Sök:

Biverkningar av kognitiv beteendeterapi

En intervjustudie om psykoterapeuters uppfattning och erfarenheter


 Forskning av biverkningar inom kognitiv beteendeterapi (KBT) har varit relativt outforskat och viss brist påkunskap råder inom området. Syfte och frågeställningar med detta examensarbete var att undersökapsykoterapeuters uppfattning om och erfarenheter av biverkningar av KBT. Genom en explorativ induktiv studiemed kvalitativ ansats undersöktes detta. Informanterna var sex KBT-psykoterapeuter. Intervjuerna spelades in,transkriberades och analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visade på olika beskrivningar av vaden biverkan är och att biverkningar var av både positiv och negativ karaktär. En del av biverkningarna varförväntade och upplevdes ha en positiv effekt utifrån behandlingens syfte och en del av biverkningarna var inteförväntade och upplevdes ha en negativ effekt utifrån behandlingens syfte. Positiva biverkningar ansågs vararelaterade till naturliga reaktioner som förekom vid förändringsarbete och inte var skadliga varken för klienteneller terapin. Negativa biverkningar handlade om bieffekter som var långvariga, ineffektiva och skadliga förklienten. Resultatet visade även att psykoterapeuterna hade erfarenheter av biverkningar inom KBT. Dessa varfaktorer som bidrog till negativa effekter i terapin vilka tematiserades som psykoterapeutens förhållningssätt,terapistörande, psykoterapins effekt på omgivningen samt interaktion mellan KBT och samhälle. Fynden var attframför allt två områden inom biverkningar var komplexa och svåra att förebygga eller påverka: delspsykoterapins effekt på omgivningen, dels interaktion mellan KBT och samhälle. Som rekommendation förfortsatt tillämpning av KBT betonades uppmärksamhet kring kontextens påverkan samt vikten av att reflekteraöver samhällets påverkan på psykoterapiområdet.

Författare

Shideh Ershadi Maria Hofverberg

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Psykoterapi

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..