Sök:

Sökresultat:

5280 Uppsatser om Litteraturöversikt - Sida 1 av 352

Modifierad sta?rkelse i livsmedel : en o?versikt o?ver kemiska modifikationer

Olika typer av sta?rkelse a?r mycket viktiga ra?varor i livsmedelstillverkning, inte bara som energirik kolhydrat utan a?ven som en tillsats fo?r att reglera livsmedels textur och viskosi- tet. Modifierad sta?rkelse kan tillverkas med hja?lp av en rad olika kemiska, enzymatiska och fysikaliska metoder. Denna studie syftar till att ge en o?versikt o?ver de kemiska modifi- eringar som anva?nds fo?r livsmedelstillverkning idag.

Litteratur som innehÄll i förskoleklassen : En studie om hur pedagoger arbetar med litteratur och litteraturlÀsning i förskoleklassen

Detta arbete Àmnar undersöka hur pedagoger förhÄller sig till litteratur och litteraturlÀsning som undervisningsinnehÄll i förskoleklassen. Vilken litteratur vÀljer pedagogen att anvÀnda i sin undervisning och varför? Undersökningen baseras pÄ intervjuer.Resultatet av studien visar att samtliga pedagoger i denna undersökning har en positiv attityd till litteratur och anser att det Àr viktigt att barnen fÄr tillgÄng till litteratur och höglÀsning bÄde hemifrÄn och ifrÄn skolans verksamhet. Syftet och tillvÀgagÄngssÀtten varierar och skiljer sig dock lite Ät. NÄgra generella mönster gÄr att utlÀsas av intervjusvaren.

Personer med Multipel skleros och deras upplevelser av sexualitet : En litteraturo?versikt

SAMMANFATTNING Bakgrund: Sexuell ha?lsa kan ses som en ma?nsklig ra?ttighet, trots det kommer sexualitet och sexuell ha?lsa ofta i skymundan i den allma?nna sjukva?rden. Sjuksko?terskan har en viktig roll i att uppma?rksamma och identifiera sexuell ha?lsa. Multipel skleros (MS) a?r en kronisk nervsjukdom som pa?verkar det centrala nervsystemet och personer med MS drabbas ofta av na?gon form av sexuell dysfunktion.

LÀsvilan-rutin eller lÀrtillfÀlle? : LitteraturanvÀndning i förskolan

VÄrt arbete grundar sig i att vi har ett stort intresse för litteratur, dÄ vi har fÄtt lyssna pÄ och upptÀcka olika typer av böcker under vÄr uppvÀxt. Vi anser att arbetet med detta Àr viktigt i förskolans verksamhet, dÄ det bland annat frÀmjar barns sprÄkutveckling och gruppens sammanhÄllning. Litteratur Àr ett bra och anvÀndbart verktyg i verksamhetens olika omrÄden. Genom en enkÀt och tvÄ ostrukturerade intervjuer har vi fÄtt svar pÄ vÄra frÄgestÀllningar. VÄra frÄgestÀllningar Àr; Hur ofta anvÀnds litteratur i barngrupp? Hur sker valet av den litteratur som anvÀnds? Hur arbetar pedagoger utifrÄn litteratur? Vi har fÄtt en inblick i hur pedagoger anvÀnder sig av detta.

Den orkestrala Orgeln

Examensarbetet handlar om min instudering av Joseph Rheinbergers Konsert (Suite) fo?r violin, cello och orgel. Fo?rutom en kort biografi o?ver Rheinberger och en o?versikt o?ver hans kammarmusik behandlas olika aspekter pa? kammarmusikaliskt spel som t. ex.

?DÀrför mÄste man ju vara uppdaterad? - en studie om litteratur- och mediekonsumtion i undervisningen

Syftet med arbetet Àr att undersöka om det gÄr att skapa en balans mellan litteratur och medier i undervisningen. I litteraturgenomgÄngen redogörs för teorier som Àr aktuella för den empiriska undersökningen. En beskrivning görs av medier och litteraturens stÀllning, samt hur dessa begrepp kan integreras i undervisningen för elever i Äldrarna 9-12 Är. Vidare presenteras en inblick i undersökningar som redogör för hur konsumtionen av litteratur och medier ser ut. För att fÄ svar pÄ forskningsfrÄgan genomförs dels intervjuer med lÀrare och dels enkÀtundersökningar med elever i grundskolans tidigare Är.

