Sök:

Anonyma vittnen

i brottsmålsprocessen


Syftet med denna uppsats var att undersöka hur anonyma vittnesmål fungerar i Sverige. Kan ett vittne enligt gällande lag vara anonym i en brottmålsprocess? Om inte, är då ett system med anonyma vittnesmål något som kan vara aktuellt. I arbetet har jag även undersökt hur anonyma vittnesmål behandlas utanför Sverige och främst enligt Europakonventionens reglering. Även vittnesskyddet för vittnen som känner sig hotade eller är rädda för repressalier i samband med en brottmålsprocess är kort belyst i arbetet. Anonyma vittnesmål är enligt nu gällande ordning inget som är tillåtet i Sverige dock finns andra sätt att skydda vittnen som känner någon sorts rädsla eller hot i samband med vittnesmål. Anonyma vittnesmål har tillåtits i ett antal fall i andra länder i Europa och en praxis enligt Europakonventionen har vuxit fram där vittnen tillåts att vittna anonymt. Detta har möjliggjort för ett flertal länder att reglera om att sådana vittnesmål tillåts i den nationella lagstiftningen t ex Danmark och Norge. I ett flertal utredningar i Sverige genom årens gång har denna fråga utretts, men ingen reglering har kommit till stånd. Avgränsningen i arbetet var relevant såtillvida att endast anonyma vittnen i en brottmålsprocess behandlats. Metoden som användes i undersökningen var en traditionell juridisk metod vilket innebär en genomgång av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.

Författare

Somar Fadil

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..