Sök:

Att vara överviktig i en värld designad för smala människor

En litteraturöversikt om vuxna överviktigas upplevelser


Bakgrund: O?vervikten o?kar i va?rlden och i Sverige a?r varannan man och var tredje kvinna o?verviktig. Att vara o?verviktig a?r en riskfaktor fo?r ma?nga sjukdomar och kan leda till en fo?r tidig do?d. Sjuksko?terskor har enligt kompetensbeskrivningen ett ansvar att behandla alla patienter lika. Trots det fo?rekommer negativa attityder hos sjuksko?terskor till o?verviktiga patienter, vilket kan leda till att o?verviktiga personer undviker va?rden.Syfte: Syftet a?r att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med o?vervikt.Metod: I litteraturo?versikten har elva kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserats. Vid genomla?sning av artiklarna identifierades nyckelfynd i studiernas resultatdelar som ansa?gs ha relevans fo?r syftet. Da?refter strukturerades dessa upp i nya teman som bildar resultatet i denna litteraturo?versikt.Resultat: I resultatet framkom fem teman; annorlundaskap relaterat till miljo? och kroppsstorlek, upplevelser av stigmatisering och diskriminering, relationen till sig sja?lv och andra, upplevelser i mo?tet med va?rden samt upplevelser av att ka?mpa med vikten. Dessa beskriver hur vuxna personer upplever att det a?r att leva med o?vervikt i samha?llet och va?rden. Diskussion: Samha?llet a?r inte anpassat fo?r o?verviktiga ma?nniskor, miljo?n leder till ka?nslor av annorlundaskap, skam och skuld. Det finns en brist pa? ett holistiskt synsa?tt i va?rden som go?r att man ha?nvisar alla ha?lsoproblem till patientens o?vervikt. Vidare a?r utrustningen inte anpassad fo?r o?verviktiga vilket leder till utsatta situationer fo?r ba?de patient och sjuksko?terska. Personalen kan i de ha?r situationerna hamna i kla?m. I diskussionen diskuteras resultatet mot livsva?rldsperspektivet samt egna reflektioner.Slutsats: Av resultatet framgick olika sva?ra upplevelser som ho?r samman med att vara o?verviktig. Stigmatisering genomsyrar o?verviktiga personers mo?ten med va?rden och samha?llet. De ka?nner sig begra?nsade av icke anpassade miljo?er och utrustning som leder till ka?nslor av utanfo?rskap. Det fo?rekommer samma typer av fo?rdomar och negativa attityder hos va?rdpersonal som i resten av samha?llet."

Författare

Sofie Larsson Belinda Neander

Lärosäte och institution

Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..