Sök:

Den narkotikapolitiska debatten - En kritisk granskning av de politiska & rättsliga normernas inverkan på individen


Den här uppsatsen behandlar Sveriges narkotikapolitik, och då i förlängningen dess inverkan på individen, i form av missbrukaren. Syftet med föreliggande studie är att spegla individperspektivet i den aktuella narkotikapolitiska debatten, för att se hur missbrukarens position i samhället kan tänkas se ut framöver. Problemställningen utgår ifrån att politiken leder till att missbrukaren starkt marginaliseras i vårt samhälle, då målet om "det narkotikafria samhället" utestänger användaren av narkotika.Uppsatsen bygger på Foucaults teoretiska begrepp makt, disciplin, avvikelse och norm. Samt på det perspektiv man inom rättssociologin benämner normvetenskap. Utifrån dessa begrepp har en teoretisk modell skapats, som hjälpmedel vid genomförandet av undersökningen. Materialet som undersökningen baserats på, utgörs av den narkotikapolitiska debatten, i form av samtliga motioner som berör ämnet, från åren 2004 och 2005. Dessa uppkom till 45 stycken, vilka vi analyserat genom en idékritisk textanalys.Resultatet av undersökningen presenteras utifrån de tre delar narkotikapolitiken består av, preventiva åtgärder, kontrollpolitik samt vård och behandling. Vi kan se tendenser till att praktiska åtgärder, som skulle stärka individperspektivet, framträder i debatten. På det hela taget är dock individperspektivet till stor del underordnat samhällsperspektivet i dagens svenska narkotikapolitiska debatt. Sammantaget kan man säga att den definition av narkotikaproblemet som är den ledande, gör det svårt för ett mer individinriktat synsätt att tränga igenom.

Författare

Josefin Anselmsson Anne Munch

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Rättssociologiska enheten

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..