Sök:

Sökresultat:

6 Uppsatser om Rene magritte - Sida 1 av 1

Människosonens beständighet : Bildanalys av två surrealistiska konstverk

Syftet med detta arbete är utifrån litteraturuppgifter samt analys beskriva Salvador Dalis och René Magrittes konstnärliga arbetsmetod, och utifrån detta göra en egen visuell gestaltning. Metoden jag har använt mig utav är litteratur, bildandalys och konstnärliga gestaltningar.Salvador Dalis metod i Minnets beständighet bygger på gränslöshet och fantasi, med tydliga semiotiska inslag. Du som betraktare avgör vad som ses, vill du se målningarna enkelt och bara uppleva det som är målat, eller vill betraktaren sjunka in i en värld av nyskapande, suddiga gränser och bortom alla regler. René Magrittes metod bygger i Människosonen på naturliga och trovärdiga drag, hans målning framstå som verklig fast med en touch av fantasi, med sparsamma drag av semiotik..

Att utmana elever i den estetiska lärprocessen : Att få sång och instrumental-elever att gå utanför sina musikaliska ramar

Syftet med detta arbete är utifrån litteraturuppgifter samt analys beskriva Salvador Dalis och René Magrittes konstnärliga arbetsmetod, och utifrån detta göra en egen visuell gestaltning. Metoden jag har använt mig utav är litteratur, bildandalys och konstnärliga gestaltningar.Salvador Dalis metod i Minnets beständighet bygger på gränslöshet och fantasi, med tydliga semiotiska inslag. Du som betraktare avgör vad som ses, vill du se målningarna enkelt och bara uppleva det som är målat, eller vill betraktaren sjunka in i en värld av nyskapande, suddiga gränser och bortom alla regler. René Magrittes metod bygger i Människosonen på naturliga och trovärdiga drag, hans målning framstå som verklig fast med en touch av fantasi, med sparsamma drag av semiotik..

Ett problem för varje lösning : Corrymeela Community, René Girard och den mångtydiga mångfalden

AbstractA Problem to Every SolutionThe Corrymeela Community, René Girard and the ambiguous pluralismThe main purpose of this study is to examine how Girard´s ideas of society, culture andreligion have become part of the reflexion in the praxis of Corrymeela Community through the work of Roel Kaptein and how this praxis can shed light over the work with dissonances of faith and values in education in RE, Social Studies and other subjects.In earlier publications I have studied how dissonances of faith and values can beunderstood in educational settings and in connection with issues of interreligious dialogue.The extensive discussion of how differences in culture, religion and value in a pluralisticsociety are to be analysed and treated in pedagogical reflexion seems to increasingly occupyactors in different parts of the educational system. It is obvious that these issues also arebrought into focus as an important field of research. My main interest in this paper is to study how a reconciliation group in the middle of the conflict in Northern Ireland has developed a view of conflict reason and conflict resolution under the influence of the French researcher René Girard and what aspects of this study that can improve the reflection over pluralism and dissonances of faith and values in everyday praxis in education.For a period of more than a decade I have been in contact with actors in the peace process inNorthern Ireland in connection to different educational projects. The attempts to analyse the different aspects of ?The Troubles? and the efforts to find ways out of conflicts and civil war are many and the literature on subjects related to these tragic history of social, cultural and religious conflicts is difficult to survey.

CIA: s autonomi inom amerikansk utrikespolitik En fallstudie av CIA: s roll i Chile, 1969-73

Den 11 september 1973 avsattes den chilenska presidenten Salvador Allende under en militärkupp. Senare har det kommit till känna att den amerikanska regeringen under lång tid varit inblandade i motarbetandet av Allende. Den amerikanska underättelsetjänsten CIA var den organisation som genomförde de olika hemliga operationerna som utgjorde en stor del av den amerikanska utrikespolitiken mot Chile. Vi har i detta arbete undersökt hur pass autonomt CIA kunnat agera i genomförandet av den amerikanska utrikespolitiken samt hur man skulle kunna förklara detta. Vi har kommit fram till att CIA:s autonomi har varierat över tid, men varit som mest påtaglig i samband med mordet på den chilenska generalen Rene Schneider..

Konstruktionen av en diversifierad normalitet : En studie av hur det interkulturella perspektivet kan yttra sig i några förskolepedagogers didaktiska överväganden och praktik.

The aim of the present study is to describe and analyse how an inter-cultural perspective presents itself in the didactic considerations and in the practice of preschool teachers on a multiethnic preschool.The theoretical perspective upon which the study is founded is social constructivism, but in addition to this Ingegerd Municio?s idea of two existing discourses present within the institutions in the Swedish educational system, as well as René León?s concept of a diversified normality, has been used as theoretical tools and points of departure.The empirical investigation consists of a qualitative field study at a multi-ethnic preschool, where participating observation and group interviews have been used to collect data. In these teachers from the preschool have participated.The results and the analysis of the data show that an inter-cultural perspective surfaces in the didactic considerations and in the practice of the preschool teachers in their construction of a diversified normality. The diversified normality thus constructed is constituted through different social processes. I have here identified the following ones: the preschool teachers emphasize differences among the children in general, they allow that the children behave differently and they allow them to be different; they recognize ?cultural? differences, differences in origin, and frames of reference, and they recognize that the children at the preschool are bilingual..

En saga om en ekokritisk saga : Ett ekokritiskt och zookritiskt närstudium av Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga.

Denna uppsats analyserar Selma Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings saga utifrån teorierna zookritik och ekokritik. Analysen ämnar visa hur naturen framställs och hur den påverkar romanens karaktärer samt analysera hur det hierarkiska förhållandet mellan människa och natur artar sig i romanen. Analysen utgår även ifrån de filosofiska och teologiska tankegångar som ligger till grund för tudelningen mellan kultur och natur i det moderna samhället. Uppsatsens analys bygger på ett närläsningsstudium av tre kapitel i romanen. De kapitel som analyseras är första kapitlet ?Landskapet?, nittonde kapitlet ?Dovres häxa? och tjugotredje kapitlet ?Patron Julius?.