Sök:

Bedömning av den sederade patienten

Komfort och lindring som utmaning för intensivvårdssjuksköterskor


BakgrundSedering, delirium, agitation och sma?rta a?r viktiga omra?den inom intensivva?rd. Studier har visat pa? goda resultat vid bedo?mning av sederade patienter med validerade ma?tinstrument. Intensivva?rdssjuksko?terskan mo?ter den sederade patienten dagligen i sitt arbete och ska enligt kompetensbeskrivningen ta hand om kritiskt sjuka patienter med svikt i ett eller i flera organ och utifra?n patientens individuella behov fo?rebygga, behandla, lindra och utva?rdera omva?rdnadsa?tga?rder. Den komplexa va?rden sta?ller stora krav pa? kunskap, kompetens och interprofessionellt omha?ndertagande pa? individniva?.SyfteSyftet med studien var att beskriva intensivva?rdssjuksko?terskors erfarenheter av teamarbete och bedo?mning av sederade patienter med validerade ma?tinstrument. Metod Kvalitativa individuella intervjuer valdes som metod fo?r att besvara studiens syfte. Sju intensivva?rdssjuksko?terskor intervjuades och analyserades med kvalitativ inneha?llsanalys. Deltagarna i studien var intensivva?rdssjuksko?terskor i a?ldrarna 33-59 a?r med 1-21 a?rs erfarenhet av intensivva?rd. Fem av deltagarna var kvinnor och tva? var ma?n.ResultatResultatet presenterades under kategorierna: Kunskap om bedo?mning av den sederade patienten och Teamarbete kring den sederade patienten och styrks av citat. Resultatet i studien visar pa? en bred kunskap och kompetens inom omra?det. Flera exempel pa? god va?rd, teamarbete och professionellt fo?rha?llningssa?tt beskrevs. Det framkom dock en del brister och flera av deltagarna ka?nde frustration o?ver exempelvis teamarbete. Det belystes att kunskapsniva?n om validerade ma?tinstrument var oja?mn samt viljan med att anva?nda dem inte alltid fanns.SlutsatsMer utbildning samt en tydligare motivering och uppmuntran till varfo?r alla instrument anva?nds o?nskades. Ett omra?de som a?terkom var sva?righeterna och utmaningarna med ett effektivt teamarbete.

Författare

Anna Ekelund Eve Sporrong

Lärosäte och institution

Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..