Sök:

Båda har betydelse

En studie om hur den medföljande partnern anpassas vid expatriering


Uppsatsen behandlar ämnet expatriering. Detta kan beskrivas som en process att sända anställda till ett annat land för att ex. expandera verksamheten och implementera organisationens affärstänkande på nya platser i nya länder. I takt med att det sker fler fusioner och övertaganden av företag finns en tydlig tendens att fler och fler företag låter anställda expatriera. Att skicka anställda utomlands på dessa uppdrag är dock komplicerat för företaget, den anställde och familjen. Forskning har visat att brister i den medföljande partnerns anpassning är den enskilt största orsaken till att så många expatrieringar avbryts i förtid. Vårt undersökta problem har därför varit: Hur upplever den medföljande partnern anpassningen vid expatriering? Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod då vårt fokus har varit att försöka förstå och tolka partnernas upplevelser. I vårt fall innebar detta att vi genomförde fysiska intervjuer. Sex intervjuer utfördes i USA (Portland) under en vecka i månadsskiftet april-maj 2008. Intervjuerna antog huvudsakligen en semi-strukturerad form kring tre teman som var; Personlig anpassning, Interpersonell anpassning och Omgivningsanpassning. Intervjuerna baserades i huvudsak på partners till anställda inom Adidas, en intervju genomfördes dock med en HR ansvarig på Adidas och en annan med en psykolog som arbetar med anpassningsfrågor. Slutsatserna vi kom fram till var att samtliga tre ovan nämnda aspekter av anpassning visade sig spela roll för hur partnern upplevde anpassningen. De främsta positiva sambanden för den personliga anpassningen erhölls genom underkategorin språk. Positiva samband i den andra aspekten av anpassning, interpersonell anpassning, var exempelvis betydelsen av att vara förälder, support från storfamilj och sociala nätverk. Tredje aspekten av anpassning behandlade underkategorin kulturella nyheter. Den var också den enda av våra kategorier som visade sig ha ett negativt samband med partnerns upplevda anpassning. Visshet om uppdragets varaktighet, som också var en underkategori till denna aspekt, visade sig, å andra sidan, ha en positiv effekt för partnerns anpassning.

Författare

Jonatan Svensson Peter Morath

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..