Sök:

Sökresultat:

1191 Uppsatser om Mobila enheter - Sida 1 av 80

Mobila enheter : Anpassning av hemsidor skapade med EPIServer CMS

?Mobila enheter ? anpassning av hemsidor skapade med EPiServer CMS? handlar om tekniker och metoder för att anpassa en hemsida skapad i publiceringsverktyget EPiServer CMS för Mobila enheter. Rapporten berör både tekniska bitar så som hur man kan presentera två helt olika versioner av samma sida och hur man löser scrollning på Mobila enheter till mer teoretiska avsnitt som handlar om hur man presenterar innehåll som passar den mobila enhetens skärm.Syftet var att undersöka om det är möjligt att skapa återanvändbar kod som går att använda på flera olika webbplatser och samtidigt skapa den mobila versionen med samma html-kod som redan finns och på så sätt undvika extra arbete för att koda om sidorna. Vidare så undersöktes det om det gick att få en ?app-känsla? på den mobila versionen utan att utveckla en nativ applikation..

Förändringar i informationshanteringen: när mobila enheter har implementerats inom skogsnäringen

Intentionen med denna uppsats har varit att undersöka och lyfta fram de förändringar, som utifrån informationshanteringen, kan uppstå när mobila enheter implementerats för fältarbetande personal inom skogsnäringen. Fokus läggs på den information som förmedlas mellan fältarbetande personal och den information som finns lagrad inom verksamheten. Förändringar vi har undersökt är insamling, bearbetning, lagring, överföring, presentation, tillgänglighet, aktualitet och korrekthet. Resultatet av undersökningen visar att de Mobila enheterna har medfört förändringar i form av förbättringar för nästan alla de aspekter vi valde att fokusera undersökningen på..

Mobil Informationssäkerhet : Surveyundersökning med fokus på medvetenheten angåenderiskerna inom mobil IT-säkerhet

Informationssäkerhet samt IT-säkerhet är ett ständigt aktuellt ämne. I och med att utvecklingenhela tiden går framåt, så uppstår det ständigt nya hål i säkerheten hos ny programvara. Dettaberor delvis på att det självklart är själva programmet som kommer ut först, inte den skadligaprogramvaran. Syftet med den här uppsatsen är att på ett kvantitativt sätt analysera data somsamlas in via enkätsvar, för att få en överblick i hur IT-säkerhetsmedvetna de tillfrågade är närdet gäller Mobila enheter. Även vanliga hot mot Mobila enheter presenteras, för att få en inblick ivad det finns att skydda sig emot, samt för att öka läsarens medvetenhet angående de olikahoten.

Informationssäkerhet och mobila enheter

Mobila enheter såsom bärbara datorer, avancerade handdatorer och mobiltelefonerblir allt vanligare i organisationer. Tidigare har informationssäkerhet byggts upp föratt skydda organisationer från attacker utifrån, men nu måste man även skyddaorganisationen inifrån. Detta för att enheter tas ut ur organisationen och utsätts förandra, möjligt farliga miljöer. För att sedan på nytt föras in i organisationensnätverk. Basnivå för informationssäkerhet, BITS är riktlinjer framtagna avKrisberedskapsmyndigheten.

Adapt or Die : Användarnas preferenser av mobila webbplatser

"Adapt or Die" handlar om mobila webbplatser. Populariteten av Mobila enheter växer ständigt och en intressant fråga var hur användarna upplever webbplatser genom Mobila enheter. Arbetet hade som sitt mål att undersöka i fall användarna uppskattar att webbplatser anpassas till deras media; om det är viktigt för användarna att känna igen sig på en webbplats samt om man kan ta bort viss information från en webbplats när den presenteras via en mobil enhet. I uppsatsen förklaras begrepp som responsive web design samt mobildedikerad webbplats vilka är populära metoder för att anpassa webbplatser till Mobila enheter. Den snabbt ökande användningen av Mobila enheter gör denna problemställning mycket aktuell och intressant.

