Sök:

De informella förväntningarna på räddningsledaren bland blåljusorganisationerna

En experimentell studie inom ledarskap och samverkan


Syftet med detta examensarbete är att utifrån tre ledarstilar; 1. Auktoritär, 2. Demokratisk samt 3. Samordnande, undersöka vilken av dessa ledarstilar som ambulans- och polispersonal anser är mer gynnsamma vid olika situationer där de olika organisationerna kan betraktas ha olika stor kompetens. Författaren till denna studie har därför valt tre typer av olyckor:1. Bombhot, 2. Lägenhetsbrand och 3. Tågolycka med stort antal skadade. Examensarbetet syftar även till att undersöka vilka förväntningar som ambulans- och polispersonal har på räddningsledaren på skadeplatsen utifrån ett ledarskaps- och samverkansperspektiv.För att utreda denna frågeställning genomfördes en experimentell studie baserad på scenarioundersökning uppföljd av personliga intervjuer.Hypoteserna var:Hypotes 1: Ambulans- och polispersonal vill ha en mer demokratisk räddningsledare när ambulans- och polispersonalen antas ha en större kompetens på skadeplatsen. Hypotes 2: Ambulans- och polispersonal vill ha en mer samordnande räddningsledare när ambulans- och polispersonalen antas ha en mindre kompetens på skadeplatsen. Vid den scenarioundersökningen deltog 20 ambulanssjuksköterskor och 22 yttre polisbefäl/yttre kommissarier i scenarioundersökningen, vilken följdes upp med 12 stycken intervjuer. Resultatet vid scenarioundersökningen visade att:Vid bombhot så anser polisen att en demokratisk räddningsledare är mer gynnsam än en auktoritär. Ambulansen anser att en samordnande räddningsledare är mer gynnsam än både en auktoritär och demokratisk ledarstil hos räddningsledaren.Vid lägenhetsbrand så anser polisen att den samordnande räddningsledaren är mer gynnsam än en auktoritär. Ambulansen anser, i sin tur, att den samordnande ledarstilen är mer gynnsam än både den auktoritära och demokratiska ledarstilen. Vid tågolycka anser både ambulans- och polispersonal att den demokratiska och samordnande ledarstilen hos räddningsledaren är mer gynnsam än den auktoritära. Slutsatserna är att rollfördelningen hos ledningspersonalen bör styras utav vem av ledningspersonalen som är först på plats vid olyckan och/eller den som har högst kompetens gentemot olyckan och händelseförloppet. Slutsatserna är vidare att samverkan mellan ledningspersonalen fungerar bäst när ledningspersonalen tidigt samlas upp i insatsen och fattar gemensamma taktiska beslut. Genom detta så kan de olika organisationerna lättare förhålla sig till varandra. Det medför också att organisationerna lättare kan tillgodose och stötta upp varandra under insatsen.

Författare

Peter Ludvigsson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..