Sök:

Användning av basala hygienrutiner inom intensivvård


Bakgrund: Pa? en intensivva?rdsavdelning ra?der sa?rskilda fo?rha?llanden vilket go?r att patienterna a?r mer utsatta fo?r infektioner a?n pa? en vanlig va?rdavdelning. Att tilla?mpa basala hygienrutiner a?r den viktigaste a?tga?rden fo?r att fo?rebygga smittspridning inom ha?lso- och sjukva?rden. Syfte: Syftet var att beskriva intensivva?rdssjuksko?terskans erfarenhet och anva?ndning av basala hygienrutiner inom intensivva?rden. Metod: Studien a?r en deskriptiv semi-strukturerad kvalitativ intervjustudie enligt metoden Critical Incident Technique och analysen a?r en konventionell inneha?llsanalys med induktiv ansats av Hsieh & Shannon. Sexton intensivva?rdssjuksko?terskor pa? tre olika intensivva?rdsavdelningar har intervjuats pa? ett regionsjukhus och ett universitetssjukhus i so?dra Sverige. Resultat: Utifra?n totalt 102 ha?ndelser beskrivs intensivva?rdssjuksko?terskans erfarenhet och anva?ndning av basala hygienrutiner under tre kategorier, (1) Na?r en patient blir akut fo?rsa?mrad, med tre subkategorier, (2) Na?r intensivva?rdssjuksko?terskan handhar invasiva hja?lpmedel, med fem subkategorier och (3) I samband med olika omva?rdnadssituationer, med fem subkategorier. Konklusion: Fo?ljsamheten till basala hygienrutiner brast vid akuta situationer och vid tidsbrist men a?ven pa? grund av tanklo?shet, la?ttja och okunskap. Faktorer som fra?mjade anva?ndningen av basala hygienrutiner var tillga?nglighet och ansvar fo?r endast en patient. 

Författare

Carl Ljungström Anna Nilsson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..