Sök:

COMMIT

ett internetbaserat stödsystem för KBT vid mild till måttlig ångest och depression - kvantitativ och kvalitativ utvärdering


Syftet var att utva?rdera hur det internetbaserade sto?dsystemet COMMIT fungerade som komplement till KBT face-to-face fo?r personer med mild till ma?ttlig a?ngest och depression. Internetportalen COMMIT med funktioner anpassade fo?r att sto?dja behandling under och mellan samtal baserades pa? kunskap och teknik fra?n internetbehandlingsforskning.Totalt 15 klienter och 8 behandlare deltog i studien och behandlingarna pa?gick i a?tta till nio veckor. Under samtalen anva?ndes surfplatta (iPad 2, Apple) fo?r a?tkomst till COMMIT och mellan samtalen anva?nde klienter och behandlare dator med internetuppkoppling. Studien hade en mixed methods-design. Kvantitativ data fo?r symtomlindring, upplevd livskvalitet och arbetsallians insamlades med sja?lvskattningsformula?r fo?re och efter behandling. Semistrukturerade intervjuer utfo?rdes fo?r kvalitativ datainsamling efter behandlingens avslut.Ja?mfo?relse mellan fo?r- och efterma?tningar t(14)=4.30-7.25, p<0.001 visade pa? stora effekter (d=1.68-2.44) med statistisk signifikans fo?r samtliga ma?tt pa? a?ngest och depression samt upplevd livskvalitet. Majoriteten av klienterna visade ocksa? pa? klinisk signifikant fo?rba?ttring pa? dessa ma?tt. Ba?de klienter och behandlare skattade ho?gt vid ma?tning av arbetsallians.Det kvalitativa resultatet a?terspeglade COMMIT som ett system verksamt fo?r tilla?gnande av information, uto?kad kommunikation, god fo?ljsamhet, generalisering av behandling och fra?mjande av behandlarkompetens. En betydande faktor var klientens datorvana och med undantag fo?r klienter med begra?nsad datorvana tyder resultatet pa? internetbaserat sto?d som mycket lovande resurs i KBT.

Författare

Elisabet Gervind Erica Skagius Ruiz

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/PsykologiFilosofiska fakulteten

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..