Sök:

Sökresultat:

4 Uppsatser om Nestor - Sida 1 av 1

Power, sexiness and excitement?: en uppförandepraktisk undersökning och bearbetning av Astor Piazzollas Café 1930

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man kan bearbeta Piazzollas Café 1930 ur sviten "Histoire du Tango", för att åstadkomma en konstnärligt tillfredställande och idiomatisk version för flöjt. Jag har genom studier av Piazzollas inspelningar försökt att utforma en ny version av verket som bättre harmonierar med hans uppförandepraxis. Jag har i mitt arbete även utgått ifrån en inspelning av Café 1930, gjord av musikerna Nestor Marconi och Yo-Yo Ma. Mina resultat redovisas i en textdel där jag jämför originalnoternas överensstämmelse med nämnda inspelning, samt kommer med förslag på ändringar. De ändringar som gjorts rör bland annat pauseringar, ornamentik och effekter såsom glissandi och oktaveringar.

?Normative Military Power Europe?: a contradiction in terms? : En fallstudie av EU:s militära insats i Somalia i förhållande till Normative Power Europe.

This thesis paper is based on Ian Manners Normative Power Europe-theory with a focus on EU?s military operation in Somalia. By examining documents from EU institutions in the form of reports concerning EU NAVFOR ? Operation ATALANTA ? EUTM Somalia ? EUCAP Nestor. This study shows that the Normative Power Europe-theory can get expressed and that the EU continues its normative statements in Somalia. This result is an interesting contribution to the theory of Normative Power Europe witch have gotten a lot of critic about how a military operation should effect and diminish the theory..

Ledarens identitetskris - en studie av argumentationsteknikens utveckling på ledarsidorna i Aftonbladet och Dagens Nyheter, år 1967-2012

Titel: Ledarens identitetskris ? en studie av argumentationsteknikens utveckling på ledarsidorna iAftonbladet och Dagens Nyheter, år 1967-2012Författare: Mai Nestor, Victoria von Heideman och Veronica PetterssonKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medieroch kommunikation, Göteborgs universitet.Termin: Vårterminen 2013Handledare: Nicklas HåkanssonSidantal: 51 inklusive bilagorSyfte: Studiens syfte är att undersöka utvecklingen av argumentation på ledarsidorna i Aftonbladetoch Dagens Nyheter under de senaste 45 åren.Metod: Kvalitativ retorik- och argumentationsanalysMaterial: 40 ledarsidor från Aftonbladet och Dagens NyheterHuvudresultat: Ledaren sågs som det främsta politiska opinionsmediumet under en stor del av1900-talet för att sedan få stor konkurrens av nya opinionsarenor. Det är därför intressant att se omdet går att skönja indikatorer på att detta påverkat ledaren som journalistisk genre. Urvaletsavgränsning ger ingen möjlighet till generalisering, men det går att urskilja mönster och tendenser ianalysens resultat.

"The only options we have left are socialism or barbarism." - En studie av tre nutida latinamerikanska vänsterregeringar och av orsakerna till att de har uppnått olika demokratigrader.

This comparative case study, which is based on a most similar system design,investigates why the Chávez government has attained a lower degree of democracy than the Kirchner and the Lula governments. In order to develop asupplementary theory about why governments in general achieve various degrees of democracy I compare these governments and examine what policies that differ them and why. My results show that these governments? policies differ concerning the rule of law, militarization, and negotiations with economic groups and anti-regime parts of civil society. I have found numerous answers to why some of these governments (and governments in general) have democratic policies within these four areas and why some do not.