Sök:

Autonomi en fråga om nationalism? En jämförande studie av Baskien och Katalonien


Detta är en komparativ teoriutvecklande studie av fallen Baskien och Katalonien. Vi behandlar civilsamhället och nationalismens roll i regionernas strävan efter ökat självstyre. Med hjälp av en historisk tillbakablick söker vi förklaringar till den samtida politiken. Resultatet leder till att vi kompletterar en väl etablerad teori på området nationalism. Vi kommer fram till att både det politiska maktutövandet och civilsamhället är bidragande förklaringsfaktorer till uppkomsten av nationalism i de två regionerna. Detta väcker frågan om hur dessa regioner inspirerar andra spanska regioners strävan efter självstyre. Tyngden i arbetet ligger dock inte i att behandla dessa övriga regioner, men dessa regioner i ljuset av vår slutsats ger upphov till intressanta frågor om dagsaktuell spansk politik.

Författare

Josephine Hansson Hilda Fhager

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..