Sök:

Diskussion om förskolans samling

En litteraturstudie som skildrar samlingen i tidningen Förskolan


Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur samlingen framställs i tidningenFörskolan och hur dessa skildringar kan relateras till ett av förskolans uppdrag där omsorg,fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi har använt oss av en litteraturstudie i form av entextanalys där vi undersökt och analyserat artiklar i tidningen Förskolan efter införandet avförskolans läroplan 1998. Vi använde oss av ett analysschema där vi förtydligade innebördenav begreppen omsorg, fostran och lärande. Resultatet i tidningen Förskolan visar att i samlingen sker det mer fostran och lärande änomsorg. Sammanfattningsvis beskrivs samlingen i artiklarna som en daglig återkommandeaktivitet som innehåller lärande i många olika former, medan fostran sker mer indirekt.Lärande i samlingen utgörs till stor del av språkutveckling och matematik. Fostran relaterastill socialisering där samlingen fungerar som ett skolförberedande moment. Omsorg isamlingen synliggörs i form av att göra barnen delaktiga i gruppen samt att bekräfta detenskilda barnet. Avslutningsvis visar resultatet på att samlingen som arbetssätt kan relaterastill förskolans uppdrag då omsorg, fostran och lärande i olika utsträckning ingår/skildras isamlingen, vilket bildar en helhet. Nyckelord: Samling i förskolan, omsorg, fostran, lärande.

Författare

Christina Rådahl Emilie Wendeborn

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..