Sök:

"Betydande tvivel" - ett dilemma?

En kvalitativ studie om revisorns syn på att anmärka på fortsatt drift

Revisorns roll har varit ett omdebatterat a?mne under en la?ngre tid betra?ffande hur va?l de genomfo?r sina fo?rpliktelser som revisor. I samband med de redovisningsskandaler som har uppma?rksammats de senaste decennierna har det framkommit att revisorn haft en passiv roll och medverkat till att utomsta?ende intressenter har erha?llit felaktig information.En revisor ska i samband med en granskning fo?rha?lla sig i enlighet med revisionsstandard ISA 570, som bero?r redovisningsprincipen fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift inneba?r att ett fo?retag anses fortsa?tta sin verksamhet under o?verska?dlig framtid. Standarden reglerar vilka a?tga?rder en revisor skall vidta om det fo?religger betydande tvivel eller osa?kerhetsfaktorer ga?llande fo?retagets fo?rma?ga till fortsatt drift. Dock la?gger denna standard ingen va?rdering i vilka faktorer som va?ger tyngre vid en bedo?mning. Pa? grund av bristande regelverk och rekommendationer kan revisorn beakta ett fo?retags fortlevnad utifra?n olika aspekter, vilket skapar ett handlingsutrymme. Revisorn sta?r info?r ett dilemma i dessa avseende da? en bedo?mning om den fortsatta driften kan leda till olika pa?fo?ljder pa? grund av sitt sta?llningstagande.Vi vill med denna studie fa? en sto?rre fo?rsta?else fo?r hur revisorn bedo?mer och uppfattar detta handlingsutrymme om fortsatt drift samt skapa en fo?rsta?else om det beslutsunderlag som revisorn utga?r ifra?n vid sin bedo?mning. Fo?r studiens utfo?rande har vi valt en kvalitativ forskningsmetod med utga?ngspunkt i en hermeneutisk kunskapssyn och en konstruktionistisk vetenskapssyn. Studiens angreppssa?tt a?r en medelva?g mellan det induktiva och det deduktiva vilket inneba?r att det sker en interaktion mellan teori och empiri. Det valda angreppssa?ttet inneba?r att vi utifra?n befintliga teorier skapat relevanta empiriska underso?kningar fo?r att bringa klarhet i hur revisorn resonerar kring sin bedo?mning om fortsatt drift.Det empiriska materialet samlades in med hja?lp av intervjuer med ba?de auktoriserade och godka?nda revisorer. Intervjuerna utformades pa? ett semi-strukturerat sa?tt, vilket innebar flexibla intervjuer med fo?rvalda fra?gor och scenarier baserade pa? olika teman.I analysen av det empiriska materialet framkom det att revisorerna upplever detta sta?llningstagande som en sva?rhanterlig bedo?mning. Tilla?mpningen av ra?dande reglering och praxis a?r begra?nsad vilket kan fo?rklaras av att standarden inte fyller sitt syfte att underla?tta och ge va?gledning vid beslutsfattandet ga?llande ett fo?retags fo?rma?ga till fortsatt drift. Erfarenhet och konsultation med kollegor a?r det tillva?gaga?ng sa?tt som revisorerna fra?mst anva?nder vid en bedo?mning. Beslutsunderlaget baseras i huvudsakligen pa? ekonomiska faktorer, revisorerna upplever en trygghet av att basera ett utla?tande pa? konkret information som inte innefattar na?gon bedo?mningsaspekt. Vi kan a?ven konstatera att revisorns branscherfarenhet, arbetssituation samt erfarenheten av att anma?rka pa? fortsatt drift a?r bakgrundsfaktorer som har stor inverkan pa? vad som motiverar deras sta?llningstagande om ett fo?retags fo?rma?ga till fortsatt drift. 

Författare

Maria Wilson Sara Fällman

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Företagsekonomi

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..