Migrating screens ? Att migrera en söksida till mobila enheter med små skärmar

Internetanvändning med Mobila enheter såsom PDAs och smartphones är idag vanligt. De flesta webbsidor är dock designade för att visas på stationära datorer med stora skärmar. När användare med Mobila enheter besöker webbsidorna uppstår ofta användbarhetsproblem som i främsta hand kan kopplas till de Mobila enheternas små skärmar. Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till, då en söksida på Internet skall anpassas för att presenteras på Mobila enheter med små skärmar. Studien bestod av tre olika faser, där den första var en litteraturstudie som syftade till att samla in information som berör design och omvandling av webbsidor mot små skärmar. I den andra fasen utvecklades två olika prototyper av en befintlig söksida på Internet, anpassade för små skärmar.

FINGERPRINTING AV HÅRDVARULIKA ENHETER : Precisionsmätning med fingerprinting på mobila enheter

Den här rapporten beskriver ett examensarbete som genomfördes åt Flex Datasystem med syfte att vidareutveckla Flex HRM mobile. Vår uppgift var att implementera projektrapportering som ingår i modulen Flex Tid, vilket innebär att användaren kan registrera eller redigera diverse projekt via Mobila enheter. Vi använde oss av JavaScript, HTML5, CSS3 och även diverse ramverk för att fullfölja vårt arbete..

Säker integration av mobila enheter i SharePoint-miljö

Med anledning av den snabbt växande populariteten för Mobila enheter såsom iPad/iPhone, Android och Windows Phone 7 öppnas nya möjligheter för affärsverksamheten. Ett exempel är mobil åtkomst till Microsoft SharePoint, en webbplattform som erbjuder en bred uppsättning verktyg för bland annat dokumenthantering och projektsamarbete. Den här studien har utvärderat ett antal lösningar för att tillgängliggöra SharePoint på Mobila enheter. Utvärderingen har fokuserat på de två huvudaspekterna användarvänlighet och säkerhet, eftersom studien utfördes på ett företag med omfattande hantering av sekretessbelagda filer. Lösningarna i studien har delvis testats via Mobila enheter och delvis endast undersökts genom dokumentation på grund av brist på möjlighet till driftsättning av de mer avancerade lösningarna.

Användares förväntningar på hemsidor i mobila enheter : En studie ur användarperspektiv

Mobilsurfandet ökar kraftigt. Den ökande användningen av surfande på Mobila enheter ställer högre krav på hemsidors anpassning för Mobila enheter. Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning surfade på mobiltelefoner under 2011. Det ökande mobilsurfandet gör det intressant att ta reda på vad användarna har för förväntningar på hemsidor i Mobila enheter. Detta leder till syftet som är att beskriva vilka förväntningar användare har på hemsidor i Mobila enheter.Metoderna som används är litteraturgenomgång och kvantitativ enkätundersökning.

Applikationsportering till mobil plattform

När man lever i ett samhälle där användandet av Mobila enheter som smartphones ökar, sker motsvarande ökning av frågan på tillgång till befintliga system i Mobila enheter. Ett mobilt system kan utvecklas på olika sätt beroende på efterfrågan och kunskapsbasen hos utvecklarna. Det finns olika sorters mobila system, däribland webbaserade och plattformsspecifika system.Den här rapporten innehåller en förstudie för olika tillvägagångssätt för att skapa en mobil version av ett system. Rapporten redogör för olika tekniker som kan användas beroende på vilket system som önskas överföras, samt vilken målgruppen är. Rapporten beskriver också hur framtagandet av ett mobilt system för olika mobila plattformar har skett för ett redan befintligt system..

Enterprise Voice Simulation (EVS) för mobila enheter i BYOD miljö.

Denna rapport introducerar Umeå universitets bakgrund till införandet av Lync Server 2013 som etablerades stabilt år 2014. Det trådlösa nätverket vid Umeå universitet trafikeras av studenter och anställda med Mobila enheter som smartphones och laptops. Vid användandet av Mobila enheter stiger flödesströmningen I det trådlösa nätverket med olika typer av trafiker. I denna rapport omfattas närmare ?Voice UDP? och ?Lync Enterprise Voice? med fokus på trängselkontroller vid överföringar av RTP-trafik mellan mobila klienter och 802.11 för att identifiera kvalitén i Lync-samtal, ?VoIP over WLAN?.

