Sök:

Alignment vid en Partiell Förändring

en studie av lågprissatsningar inom flygbranschen


Bakgrund: Befintlig alignmentteori berör inte de svårigheter som företag möter i att uppnå strategisk alignment, särskilt när de genomgår större förändringar. De förändringar som amerikanska och europeiska fullserviceflygbolag har genomgått genom att introducera lågprisalternativ visar att det har varit svårt att skapa lönsamhet. Syfte: Syftet med uppsatsen är, att med hjälp av exempel från flygbranschen, konkretisera befintlig alignmentteori, sätta alignment i relation till olika förändringsprocesser, samt att utifrån de olika förändringsprocesserna diskutera förutsättningar för att uppnå alignment vid en partiell förändring. Genomförande: Sekundärdatastudie av den amerikanska och europeiska flygmarknaden. Resultat: Förutsättningarna för att uppnå alignment vid partiell förändring kan underlättas av en dialektisk förändringsprocess i kombination med ett livscykelsynsätt, och försvåras av en teleologisk eller evolutionär förändringsprocess.

Författare

Mikaela Höglund Camilla Thelander

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..