Teknik i förskolan : Ett lekfullt lÀromedel för de yngre barnen

VÄrt arbete grundar sig i att vi har ett stort intresse för litteratur, dÄ vi har fÄtt lyssna pÄ och upptÀcka olika typer av böcker under vÄr uppvÀxt. Vi anser att arbetet med detta Àr viktigt i förskolans verksamhet, dÄ det bland annat frÀmjar barns sprÄkutveckling och gruppens sammanhÄllning. Litteratur Àr ett bra och anvÀndbart verktyg i verksamhetens olika omrÄden. Genom en enkÀt och tvÄ ostrukturerade intervjuer har vi fÄtt svar pÄ vÄra frÄgestÀllningar. VÄra frÄgestÀllningar Àr; Hur ofta anvÀnds litteratur i barngrupp? Hur sker valet av den litteratur som anvÀnds? Hur arbetar pedagoger utifrÄn litteratur? Vi har fÄtt en inblick i hur pedagoger anvÀnder sig av detta.

Förekomsten av icke-vÀsterlÀndsk litteratur i Àmnet Svenska i tvÄ kommunala gymnasieskolor. : - en kvalitativ studie av sex lÀromedel samt intervjuer med fyra lÀrare och tvÄ bibliotekarier.

Syftet var att undersöka förekomsten av icke-vÀsterlÀndsk litteratur i Àmnet svenska pÄ gymnasiet. Sex lÀromedel har undersökts för att se om och pÄ vilket sÀtt icke-vÀsterlÀndsk litteratur framstÀlls. DÀrtill har intervjuer med lÀrare och bibliotekarier gjorts för att se om de introducerar eleverna för icke-vÀsterlÀndsk litteratur..

En vandring genom Gotlands tekniklandskap : Pedagogiskt verktyg för förskollÀrare

VÄrt arbete grundar sig i att vi har ett stort intresse för litteratur, dÄ vi har fÄtt lyssna pÄ och upptÀcka olika typer av böcker under vÄr uppvÀxt. Vi anser att arbetet med detta Àr viktigt i förskolans verksamhet, dÄ det bland annat frÀmjar barns sprÄkutveckling och gruppens sammanhÄllning. Litteratur Àr ett bra och anvÀndbart verktyg i verksamhetens olika omrÄden. Genom en enkÀt och tvÄ ostrukturerade intervjuer har vi fÄtt svar pÄ vÄra frÄgestÀllningar. VÄra frÄgestÀllningar Àr; Hur ofta anvÀnds litteratur i barngrupp? Hur sker valet av den litteratur som anvÀnds? Hur arbetar pedagoger utifrÄn litteratur? Vi har fÄtt en inblick i hur pedagoger anvÀnder sig av detta.

En levande vattenfront : Planförslag för Tullkammarkajen i Halmstad

Dagens sta?der sta?r info?r en fo?rta?tning som kommit att bli ett allt mer accepterat ideal inom samha?llsplaneringen. Genom att bygga ta?tt kan den stora efterfra?gan mo?tas som finns pa? att bo i urbana miljo?er. Fo?rta?tningen sker ofta genom att hamn- och industri- omra?den avvecklas i stadens centrala delar vilket frigo?r attraktiva markomra?den.

