Sök:

Abrahams barn

En studie av religionsnyheternas förändring mellan 2002 och 2012 ? med exempel från Svenska Dagbladet och Sydsvenskan


Studiens syfte är att genom en kvantitativ innehållsanalys ge svar på vilka artikeltyper och nyhetssammanhang som oftast förekommer för judendom, kristendom och islam ? de tre abrahamitiska religionerna ? i tidningarna Svenska Dagbladet (SvD) och Sydsvenskan (SDS) för perioderna april 2002, oktober 2002 och motsvarande för 2012.För att nå ökad förståelse för resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen har intervjuer genomförts med en ledarskribent från vardera tidning samt med en representant från vardera religion. De intervjuade har bland annat fått ge sin uppfattning kring hur religionsnyheter ser ut idag jämfört med tio år sedan.Den kvantitativa studien består av 283 analyserade artiklar, av vilka 118 behandlar islam, 109 kristendom och 56 judendom. Kristendom dominerar för inrikesnyheterna och islam för utrikesnyheterna. Inom de inrikesartiklar som berör islam dominerar sammanhanget diskriminering, medan kultur och antisemitism utmärkte kristendom respektive judendom. För samtliga religioner är de dominerande sammanhangen för utrikesartiklarna annat och krig eller konflikt. I båda kategorier dominerar islam. De största skillnaderna åren emellan är antalet artiklar om Israel-Palestina-konflikten samt förekomsten av artiklar som rör antisemitism.Analyserat utifrån tidigare forskning och nyhetsvärderingsteorier tyder resultatet på att religiösa händelser är svåra att göra nyheter av, varför religionerna, och då särskilt islam och judendom, ofta förekommer i konfliktcentrerade nyheter ? något även många av de intervjuade håller med om.

Författare

Carol Atallah Victor P. Munther

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..