Sök:

Att få spela roll i lidandets drama

en litteraturbaserad studie om självskadebeteende


Studiens syfte var att genom självbiografier se hur lidandets drama ter sig för personer med självskadebeteende. Lidandets drama är en omvårdnadsteori av Katie Eriksson. Självskadebeteende är ett fenomen som funnits i den mänskliga historien och i samhället länge. Det är vanligast förekommande bland unga vuxna. Självskadebeteende kan bestå av att medvetet rispa, skära eller bränna huden samt intox av läkemedel och/eller alkohol. Det upplevs av sjukvårdspersonal svårt att vårda personer med självskadebeteende. Studiens tillvägagångssätt var att analysera självbiografier skrivna av personer med självskadebeteende med hjälp av omvårdnadsteorin Lidandets Drama. Resultatet visar på att författarna till självbiografierna upplever lidandets drama även under tiden de vårdas på sjukhus eller behandlingshem. De är i behov av motspelarens bekräftelse och omgivningens närvaro för att kunna försonas med sitt lidande.

Författare

Carin Lhotsky

Lärosäte och institution

Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..