Sök:

Behandlingsmetoder inom fysioterapi vid stressrelaterade symptom

En litteraturöversikt


Begreppet stress skapades för att beskriva hur människan svarade på påfrestningar. Stress upplevs av de flesta som en negativ känsla. Människans stressregleringssystem är anpassat för kamp eller flykt och fungerar bra vid kortvariga situationer men är mindre adekvat för längre påslag. Långvarig stress kan ge upphov till flera olika hälsoproblem och blir vanligare i samhället. Fysioterapeuter kan använda sig av olika behandlingsmetoder riktade mot de stressrelaterade symptomen som uppstår till följd av stress. Syftet med denna studie var att gör en litteraturöversikt över vilka behandlingsmetoder som kan användas av fysioterapeuter vid stressrelaterade symptom. Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl, Amed och PEDro. Sökordkombinationer användes för att kombinerade termerna för stress och fysioterapi. Totalt inkluderades 23 artiklar utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarnas metodologiska kvalité granskades med PEDro-skalan. Studier om 12 olika interventioner blev funna som kunde användas av fysioterapeuter. Samtliga interventioner förutom en, visade på positiva resultat för reducering av stressrelaterade symptom. Flest artiklar blev funna om yoga, qigong och träning. För feldenkrais, basal kroppskännedom, avslappning, dans, mindfulness, elakupunktur, lymfdränage, massage, fysioterapi kombinerat med stresshantering och stresshantering i grupp blev bara enstaka studier funna. Tai-chi visade inte på några fördelar men resultatet baserades bara på en studie. Metodologiska problem som exempelvis blandade interventioner eller korta uppföljningstider förekom. Samtliga interventionerna förutom tai-chi visade på goda resultat för att reducera stressrelaterade symptom. Yoga, träning och qigong var de interventioner som det fanns flest studier om och således mest underlag för.

Författare

Johan Eklund Ivar Lethin

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..