Sök:

Behövs kommunal fritid?

en kritisk diskursanalys om fritidschefers egen syn


Uppsatsen hade som syfte att belysa om kommunal fritid behövs. Undersökningen bestod av samtal med fyra fritidschefer på deras fritidskontor. Samtalen tolkades hermeneutiskt och analyserades med Faircloughs kritiska diskursanalys (Winter Jørgensen & Philipps, 2000). Som teori utgicks från Habermas diskursteori (Habermas, 1995). Analysen visar att kommunal fritid är stadd under stark förändring och har gått från "inte" till att "vara". I detta "vara" framkommer att fritiden nu ses som en aktiv part i ett samhällsbygge. Det visar sig praktiskt i byggandet av arenor för kroppsliga rörelser såväl styrda som spontana, aktiva som passiva. I dessa arenor får de demokratiska frågorna liten plats. Slutsatsen i analysen är att kommunal fritid behövs för demokratins skull. Arenor för utvecklandet av tankens kraft där de demokratiska frågorna ska ligga högst på kommunal fritids agenda. Det ger dess berättigande!

Författare

Lars Nilsson

Lärosäte och institution

Luleå/LTU Skellefteå

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..