Sök:

Den överträdda gränsen

om dikt och verklighet i Torgny
Lindgrens romaner "Pölsan" och "Till sanningens lov"


I uppsatsen analyseras Torgny Lindgrens romaner "Pölsan" och "Till sanningens lov". Syftet med analysen är att undersöka hur begreppen ?dikt? och ?verklighet? tematiseras i romanerna då huvudpersonen i respektive roman är en man som skriver en berättelse. Den oklara gränsen mellan dikt och verklighet som finns i båda berättelserna ses här som ett uttryck för en kamp som förs av huvudpersonerna mellan en deterministisk, gammaltestamentlig livsåskådning och en existens där människan har rätten att göra fria val, vad som här tolkas som en nytestamentlig livåskådning.

Författare

Therese Engström

Lärosäte och institution

Luleå/Språk och kultur

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..