Sök:

Sökresultat:

4 Uppsatser om Svengelska - Sida 1 av 1

Svengelska och engelska importord i nutidssvenskan

Specialarbete 15 poängTitel: Svengelska och engelska importord i nutidssvenskanFörfattare: Anna Fälthammar SchippersTermin och år: Höstterminen 2014Kursansvarig institution: Institutionen för svenska språketHandledare: Maja LindforsExaminator: Richard Johansson.

Snacka svengelska : En undersökning om attityder till engelska ord och uttryck i vardagligt talad svenska

I denna uppsats presenteras en undersökning av vilka attityder som finns till engelska ord och uttryck i vardagligt talad svenska bland ungdomar. Undersökningen har genomförts genom att två gymnasieklasser fått lyssna på två olika versioner av en dialog, en med endast svenskt tal och en där vissa ord och uttryck var utbytta till engelska. Informanterna har fått svara på en enkät där de fått värdera en av talarna i dialogen på ett antal punkter, som till exempel trovärdighet, intelligens och intresse. Resultaten har sedan jämförts för att se vilka underliggande attityder som finns kring användning av engelska ord och uttryck i vardagligt tal bland ungdomar. Då deltagarantalet i undersökningen var väldigt lågt kan inga generella slutsatser dras från denna undersökning, men trots det fick undersökningen ändå ett väldigt tydligt resultat.

Replya? Varför svarar inte svenskar längre?: - en studie i användning av och attityder till anglicismer på ett svenskt företag

Uppsatsens syfte var att undersöka vilka och mängden av anglicismer som förekommer i kommunikation på svenska mellan svenskar på ett stort svenskt tekniskt företag med ett internationellt verksamhetsfält. Företaget har engelska som koncernspråk i tal och skrift, men på kontoret talar svenskar svenska sinsemellan..

Vi "speakar Svengelska". Engelskans inflytande på inlärning av svenska/svenska som andraspråk i en engelskspråkig grundskola

Syfte: Syftet med denna undersökning är att kartlägga en del av engelskans påverkan på skriftligt uttryck i svenska språket hos elever på en engelskspråkig skola i svensk miljö, The English School (ESG) i Göteborg. Teori: Undersökningen avser att belysa en specifik språklig inlärningssituation. Den är en fallstudie med kvantitativ ansats och en empirisk - atomistisk analys där några specifika grammatiska och lexikala detaljer samt fritt skriven text studeras.Metod: Enkäter och textanalys i tre grupper om tjugo elever vardera i årskurs 9.Resultat: Analysen visar ett mycket stort engelskt inflytande på ESG-elevernas skriftliga språkanvändning i ett litet antal avgränsade formmoment i svenskan. Engelskan tycks här orsaka vissa typer av formfel som inte visar sig i kontrollgrupperna, oavsett vilket modersmål eleverna har. Det finns inget som tyder på att ESG-eleverna skulle uppvisa generellt sämre resultat i svenska än jämnåriga i svensk kommunal skola ? snarare tvärtom - men det är tydligt att de som har ett annat modersmål än engelska eller svenska har svårare att nå riktigt bra resultat och för många av de elever som kommer sent in i skolan uppstår problem att nå målen..