Sök:

Andningsbesvär under transport

En studie om skillnader och likheter i vitalparametrar och omvårdnadsåtgärder av äldre patienter med andningsbesvär, vid ambulanstransporter med olika transportprioriteter.


Äldre patienter med andningsbesvär är en vanlig patientkategori inom ambulanssjukvården. Är det någon skillnad på patienters vitalparametrar eller givna läkemedel vid ambulanstransporter med prio 1 och prio 2. 43 ambulans och akutjournaler studerades retrospektivt. 24 prio 1 och 19 prio 2. Patienter som transporterats med prio 1 hade signifikant sämre värden på andningfrekvens, puls och kroppstemperatur. Det erhöll även syrgas i en betydligt större mängd. Merparten av prio 1 patienterna blev triagerade som röda, det vill säga livshotande sjuka. De äldre patienter med andningsbesvär som transporteras i ambulans med prio 1 är enligt studien betydligt sjukare än de som transporteras med prio 2.   

Författare

Mattias Söderlund Johannes Mattsson

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..