på barns val av leksaker. Att pedagogerna i förskolan är betydelsefulla i detta sammanhang var också tydligt.   Nyckelord: förskola, genus, lek, leksaker, pedagog 

Författare

Caroline Thorstensson

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..