Sök:

Sökresultat:

9 Uppsatser om Ocklusion - Sida 1 av 1

Jämförelse av visus vid användning av svart respektive frostad ocklusionsspade

Introduktion: Mätning av monokulär visus utförs genom att ena ögat ockluderas med en svart Ocklusionsspade. Spadar i ljust frostat material finns idag för användning vid cover test, vilket gör det möjligt att se vad som händer med det öga som täcks för. Dessa spadar har mer eller mindre samma utformning som de svarta Ocklusionsspadarna. Dess likheter kan lätt göra att även den frostade spaden används vid visusmätning. Men är denna utformad för att användas även vid visusmätning? Fås då samma resultat med en frostad som med en svart Ocklusionsspade, eller finns det faktorer som spelar in och påverkar visusresultaten?Syftet med denna studie var att jämföra visusresultaten vid Ocklusion med en svart respektive frostad Ocklusionsspade för att se om någon skillnad uppstod mellan de två Ocklusionsspadarna när ljus tillförs det ockluderade ögat.Metoden som användes innefattade totalt 100 personer i studien varav 77 kvinnor och 23 män.

Komplikationer vid nasogastrisk sond

Somliga sjukdomstillstånd medför svårigheter att inta föda oralt. Ett alternativ till administrering av föda är nasogastrisk sond. Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva komplikationer som resulterar i ett behov av omvårdnadsåtgärder vid användanden av nasogastrisk sond. Litteratursökningen resulterade i 23 artiklar, vilka analyserades och gav upphov till följande sex kategorier: Malnutrition: Diarré och kräkning: Aspiration av gastrointestinalt innehåll: Felpositionering och Ocklusion av sonden: Trycksår och smärta samt Patogena bakterier i oropharynx. Resultatet visade att många patienter med nasogastrisk sond inte fick sina energi- och proteinbehov tillgodosedda.

Styrketräning via ocklusion : en metod för effektivisering av styrketräning

Syfte och frågeställningarSyftet med undersökningen har varit att jämföra två olika styrketräningsmetoder med olika grader av Ocklusion för träning av musculus (m.) biceps brachii med avseende på styrka och hypertrofi.- Vilken av de två träningsmetoderna påverkar mest effektivt biceps brachiis styrkeutveckling?- Vilken av de två träningsmetoderna påverkar mest effektivt biceps brachiis storlek?MetodSju manliga försökspersoner fördelade på två grupper (tre i relaxationsgruppen, fyra i kontraktionsgruppen) fick genomgå två tester för att mäta maximal styrka i m. biceps brachii samt ett test för att mäta överarmens omkrets. Därefter fick de träna specifik bicepsträning tre gånger i veckan under fem veckor för att åter testas. Skillnaden i träning för de båda grupperna bestod av en tydlig relaxation (avslappning) en gång under varje rörelsecykel för relaxationsgruppen (relaxationen varade i ca en sekund och utfördes då hanteln var längst ner i rörelsen) medan kontraktionsgruppen ombeddes att kontrahera (spänna) muskeln under hela rörelseförloppet.

Förhållandet mellan hudblodflöde och fysisk aktivitet.

SAMMAMFATTNINGBakgrund: Reaktiv hyperemi definieras som ett övergående ökat blodflöde över det normala efter en tids ischemi. Det kan registreras med laserdopplerteknik. Att registrera reaktiv hyperemi är ett sätt att värdera mikrocirkulationen. Det finns många flödesvariabler att studera varav tid till maxflöde efter Ocklusion är en. Det har gjorts studier som undersöker om det finns ett samband mellan reaktiv hyperemi och fysisk aktivitet/syreupptagningsförmåga.

Effekterna av praktisk ocklusionsträning periodiserat med ett traditionellt styrketräningsprogram på anaerob prestation

Background: Practical blood flow restriction (pBFR) combined with resistance training has been proven to facilitate muscle strength despite training at low intensity. However, research investigating the effects of long-term pBFR-training and its periodization with strength training (ST) at a higher intensity is lacking, as well as the effects of occlusion training on blood lactate levels (BLL) over time.Purpose: To compare the effects of 2 weeks of pBFR training followed by 2 weeks of ST (BFR-ST) with 2 weeks of ST followed by 2 weeks of pBFR training (ST-BFR) on anaerobic performace and BLL.Method: 5 adults (age 23 ± 2 years) with a minimum of 1 year of ST experience were recruited and randomized into BFR-ST (n=2) or ST-BFR (n=3). Anaerobic performance was measured using a 30-s Wingate-test and BLL samples were collected <1 and 5 minutes post-Wingate. Data and samples were collected before the intervention and after the 2 protocols.Results: No differences were seen between groups in anaerobic output or BLL after 4 weeks of training (p>0,1 for all values). A decrease in time to peak power (tPP) were seen in both groups with an advantage for BFR-ST (-37 ± 8 %) over ST-BFR (-27 ± 22 %).

