Sök:

Barn från missbrukarhem

Vilka gemensamma faktorer finns hos barns uppväxt i en missbrukarfamilj gällande arv och miljö

Undersökningen behandlar barn som växer upp i missbrukarhem. Vi har valt att undersöka vilka faktorer i arv och miljö som kan leda till att barn i missbrukarhem följer eller bryter föräldrarnas mönster, med utgångspunkt i tidigare forskning, observation samt intervjuer med fyra vuxna personer. Anonyma Alkoholister kontaktades för att hitta frivilliga intervjupersoner, där vårt krav var att de skulle ha växt upp i ett missbrukarhem. Informanternas svar har jämförts med andra forskare som till exempel Bengtsson och Gavelin (2004) och Hansen (1995). I resultatbearbetningen har det framkommit likheter eller olikheter mellan informanterna.  Resultatet visar att det finns ett socialt arv, där barnen har sett och lärt sig sina föräldrars skäl till att dricka och deras dryckesmönster.Några barn har dock på olika sätt lyckats ta sig ur dessa riskbeteenden. Lärare kan via djupare kunskap om orsaker och symtom upptäcka, hjälpa och samverka för att förbättra de utsatta skolbarnens livsvillkor och förutsättningar för lärande.

Författare

Emelie Olofsson Charlotte Carlsson

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..