Undersökning av problem och svårigheter med en affärskritisk mobilapplikation ur ett säkerhets- och prestandamässigt perspektiv

Detta examensarbete, utfört på Valderas Consulting AB, ämnar att hitta ett tillräckligt bra sätt för att migrera ett personalhanteringssystem (HR-system) till Mobila enheter, genom att undersöka skillnader mellan olika metoder för kommunikation mellan Mobila enheter och en MS-SQL databas från ett säkerhets- och prestandamässigt perspektiv. Metoderna innebär att man implementerar en webbtjänst med hjälp av antingen REST eller SOAP för att utföra kommunikationen mellan Mobila enheter och en MS-SQL databas. Arbetet innefattar även en undersökning av sårbarheter för Mobila enheter och hur man kan lösa dem. För att kunna göra en jämförelse mellan metoderna, implementeras en mobilversion av HR-systemet i Android och en webbtjänst i ASP. NET.Resultaten från utförda experimenten visar att REST har betydligt bättre prestanda och använder mycket mindre bandbredd än SOAP.

Utveckling av mobilapplikation för övervakning och larmhantering

Netadmin Systems är ett Linköpingsbaserat IT-företag där huvudprodukten NETadmin är ett Operation support system/Business support system (OSS/BSS) som i huvudsak används i öppna nät för bl.a. kund- och lagerhantering, provisionering, övervakning och ärendehantering. Ett växande behov finns att göra det möjligt att använda övervakningssystemet via Mobila enheter för att kunna felsöka och hantera driftstörningar effektivt.Syftet med rapporten är att undersöka hur övervakningssystemet kan göras tillgängligt på Android samt att ta fram en prototypapplikation för hantering av grundläggande övervakning. Genom fallstudien som har genomförts har slutsatsen dragits att Netadmin API är lämpligt för kommunikation via Mobila enheter men att API behöver vidareutvecklas med ytterligarefunktioner. De viktigaste av dessa har implementerats och arbetet har även mynnat ut i en applikationsprototyp för Android.Genom utvecklingen av denna applikation ges Netadmins kunder möjlighet att hantera övervakningssystemet via Mobila enheter..

Trådlöst fältarbete: leder detta till effektivare kooperation i arbetet

Ett relativt nytt område inom datavetenskap är överföring av information med stöd av telekommunikation. Denna teknologi har bidragit till ökad frihet eftersom att man inte längre är lika tids- och platsberoende. Anställda som utför sitt arbete ute på fältet och samtidigt behöver komma åt information kan dra fördelar av denna teknologi. Vi har genomfört en fallstudie på två kommuners hemtjänstgrupper där vi undersöker om informationshantering med Mobila enheter har medfört några kooperativa förbättringar i arbetet. Uppsatsen belyser även datateknologins betydelse för individen och gruppen samt en generell beskrivning av den trådlösa tekniken.

Hur kan virus, maskar och trojaner i mobila enheter påverka informationssäkerheten i datorbaserade system genom Bluetooth som kommunikationsväg?

Denna rapport undersöker en frågeställning som kom upp efter virusutvecklingen som skedde 2004 med illasinnad kod som spreds mellan Mobila enheter via Bluetooth. Rapporten undersöker vilka hot som finns om Smartphones och handdatorer sprider illasinnad kod via Bluetooth till datorbaserade system.Undersökningen som gjordes var en hermeneutisk explorativ undersökning. Sammanlagt gjordes tre intervjuer med experter inom områdena informationssäkerhet, Mobila enheter och Bluetooth.Resultatet visade att illasinnad kod i Smartphones och handdatorer som sprids till datorbaserade system skulle kunna utgöra samma hot mot informationssäkerheten som traditionell illasinnad kod, det vill säga virus, maskar och trojaner som sprids mellan datorer. Därmed bör den illasinnade kod som rapporten behandlar betraktas lika allvarligt som traditionell illasinnad kod..

1 Nästa sida ->