Sök:

Sökresultat:

2214 Uppsatser om Regler - Sida 1 av 148

Nya regler delar Hästsverige : artikelserie om Djurskyddsmyndighetens hästhållningsregler

Djurskyddsmyndighetens Regler för hästhållning har skapat oenighet bland hästhållare. Vissa anser att Regler behövs eftersom det finns människor som behandlar sina hästar illa. Andra menar att Reglerna skapar problem för ridskolor..

Attityder till regler och regelefterlevnad på arbetsplats

Den här studien syftar till att undersöka om medarbetares attityd till Regler och regelefterlevnad på en arbetsplats varierar med faktorer som anställningstiden, kön och personalkategori. Undersökningen har genomförts som en enkätundersökning med frågeställningar som belyser olika delar av Regler och regelefterlevnad, både ur ett generellt och ur ett individuellt perspektiv. Försöksdeltagarna är tjänstemän och verkstadsanställda på ett medelstort mellansvenskt företag inom tillverkningsindustrin. Undersökningen visar på att det finns en skillnad i attityden mellan grupperna och att personer med lång anställningstid har en negativare inställning till Regler och regelefterlevnad är personer med kort anställningstid, men att skillnaden inte är statistiskt signifikant..

Soulfood ett GUI

Denna Studie presenterar resultat utav analys av existerande grafiska gränssnitt i syfte att definiera förutsättningar och Regler för ett idealt grafiskt gränssnitt till mobila enheter inom spel.Sammanlagt presenteras 6 olika Regler rörandes färg, form och positionering. Dessa Regler används sedan för att skapa grafiskt gränssnitt på ett mobilspel vid namn ?Soulfood?..

EU-rättens tillämpning på idrottens område

Syftet med uppsatsen är att undersöka förhållandet mellan gällande EU-rätt och idrottens egna Regler. Framförallt avser jag att utreda gränsdragningen dem emellan; i vilka fall och under vilka förutsättningar tillåter EU-rätten Regler som utfärdats av idrottsorgan, trots att de kan anses utgöra hinder mot Reglerna om den fria rörligheten? Kan en regel utfärdad av ett idrottsorgan angripas utifrån andra Regler, som dem om konkurrens?För att utreda detta kommer jag också försöka besvara följande frågor:Strider Reglerna om ett bestämt antal lokalt fostrade spelare mot EU-rättens Regler om fri rörlighet och konkurrens?Strider de av FIFA antagna 6+5-Reglerna mot EU-rättens Regler om fri rörlighet och konkurrens?.

Regler eller röra? En studie kring regler i förskolan

BAKGRUND:I detta avsnitt redogörs för aktuell forskning inom områden som kan kopplas till Regler. Dessahandlar bland annat om barns fostran och lärande i förskolan samt om den pedagogiskapraktiken. Dessutom beskrivs följande begrepp: kultur, inflytande och demokrati samt maktstrukturer,eftersom dessa på olika sätt påverkar de sammanhang där Regler existerar.SYFTE:Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger beskriver Regler i några vanligasituationer i förskolan.METOD:Vi har använt oss av kvalitativ metod och samlat in data genom self report, där pedagogernahar fått besvara några få frågor kring Regler. Tjugo pedagoger från sex olika förskolor deltogi undersökningen.RESULTAT:Pedagogerna beskrev i sina svar flera olika Regler och syften vilka handlar om olika områden.Vissa Regler handlar om att barn ska lära sig någonting medan andra handlar om attunderlätta för barn och vuxna i den pedagogiska verksamheten. OrdningsRegler är något somofta beskrevs av pedagogerna och som tycks vara nödvändiga för att få verksamheten attfungera.

Ordningsregler i skolan. : En studie i gymnasieelevers uppfattningar kring och värderandeav ordningsregler i skolan.

Studien syftar till att beskriva och analysera hur gymnasielever i en stad i norra Sverige uppfattar och värderar ordningsRegler i skolan samt elevernas meningsskapande av Reglerna. Studien är en gjord genom en kvantitativ enkätundersökning där gymnasieelever har fått värdera olika typer av ordningsRegler samt en kvalitativ intervjuundersökning där gymnasieelever har fått beskriva och motivera varför de värderar ordningsRegler olika samt hur de uppfattar och förhåller sig till olika ordningsRegler i skolan. Den kvalitativa enkätstudien visar att i likhet med tidigare studier tenderar eleverna att värdera Regler som har med relationer att göra högre än andra Regler. Regler som rör skolans struktur tenderar också att värderas högt. Regler som rör etikett är de Regler som värderas lägst.

Ni får inte göra så!Varför inte? En aktionsundersökning i åk 3 med 23 elever , om skolans trivsel o0ch ordninggsregler

Ständigt får man i skolans värld höra?du får inte göra så? och ?sluta med det där?, eleverna blir dagligen påminda om de Regler som finns i skolan. Trots detta så bryter de dagligen mot dessa Regler. Vad kan vara orsaken till detta, vet eleverna om vilka Regler de har på skolan och varför? Vi har gjort en undersökning som visar att om eleverna själva bearbetar, formulerar och dramatiserar olika scenarier utifrån skolRegler har de lättare för förståelsen och befästningen av vikten av att ha Regler..

IT-regler i skolan : Vad vet läraren om dem?

Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på om lärarna känner till vilka Regler som gäller vid användande av IT i skolan. För att ta reda på detta har jag använt mig av två metoder och dessa är enkäter och intervjuer. Resultaten visar att nästan alla som deltog i undersökningen har en IT-utbildning, medvetenheten är hög för de etiska Regler som råder vid användning av IT i skola. Både det egna intresset som ansvarstagandet för att etiska Regler följs är stort. När det kommer till huruvida deltagarna tror att den övriga personalen följer de rådande etiska Reglerna tror intervjuobjekten mer på personalen än personalen sinsemellan.

