Sök:

Budgetens betydelse vid styrning av hög- respektive lågtillväxtföretag

en teoriutvecklande studie


Företag som växer är ofta svåra att styra. För dem kan budget vara ett lämpligt styrverktyg. Syftet med denna studie var att undersöka i vilken omfattning hög- respektive lågtillväxtföretag budgeterar, vilken roll budgeten har i dessa företags styrmix samt beskriva hur budgetanvändningen påverkar dessa företags prestationer. Studien bygger på teorier kring budget, styrning och tillväxt. Den empiriska undersökningen genomfördes med hjälp av en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning riktad till ett antal hög- respektive lågtillväxtföretag. Resultaten från undersökningen kopplades till teorierna och utmynnade i ett antal propositioner. Undersökningen visar att budgeten har en större roll i högtillväxtföretag eftersom dessa företag har ett stort behov av styrning. Undersökningen visar även att budgeten påverkar både hög- och lågtillväxtföretags prestationer på olika sätt.

Författare

Catrine Lindfors Sara Persson

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..