Sök:

Copingstrategier i arbetet med ensamkommande flyktingbarn

Vikten av att våra sig själv för att kunna vårda andra


Till Sverige kommer dagligen ensamkommande flyktingbarn som so?ker asyl. Barnen har ofta varit med om sva?ra upplevelser som pa?verkat dem sva?rt med psykisk oha?lsa, a?ngest och oro som fo?ljd. Vissa av barnen placeras i familjehem men de flesta placeras pa? speciella boenden, sa? kallade HVB-hem. Syftet med denna studie var att ta reda pa? hur personalen pa? dessa boenden upplever sitt arbete och vilka copingstrategier de anva?nder. Uppsatsen bygger pa? fyra intervjuer med personal fra?n olika boenden i Va?sterbottniska kommuner. Intervjuerna visar pa? fo?rdelar och nackdelar med arbetet samt vikten av goda copingstrategier och att ta hand om sig sja?lv. Samtliga intervjupersoner beskriver hur tra?ning, samtal med kollegor, handledning och vila a?r centralt fo?r att de ska orka med och kunna prestera bra pa? sitt arbete. 

Författare

Kristin Frykholm Klara Lynöe

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..