Vilka semantiska skillnader finns det mellan UML-A och UML med avseende på ECA-regler?

Eftersom databaser blir allt vanligare och används mer och mer inom allt större områden är det viktigt att finna modelleringsspråk som kan modellera egenskaperna för databashanteringssystemen under analys och design fasen. Aktiva databashanteringssystem har egenskapen att automatiskt kunna reagera på händelser som uppkommer. Aktiva databashanteringssystem klarar av att hantera s.k. ECA-Regler. ECA-Regler består av händelse, villkor och handling.

Tid är pengar : hur lärare på Komvux upplever att resurserna påverkar det pedagogiska arbetet

Inför bildandet av Ekonomiska och Monetära Unionen, EMU, infördes ett antal Regler eller konvergenskrav för att få deltaga och införa den gemensamma valutan euro. Syftet var att säkerställa att de deltagande länderna hade en någorlunda likartad ekonomisk utveckling. Efter inträdet övertas penningpolitiken av den gemensamma centralbanken ECB, medan finanspolitiken även fortsättningsvis kommer att ligga hos de enskilda nationerna. För att förhindra att ett land bedriver en kortsiktig och alltför expansiv finanspolitik i strid med unionens gemensamma intresse infördes stabilitets- och tillväxtpakten. Denna stipulerar ett antal Regler för finanspolitiken gällande budgetsaldo och statsskuld.Följer de deltagande länderna dessa Regler?I uppsatsen studeras motiven för Reglerna och den faktiska utvecklingen under EMU:s första tio år.

OMT-A : Praktisk utvärdering m.a.p verksamhetsregler

En aktiv databas har förmåga att reagera på tillstånd och händelser i databasen. Hur databasen reagerar beror på hur dess ECA-Regler är utformade. ECA-Regler kan framställas genom att analysera verksamhetsRegler, som beskriver riktlinjer och restriktioner för processer i verksamheten. Dock saknas ett enkelt sätt att modellera verksamhetsRegler för att framställa ECA-Regler. Ett möjligt sätt att skapa modeller är att använda OMT-A och UML-notationen.

Stabilitets- och tillväxtpakten inom EU : uppfylls reglerna?

Inför bildandet av Ekonomiska och Monetära Unionen, EMU, infördes ett antal Regler eller konvergenskrav för att få deltaga och införa den gemensamma valutan euro. Syftet var att säkerställa att de deltagande länderna hade en någorlunda likartad ekonomisk utveckling. Efter inträdet övertas penningpolitiken av den gemensamma centralbanken ECB, medan finanspolitiken även fortsättningsvis kommer att ligga hos de enskilda nationerna. För att förhindra att ett land bedriver en kortsiktig och alltför expansiv finanspolitik i strid med unionens gemensamma intresse infördes stabilitets- och tillväxtpakten. Denna stipulerar ett antal Regler för finanspolitiken gällande budgetsaldo och statsskuld.Följer de deltagande länderna dessa Regler?I uppsatsen studeras motiven för Reglerna och den faktiska utvecklingen under EMU:s första tio år.

?Man är ju ett föredöme när man är ute och handleder undersköterskor och elever. . .? : en studie om sjuksköterskans pedagogiska roll inom kommunal äldreomsorg

Inför bildandet av Ekonomiska och Monetära Unionen, EMU, infördes ett antal Regler eller konvergenskrav för att få deltaga och införa den gemensamma valutan euro. Syftet var att säkerställa att de deltagande länderna hade en någorlunda likartad ekonomisk utveckling. Efter inträdet övertas penningpolitiken av den gemensamma centralbanken ECB, medan finanspolitiken även fortsättningsvis kommer att ligga hos de enskilda nationerna. För att förhindra att ett land bedriver en kortsiktig och alltför expansiv finanspolitik i strid med unionens gemensamma intresse infördes stabilitets- och tillväxtpakten. Denna stipulerar ett antal Regler för finanspolitiken gällande budgetsaldo och statsskuld.Följer de deltagande länderna dessa Regler?I uppsatsen studeras motiven för Reglerna och den faktiska utvecklingen under EMU:s första tio år.

Betydelsefullt HVB En kvalitativ studie om betydelser av regler och relationer på ett HVB för ensamkommande barn

I denna uppsats studeras betydelsen av Regler och relationer på boendet Olympen,ett HVB för ensamkommande barn. Studien har en kvalitativ ansats och vårtmaterial har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat trepersoner ur personalgruppen och tre av ungdomarna som bor på Olympen.Ungdomarna är 15-17 år och har permanent uppehållstillstånd. Under vår studieav Reglernas och relationernas betydelse har vi sett att de båda rymmer flera olikabetydelser. Vad gäller relationer har vi kunnat se positiva betydelser somstödjande, tillitsskapande och omhändertagande, men också negativa betydelsersom bekräftande av ensamhet och att bli illa behandlad.

Regler och rutiner : En fusions konsekvenser för en organisations formella regler och informella rutiner

Denna uppsats studerar formella Regler och informella rutiner utifrån det institutionellaramverket med ett fusionsperspektiv. Studien har företagits med hjälp av semistruktureradeintervjuer av anställda på olika nivåer i den valda organisationen, Trafikverket. Fusionenskonsekvenser för de formella Reglerna och informella rutinerna visade sig avhängigt huruvidagamla tillvägagångssätt slopats eller behållits. I organisationen vi undersökte inträffade detförra vilket ledde till att den tidigare presenterade bilden av den lösa kopplingenskonsekvenser inte gällde. Skillnaden kan förklaras av fusionsmomentet.

1 Nästa sida ->