Befuktning av nedre luftvägarna hos patienter med artificiell andningsväg

Felaktigt befuktningssätt av nedre luftvägarna via en artificiell andningsväg kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom t ex Ocklusion i trakealkanyl, lunginflammation eller försämrad lungfunktion. Det råder även delade meningar om hur befuktning hos patienter med artificiell andningsväg ska ske. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka på vilket/vilka sätt de nedre luftvägarna bör befuktas via artificiell andningsväg. Resultatet visar att koksaltinhalationer är ett effektivt sätt att befukta nedre luftvägarna och fördelas bättre i lungorna jämfört med koksaltinstillationer. Koksaltinstillationer visades både ha positiva och negativa effekter.

SJUKSKÖTERSKANS ROLL I PATIENTENS ÅTERHÄMTNING EFTER AKUT HJÄRTINFARKT : en intervjustudie om sjuksköterskors uppfattningar

Bakgrund: Hjärtinfarkt orsakas av en Ocklusion i hjärtats kransartärer. Smärta och ångest uppstår i det akuta skedet, men patienter upplever även fortsatta psykiska besvär efter hjärtinfarkten. Sjuksköterskan ska följa Socialstyrelsens lagar om bl.a. att vården ska vara patientfokuserad och göra patienter delaktiga i sin vård. Syftet: Syftet var att beskriva sjuksköterskans roll i patientens återhämtning efter akut hjärtinfarkt.Metod: En kvalitativ intervjustudie utfördes där fem sjusköterskor berättade om vilken roll de uppfattade sig ha inför patientens återhämtning efter hjärtinfarkten. Därefter analyserades insamlad data med hjälp av Graneheim och Lundmans (2008) kvalitativa innehållsanalys.Resultat: I studien framkom tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier, dessa var: ?Att arbeta efter kliniska riktlinjer? med de två underkategorierna Att följa omvårdnadsrutiner och Att arbeta i team runt patienterna, ?Att ge information till patienterna? med de tre underkategorierna Att göra patienterna delaktiga, Att förmedla mod att leva och Att motivera till livsstilsförändring samt ?Att finnas till för patienterna? med de tre underkategorierna Att ge ett gott bemötande, Att ge individuell vård och Att vara tillgänglig.

Utvärdering av skillnad i metod att mäta överrefraktion samt hur överrefraktionen skiljer sig mellan tre olika instrument

Syfte: Syftet för denna studie var att se om det var någon skillnad i den överrefraktion man får fram hos patienten när överrefraktionen genomförs i provbåge, foropter och autorefraktor. Undersökningen gick även ut på att se om det blev någon skillnad om överrefraktionen genomfördes monokulärt med Ocklusion eller binokulärt med dimlins.Metod: I studien deltog 30 personer i åldrarna 19 till 42 år. Det var sammanlagt 13 lågmyoper, 3 högmyoper, 5 hyperoper och 9 emmetroper som deltog i undersökningarna. Av dessa var 8 personer inte linsbärare och blev tillpassade med linser utifrån k-värden och HVID för att få en så bra sits som möjligt på linserna. De andra deltagarna blev tillsagda att komma till undersökningen med linser ordinerade till dem av en leg.

Persisterande ductus arteriosus hos hund

Ductus arteriosus (DA) är en förbindelse mellan aorta och truncus pulmonalis som normalt finns hos alla däggdjur under fosterstadiet. Denna kanal har till syfte att shunta blod förbi lungorna tillbaka ut i systemkretsloppet, då gasutbyte sker över placenta och lungorna endast kräver en liten mängd blod för sin egen nutrition och metabolism. I samband med födseln ökar syretrycket vilket medför att den glatta muskulaturen i DA kontraherar, och därefter sker en fysiologisk degeneration i kärlväggen, vilket resulterar i en stängning och tillbakabildning av shunten. Processen är normalt avslutad inom en månad och DA har då omvandlats till ett ligament. Persisterande ductus arteriosus (PDA), som är en av de vanligaste medfödda kardiovaskulära defekterna hos hundar, utvecklas i de fall då stängningen av DA helt eller delvis uteblir. PDA hos hund är en ärftliga sjukdom som orsakas av hypoplasi av den glatta muskulaturen i DA.