Sök:

Dockor, LEGO och pinnar

en jämförelse av genus i barns lek inomhus och utomhus


Syftet med min studie var att undersöka om skogsleken var mindre könsstereotyp äninomhusleken. Jag undersökte vad barn leker, vilka de leker med och vilka redskap deanvänder i leken samt jämförde inomhusleken med skogsleken. Undersökningen genomfördesmed hjälp av löpande observationer. Resultatet visade att inomhus lekte barnen oftastkonstruktionslekar och rollekar. Utomhus var rörelselekarna vanligast. Barnen lekte helst medandra barn av samma kön som de själva. Inomhus lekte barnen oftast i små grupper medan deutomhus oftare lekte i större grupper. De redskap de använde var inomhus oftastfärdigkonstruerade och användes på det sätt som förväntades. Utomhus användes oftastpinnar, på många olika sätt, som redskap.Min undersökning visade, precis som tidigare forskning, att inomhusleken följer detraditionella genusmönster som finns och att skogsleken till viss del bryter dem. Detta är dockinget som sker per automatik, utan något man ständigt måste arbeta med.

Författare

Jonas Bondesson

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..