Sök:

Arbetets betydelse för varslade individer

Utanfo?rskap,Gemenskap och va?gen tillbaka till arbetsmarknaden


Tidigare forskning visar pa? arbetets betydelse fo?r ma?nniskan och att arbetslo?shet riskerar att bidra till utanfo?rskap, ha?lsofo?ra?ndringar etc. Syftet med denna uppsats a?r att se pa? varslades personers tillvaro. Hur fo?ra?ndras den sociala gemenskapen och skapas det otrygghet vid varsel? Hur pra?glas informanternas framtidssyn av varslen? Va?rt teoretiska ramverk som anva?nds i denna uppsats a?r stigma/normer, gemainschaft/gesellschaft, deprivationsteori samt identitetsskapandet.Genom sex semistrukturerade djupintervjuer har underso?kningen genererat teman som utanfo?rskap, arbetets betydelse samt va?gen tillbaka och framtiden. Resultatet som visade sig var att arbetet har stor betydelse fo?r informanterna. I den nya tillvaron efter varslen spelade den sociala gemenskapen stor roll fo?r att finna ett ?vi? i ?vi och dom? ta?nkandet fo?r att undvika utanfo?rskap. Men a?ven fo?r att komma ut i arbetsmarknaden igen, det visade sig att det kra?vs ett starkt engagemang fra?n individerna da? hja?lpen utifra?n inte var att ra?kna med. Vidare menade informanterna att deras framtid ser relativt ljus ut trots tillfa?lliga ansta?llningar som de i dagsla?get har. Informanterna uttryckte a?ven sin oro fo?r brukssamha?llet da?r de inte trodde att det skulle besta? om det stora fo?retaget som de varslat fra?n, kommer tvingas till konkurs. 

Författare

Malin Krantz Angelica Persson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..