Sök:

Sökresultat:

301 Uppsatser om Sociosexual orientation - Sida 1 av 21

Dark Triad, Sociosexuell orientering och Religiositet. ? En sambands- och moderationsstudie.

Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan Dark Triad (de mörkapersonlighetsdragen Machiavellism, narcissism och psykopati), Sociosexuell orientering(beteende, attityd och lust till att medverka i tillfälliga sexuella relationer) samt Religiositet.En korrelationsanalys utfördes för att undersöka sambanden mellan variablerna och enmodererande multipel regressionsanalys (MMR) utfördes för att undersöka om religiositetmodererade effekten av Dark Triad på sociosexuell orientering. Deltagarna bestod avamerikaner (N =309) som svarade på en webbenkät via Amazon Mechanical Turk (MTurk)vilken innehöll Dark Triad Dirty Dozen (DTDD) och the Revised Sociosexual orientationInventory (SOI-R), dessutom angav de religionstillhörighet/ingen religionstillhörighet.Dark Triad hade ett positivt samband med sociosexuell orientering, men inget sambandmed religiositet. Sociosexuell orientering hade ett negativt samband med religiositet.Religiositet modererade inte effekten av Dark Triad på sociosexuell orientering. Resultatenbekräftar delvis tidigare forskning. Trots att religiositet inte modererade effekten av DarkTriad på sociosexuell orientering, borde detta förhållande undersökas vidare eftersom ingentidigare forskning gjorts på området..

Vad är Protean career orientation och kan detta predicera kompetensutveckling?

Protean career är en av de nya karriärerna och en ny syn på karriär. Den bygger på att individen själv i hög grad styr över sin karriär och dennes utveckling och baserar denna främst utifrån sina värderingar. För att undersöka förekomsten av Protean career orientation och dennes eventuella samband med kompetensutveckling genomfördes en enkätundersökning på en arbetsplats som resulterade i 134 deltagare. Korrelations- och regressionsberäkningar utfördes på insamlad data. Resultaten visade att det fanns ett samband mellan Protean career orientation och kompetensutveckling och att det förstnämnda var en stark prediktor för kompetensutveckling.

Att vara ny i ett främmande land : samhällsorienteringens betydelse för nyanlända barnfamiljer

ABSTRACT New in a foreign country ? the importance of civic orientationJessica Gerhardt & Hiba Sultan We have examined the information on parenting in Sweden that is given to new immigrants through civic orientation. The aim of the study was to investigate how new arrivals are being informed of Swedish laws and regulations relating to child rearing and corporal punishment. The study also aims to examine how a lack of information about raising children in civic orientation can affect newly arrived families. Our empirical work has been created by a focus group interview with the child and family unit on social services and a call interview with an SFI-teachers who teach newly arrived immigrants in civic orientation.

Relationen mellan motivation och målorientering, upplevd förmåga samt uppfattat motivationsklimat hos gymtränande kvinnor och män

The purpose was to examine relations between motivation and goal orientation, perceived ability and perceived motivational climate among persons working out in gym. Another purpose was to study differences in motivation, perceived ability and motivational climate among men and women. The final purpose was to study interactional effects on the dependent variable motivation. The participants were 59 men and 69 women. The instruments used were Task and Ego Goal Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ), Harter´s Competence scale and part of Mahoneys R-5 test.

General Causality Orientation och Myers-Briggs Type Indicator: En studie av sambandet mellan två modeller för att mäta motivationsorientering och personlighetstyp

Varje år genomförs ungefär 3,5 miljoner personlighetsprofileringar med Myers-Briggs Type Indicator®, MBTI ®. Det gör instrumentet till ett av de mest använda psykologiska testen i världen och det innebär att lika många människor får en etikett på sin personlighetstyp som kan användas på olika sätt. Det finns studier, till exempel av Carlyn, som talar för att MBTI är ett pålitligt instrument, men det finns också studier, till exempel av Pittenger, som hävdar motsatsen. James Michael menar att enbart MBTI ger en alltför inkomplett bild av en ledares beteende. Kanske är det klokt att komplettera MBTI med andra testinstrument för att få en komplettare bild av en individ. En modell som skulle kunna komplettera MBTI är motivationsteorin Self-Determination Theory, SDT, och tillhörande delteori General Causality Orientation, GCO.

