Sök:

Avskaffandet av revisionsplikten

Förändringen inom revisionsbyråer


Bakgrund & problem: Tobias Svanström har i sin doktorsavhandling utfört en studie om hur små och medelstora företag kommer att efterfråga och använda revision samt rådgivningstjänster efter avskaffandet av revisionsplikten. Svanströms studie visade att omkring 60 procent av samtliga företag kommer behålla revision trots att lagkrav saknas. Avskaffandet av revisionsplikten förväntades enligt angivelser från riksdagen beröra 70 procent av Sveriges företag vilket motsvarade omkring 250 000 små aktiebolag. År 2010 beslutade regeringen att avskaffa revisionsplikten för småföretag. Avskaffandet av revisionsplikten förändrade inte omfattning på revisionen och revisorns arbete, utan det blev avgörande för om företag fick välja bort revision. Avskaffandet av revisionsplikten är en extern förändring i lagstiftningen som driver företag i nya förhållanden. Företag tvingas anpassa sig och sätta sig in i förändringen för att bättre passa in i nya marknader med ny efterfrågan. Företag inom revisionsbranschen har minskat avsevärt sedan avskaffandet av revisionsplikten. Revisionsbyråer kan komma att avta och domineras av andra typer av rådgivningstjänster som förväntas bli ett viktigt och efterfrågat område inom branschen. Detta innebär att verksamheter som eftersträvar framgång måste anpassa sin verksamhet samt sätta in sig iförändringarna som sker.Syfte: Syftet är att utföra en uppföljande undersökning av Tobias Svanströms studie genom att undersöka hur små revisionsbyråer förändrats sedan avskaffandet av revisionsplikten avseende variablerna antalet anställda, omsättning och rörelsemarginal.Metod: Undersökningen har utgått från en kvantitativ forskningsmetod då årsredovisningar från år 2009 och 2013 har studerats och information har samlats in avseende revisionsbyråernas variabler antalet anställda, omsättning samt rörelsemarginal. Populationen består av små revisionsbyråer verksamma i regionerna Stockholms län, Småland och Norrland.Resultat och slutsats: Resultatet av undersökningen visade att förändringen av de studerade variablernaförändrats negativt men det fanns extremvärden som bidrog till största delen av minskningen. Förändringen varierade mellan revisionsbyråerna i samma region då det fanns både positiva ochnegativa förändringar. Mellan år 2009 och 2013 hamnade Sverige dessutom i en global finanskris som medförde lågkonjunktur och minskad sysselsättning vilket kan ha påverkat revisionsbyråernas antal anställda, omsättning och rörelsemarginal.

Författare

Tarza Soran Maria Khouri

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..