Synen pÄ litteratur inom skolans svenskÀmne : En litteraturstudie om vÀrderingar och syn pÄ litteratur och litteraturlÀsning i grundskolan under Ären 1980-2011

Den hÀr uppsatsen handlar om vÀrderingar och om synen pÄ litteratur och litteraturlÀsning i grundskolan under Ären 1980-2011 och syftet Àr att undersöka dessa. Uppsatsen Àr en litteraturstudie dÀr skolans styrdokument i form av lÀroplaner och kursplaner i Àmnet svenska utgör undersökningens primÀra kÀllmaterial. FrÄgor som kommer att beröras i uppsatsen Àr hur synen pÄ litteratur förÀndrats genom Ären och hur introduktioner av nya lÀroplaner under den aktuella tidsperioden pÄverkat litteratursynen? Restultat som den hÀr undersökningen ger Àr att det generellt rÄder en positiv syn pÄ lÀsning och litteratur i alla de undersökta dokumenten. Lgr 80 skiljer sig frÄn de övriga tvÄ lÀroplanerna genom att det hÀr finns aspekter som talar för att man vill styra vad eleverna ska lÀsa genom att ge exempel pÄ boktitlar.

LitteraturanvÀndning vid Àmnesintegration i svenskundervisningen

Denna studie Àr en undersökning av litteraturanvÀndning vid Àmnesintegration ur ett lÀrarperspektiv. Den avser att undersöka hur litteratur bearbetas och hur lÀrarna anser att det Àmnesintegrerade arbetssÀttet pÄverkar eleverna. Detta har undersökts genom intervjuer med fyra verksamma svensklÀrare pÄ olika skolor och program. Syftet med studien Àr att belysa, kartlÀgga och analysera hur svensklÀrare anvÀnder litteratur vid Àmnesintegrerat arbete och hur detta arbetssÀtt, enligt lÀrarna, anses pÄverkar eleverna. LÀrarnas arbete med litteratur vid Àmnesintegration gÄr ut pÄ att ge eleverna en djupare förstÄelse för ett tema eller Àmne genom litteraturlÀsning samt skapa sammanhang med andra Àmnen.

Ägande och kontroll : En kvantitativ studie om sambandet mellan Ă€gar- och kapitalstruktur i bolag noterade pĂ„ NASDAQ OMX Stockholm

VÄrt arbete grundar sig i att vi har ett stort intresse för litteratur, dÄ vi har fÄtt lyssna pÄ och upptÀcka olika typer av böcker under vÄr uppvÀxt. Vi anser att arbetet med detta Àr viktigt i förskolans verksamhet, dÄ det bland annat frÀmjar barns sprÄkutveckling och gruppens sammanhÄllning. Litteratur Àr ett bra och anvÀndbart verktyg i verksamhetens olika omrÄden. Genom en enkÀt och tvÄ ostrukturerade intervjuer har vi fÄtt svar pÄ vÄra frÄgestÀllningar. VÄra frÄgestÀllningar Àr; Hur ofta anvÀnds litteratur i barngrupp? Hur sker valet av den litteratur som anvÀnds? Hur arbetar pedagoger utifrÄn litteratur? Vi har fÄtt en inblick i hur pedagoger anvÀnder sig av detta.

KAMMARMUSIK AV JOSEPH RHEINBERGER : EN STUDIE KRING KONSERT (SUITE) OP.149 FO?R VIOLIN, CELLO OCH ORGEL

Examensarbetet handlar om min instudering av Joseph Rheinbergers Konsert (Suite) fo?r violin, cello och orgel. Fo?rutom en kort biografi o?ver Rheinberger och en o?versikt o?ver hans kammarmusik behandlas olika aspekter pa? kammarmusikaliskt spel som t. ex.

Med blicken i periferin : Om icke vÀsterlÀndsk litteratur i svenskans lÀromedel

Uppsatsen Àr en undersökning av lÀroböcker i litteraturhistoria för gymnasieskolan utifrÄn ett postkolonialt perspektiv. De viktigaste resultaten i undersökningen visar en eurocentrism inom lÀromedel, dÀr endast en liten mÀngd litteratur frÄn icke vÀsterlÀndska delar av vÀrlden presenteras. Den visar Àven en framstÀllning av icke vÀsterlÀndska delar av vÀrlden som statiska i kontrast till vÀsterlandet dÀr utveckling och modernitet betonas. Författare ur den icke vÀsterlÀndska litteraturen presenteras ofta som skildrare av livet i sina delar av vÀrlden och premieras sÀllan för originalitet..

1 NĂ€sta sida ->