Sök:

Att mo?ta fo?retaget ur ett rumsligt perspektiv

 Hur rummet kan fungera som en informationsla?nk mellan fo?retaget och beso?karen.


Det ha?r a?r ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta examensarbete har varit att underso?ka utvecklingsmo?jligheterna fo?r den rumsliga utformningen i X huvudentre?, med ma?let om att rumsligt sta?rka informationsla?nken mellan fo?retaget och beso?kare. Genom att skapa en fo?rsta?else fo?r hur rummets gestaltning samspelar med ma?nniskans upplevelse ges en sto?rre insikt i hur ett rum bo?r utformas fo?r ett besta?mt syfte, ba?de fo?r att kunna sto?dja en praktisk funktion och a?ven en visuell upplevelse.Syftet med de underso?kningar som utfo?rts i examensarbetet har varit att fa? en uppfattning kring beso?karnas upplevelse av den rumsliga utformningen i X huvudentre?. Huruvida rummet som informationsla?nk fungerar mellan fo?retag och beso?kare. Genom att anva?nda mig av olika metoder sa?som litteraturstudie, semistrukturerad intervju, observationer, notationer och enka?ter kunde en bristande informativ la?nk konstateras. Med sto?d av litteratur och olika forsknings- teorier har jag designat en modul da?r olika rumsliga element har inkluderats, fo?r att pa? ett tydligare och mer integrerande sa?tt presentera fo?retaget. Med modulens centrala placering skapas ett mer la?ttillga?ngligt informationsflo?de i rummet. Modulens form och inneha?ll va?cker beso?karens intresse ?pa? va?gen?. Det blir en central plats fo?r information, da?r fo?retaget genom sin moderna teknik kan fo?rmedla nya projekt, sin visionsbild och pa? sa? sa?tt sta?rka sin image. 

Författare

Manja Ahlin

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..