En implementeringsstudie om samhällsorientering i Sverige : Preliminära erfarenheter från tre län

The aim of this essay is to investigate the implementation of The Social Orientation inSweden. The Social Orientation is a part of the new, one year old, establishment law and isaimed at all newly arrived refugees and immigrants. The aim of the law is to help establish allnew arrivals into the Swedish society by providing knowledge about life in Sweden. Theeducational program is at least sixty hours long and covers: the public authorities in Sweden,laws and regulations, work and education, healthcare, children and family issues in a person?smother tongue.In order to achieve my aim I have chosen two questions: How has the law been implementedin Swedens three counties: Stockholm, Sörmland and Uppsala? What conditions are there fora successful implementation?In order to answer these questions I have used the traditional, ?street-level bureaucrats? andnetwork perspectives and issues for my study of implementation.

MOTIVATIONSORIENTERING, COPINGSTRATEGIER OCH STRESSORER BLAND MOTIONA?RSIDROTTARE PA? GYM

The purpose of this study was to identify exerciser athlete?s motivational orientation, coping strategies used and stressors that primarily is perceived in gym training. The study also studied gender differences in relation to motivation orientation, coping strategies and stressors. A survey was conducted with a quantitative design. The study included 118 participants (43 women and 75 men) aged 18 - 42.

Dold mångfald i den öppna demokratin? Om diskriminering på grund av sexuell läggning bland förtroendevalda kommun- och landstingspolitiker

Groups that are often referred to as being dismissed in society in general is by some aspects also considered being so in political arenas. A recent compilation of existing research over structurally based objections of gaining power and positions within Swedish parliamentary politics highlight a lack of research considering whether sexual orientation could be such a discriminatory basis. Using a queer theoretical approach, and drawing on concepts such as heteronormativity and homophobia, the principal aim of this essay is to illuminate aspects of local parliamentary political areas where discrimination on the grounds of sexual orientation become relevant. In order to do so six in-depth interviews with homosexual politicians have been conducted. Finding a queer potential in certain ideological parliamentary political environments that enable homosexual politicians to be open about their sexual orientation, it still relies upon the individual to be confident enough not to interpret the political context as homophobic and heteronormative..

Public service vs Kommersiell TV. SVT, TV4-gruppen och MTG: En kvalitativ fallstudie om de ledande aktörerna på den svenska TV-marknaden och deras marknadsorientering.

The Swedish TV broadcasting market is constantly changing together with the players in it. The questionto be answered by this paper is how the players in the market handle these changes and to what extentthe players are changing the market. Also, are there any differences between the public service andcommercial players in this aspect? The purpose of this paper is to create a better understanding of theSwedish broadcasting market and its player's market orientation. Through case studies of the three mainbroadcasting companies, SVT, TV4-gruppen and MTG, the market is analyzed from their perspective.The conclusions from the analysis show that there are differences in the market orientation betweenpublic service and commercial players, where the commercial companies are more market driven..

Från idrott till Life Orientation : - en kvalitativ studie om idrottsämnets ställning på en skola i Sydafrika

När Sydafrika blev en demokrati 1994 gjordes utbildningssystemet om. En del i de storaförändringarna var att introducera Life Orientation, ett nytt ämne från och med 1998.Forskning har visat att införandet av ämnet inte varit friktionsfritt, vilket bland annat berott påatt ämnet varit nytt och det varit brist på lärare med relevant utbildning för att undervisa i LifeOrientation.Syftet med den studie som gjorts var att ta reda på hur lärare på en High School (årskurs 8-12)upplever idrottsämnets ställning är på deras skola, mot bakgrunden att ämnet integrerats i LifeOrientation som ett av sex delområden. En kvalitativ forskning har genomförts medsemistrukturerade interjuver som metod. Resultatet i undersökningen visade utifrån de trefrågeställningsparametrarna; uppfattningar om ämnet, upplevelser av ämnet och åsikter om demateriella förutsättningarna, att lärarna upplevde att ämnets ställning var låg på deras skola.Nyckelord: Sydafrika, utbildning, Life Orientation, idrott och hälsa, ställning, status,upplevelser, materiella förutsättningar.

