Sök:

Det beror på...

En studie kring socialt ansvar och varför det redovisas


Syftet med uppsatsen är att analysera hur företag definierar socialt ansvar samt varför företag redovisar sitt sociala ansvar. Det empiriska materialet samlades in genom sju semistrukturerade intervjuer, där respondenter fick besvara frågor kring socialt ansvar och deras redovisning. Studiens resultat visar på att socialt ansvar är ett begrepp som är beroende av situation och individ, definitionen av socialt ansvar är även kopplat till vilken verksamhet företag bedriver.  Vilken tolkning företaget gör av begreppet socialt ansvar, leder till att syftet med redovisningen av det varierar. En anledningen till att företag väljer att redovisa sitt sociala ansvar är för att de anser att det är ett sätt att visa sina intressenter vad företaget har gjort, en form av marknadsföringsmaterial. Vidare kan det sociala ansvaret även redovisas av den anledning att företag anser att det är en naturlig del av verksamheten, i likhet med företagets redovisning av de miljömässiga och ekonomiska delarna. Orsaker till dessa variationer är för att socialt ansvar är kontextberoende, vilket gör att det inte finns något rätt eller fel när det gäller vad socialt ansvar är.

Författare

Hanna Andersson Emma Månsson Erika Ngai

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..