Sök:

Att lära sig en yrkesidentitet

en kvalitativ studie om hur nyutexaminerade sjuksköterskor skapar sin yrkesidentitet


Denna studie behandlar la?rande av yrkesidentitet, vilket betraktas som na?got som ba?de skapas och uppra?ttha?lls i en specifik yrkespraktik. Syftet a?r att, ur den nyutexaminerade sjuksko?terskans perspektiv, underso?ka la?rande av yrkesidentitet.Det teoretiska ramverket utgo?rs av det sociokulturella perspektivet pa? la?rande, da?r allt ma?nskligt handlande och ta?nkande ses som situerat i sociala sammanhang. La?rande betraktas utifra?n detta perspektiv som en pa?ga?ende social, meningsskapande och aktiv process i vilken kunskap skapas med andra ma?nniskor.Studien baseras pa? kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomfo?rts med nio nyutexaminerade sjuksko?terskor. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifra?n fyra teman som var centrala fo?r de intervjuades utsagor, sa?ledes En god sjuksko?terska, Att formas i samspel med andra, Mellanposition samt Varje patient a?r en ny erfarenhet.Resultatet visar att det a?r i interaktion med omgivningen som sjuksko?terskans la?rande av yrkesidentitet sker. Det sker delvis under utbildningen, medan den praktiska erfarenheten och samspelet med andra individer pa? arbetsplatsen a?r det som fra?mst formar och uppra?ttha?ller yrkesidentiteten. Na?r olika yrkesidentiteter sta?lls i kontrast mot varandra synliggo?rs yrkesidentitetens fo?resta?llningar. I va?r studie har vi sa?ledes tolkat det som att identitetsbildning a?r en process av identifikation och differentiering, vilken sker i sta?ndiga fo?rhandlingar och rekonstruktioner i olika sociala sammanhang.Studiens slutsatser kan anva?ndas fo?r att fo?rsta? yrkesidentiteters betydelse fo?r sa?va?l akto?rers la?rande som yrkens utveckling. 

Författare

Frida Aronson Maria Cedervall

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..