Orientering av liv och död under Mellanneolitikum. : Irland, Orkneyöarna och södra England under perioden ca 4000 f.kr ? 2000 f.kr

Tovesson. R 2012: Orientering av liv och död under mellanneolitikum. Irland, Orkneyöarna och södra England under perioden ca 4000 f.kr ? 2000 f.kr.The orientation of life and death- Ireland, Orkney, and Southern England during c 4000-2000 BC.Magisteruppsats i arkeologi. Linnéuniversitetet Kalmar Vt.

Eynavster : En studie om teknik som hjälpmedel för synskadade i utomhusnavigering

Navigating to different locations isn?t always easy. Imagine then how it is for people with a visual impairment to walk across the street or to get from one point to another. The Swedish Association of the Visually Impaired (SRF) has pointed out that today's society is not sufficiently accessible to people with visual impairment and there are improvements that need to get done. Technology is something that has evolved a lot this last decade and occurs today almost everywhere in our environment.In some areas, technology has facilitated people's daily life very much and we have therefore chosen to examine whether a combination of several technical functions integrated into the fictive artifact called Eyenavster can facilitate outdoor orientation and increase the accessibility for people with a visual impairment.Qualitative data collection methods have been used in this study by six interviews to answer our question.

Behovet av kundorientering i fastighetsföretag, finns det?

AbstractTitle:Behovet av kundorientering i fastighetsföretag, finns det?Author:Joel Nilsson ErlemanTutor:Agneta SundströmPurpose:Thru a quality point of view, examine and analyze how Akelius AB customer orientatesthem self in an area such as Brandbergen, were the demand is larger then the supply.Method:Through a qualitative research approach with an inductive and a hermeneutic orientation thestudy approaches Akelius AB and the company?s costumer orientation thru several interviews and asurvey. The gathered data?s purpose is to answer research questions to investigate how costumerorientations function and to how to implement it in real estate companies.Theory:The theory explains the meaning of customer orientation and its use in real estate companies.The theoretical discussion is based on a five-gap model, which is used to analyze the service quality inAkelius AB and to analyze the relation to their costumers.Empire:The findings show how Akelius experience costumer orientation in Brandbergen and thecostumer?s perception of Akelius AB service quality.Analysis:Compares the theory and the empirical data to see the service quality thru using the GapModel.Conclusion:Akelius AB satisfy their customer?s need in what could be expected of them. In thesituation with increased demand and lower supply Akelius AB have the possibility to offer theircostumers a much lower quality than the costumers usually wants and expect.

The Co-Creative Network

The purpose of this thesis is to explore the co-creation process and how value is created based on a service orientation using a network perspective. The thesis is studied from a social-constructionist philosophy, using a qualitative approach of data collection and the theoretical framework includes network theories, theories of service-orientation and co-creation. We have conducted semi-structured interviews with a small firm and its network, which consists of a customer, a supplier and a partner. We found that Håkansson?s ARA framework combined with Ballantyne and Varey?s triangulation of value-creating activities help to acquire an understanding of the actors? bonds, the resources? ties and the activity links that exist in a network.

Entrepreneurship as a tool for increased organic growth in large, established countries

We have conducted a case study on Trelleborg AB to examine how entrepreneurial the company is. We used a model called "entrepreneurial orientation (EO) with five dimensions that should be considered when striving to be entrepreneurial. The goal of being entrepreneurial in this thesis is achieving organic growth. The contingency of the case company determines the generalizability of the finding..

1 Nästa sida ->