Sök:

"Det är ändå läraren som bestämmer"

En intervjustudie om elevinflytande i SO-undervisningen i årskurs 9

Uppsatsen är en kulturanalys som med utgångspunkt i den brittiska popikonen Boy George behandlar intersektioner mellan maskulinitet, sexualitet, populärkultur och makt. Syftet är att skildra Boy George i sin specifika kontext, närmare bestämt den brittiska musikindustrin på 1980- talet. Mot den bakgrunden analyseras hur hans maskulinitet och sexualitet kan förstås som ett uttryck för synen på sexualitet och kön under hans samtid. Uppsatsen syftar till att urskilja vilka normgränser relaterade till kön och sexualitet Boy George rörde sig inom genom en närstudie av detaljer i rörlig bild och text. Uppsatsen utgår från queerteori, med användning av begreppet heteronormativitet samt den heterosexuella matrisen som analytiskt verktyg. Därutöver tillämpas genomgående R. W Connells maskulinitetsteori. Uppsatsen skildrar den motsägelsefulla brytpunkten mellan hegemonisk- och underordnad maskulinitet. Det som betraktas som hegemonisk maskulinitet i ett sammanhang kan anses vara underordnad maskulinitet i ett annat, vilket således leder till att en paradox uppstår, något som utforskas i uppsatsen genom analysen av Boy George. Följaktligen lyfter uppsatsen fram på vilka sätt normer kring genus/ kön och sexualitet sätter gränser för och/ eller möjliggör olika typer av maskulinitet/ femininet, begärsstrukturer och könsöverskridanden.

Författare

Viktoria Kåberg Staffan Saxin

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..