Sök:

Sökresultat:

1820 Uppsatser om Image - Sida 1 av 122

Varumärken- att betrakta som symboler för produkter eller image?

Uppsatsen behandlar problematiken om när ett varumärke ses som en symbol för produkten eller för en Image, t.ex. en livsstil. Berör ett företags mission och vision, symboler och tecken, varumärkets Image och konsumentens Image samt produktens och varumärkets livscyklar..

Folkbiblioteks image på Facebook : Undersökning av fyra folkbiblioteks imageskapande och mottagande på Facebook

This essay was to investigate what self-Image public libraries convey on Facebook and what Image is received by the users, along with comparison of those. It was investigated if the received Image corresponded with the users? previous Image of public libraries. The method used was interviews with the Facebook administrators and surveys with the users. The theoretical framework was Kotler?s model for Image creation.The research is mainly American and shows Facebook as an accepted marketing tool for libraries among students, but as not taken seriously by the library staff.

Bildförbättring över en bildsekvens

When SKL (Swedish National Laboratory of Forensic Science) gets Images to analyse, the task often is to identify a person or an object. In that work it?s important to find features. Unfortunately Images from camera surveillances often contain a lot of noise, so details can be hard to discern.A simple method to improve an Image from a sequence is to compute the mean of some of the Images. However, the part of interest in the Image has to be in the same position in all Images.

Automatisk segmentering och maskering av implantat i mammografibilder

A report on my thesis developing an algorithm to automatically classify a mammogram Image as containing an implant or not and segmenting and masking any present breast implant in the Image..

Image follows structure

Background: The business market today is characterized by tough competition amongst the competitors to capture consumers? interest and money. One marketing tool companies can use to achieve this is the company?s Image. The customer buys not only a product, but also the Image that the company or the product is associated with.

Varumärkesimage ? utanför företagets kontroll

Companies spend huge amounts on communicating their brand through marketing. Many of these contact areas where the consumer comes in contact with the brand is con-trolled by the company. The brand Image is also affected from outside the company. It can be from users, media, blogs etc.Burberry is an example of a company that got in trouble with their brand Image after hooligans where associated with their products. If a company with a brand with a strong Image is associated whith consumers that are not compatible with the target group the company wants, there is a risk of a negative affect on the brand Image.Our purpose is to investigate and describe the phenomenom when a company brandImage is affected by being associated whith consumers not compatable whith, by the company, intended target group.We have chosen a qualitative research where we use a multiple case study.

Unga indiska kvinnors kroppsmedvetande ur ett kulturellt perspektiv: enkätstudie på universitetsstudenter i Indien

Body Image is a term that refers to a person?s feelings and attitudes toward his or her body. There are many different factors that influence a person?s body Image: historical, cultural, social, biological and individual. The purpose of this study was to investigate young Indian women?s body Image in India from a cultural perspective.

Samspel mellan Identitet och Image : En fallstudie av det Svenska fo?retaget POC

Purpose: The purpose of this paper is to examine if POC manage to keep cohort interplay between their identity and Image.Theoretical framework: This paper is led from theories in area about communicating identity and Image. The theories that are relevant to this paper to see the interplay between identity and Image is communication theory and brand theories based on associations. From these theories we have composed a model that shows the communication led from identity throughout Image in company?s with many distribution channels. It shows what associations that build identity and Image and also the complication and threat that the interplay is being exposed to.Methodology: We have chosen to do this examination as a case study.

Coffee Shops och Red Light District en turistattraktion? : En studie om hur Amsterdams image påverkas av sexturism och drogturism

Att en destination utstrålar en stark och positiv Image har blivit en viktig faktor för att attrahera turister. En negativ global Image av en destination kan bidra till en minskad turism. I denna studie söks en förståelse för hur Amsterdams Image påverkas av sex- och drogturismen i staden. Teorier som bemöter primära och sekundära turistattraktioner, sökandet efter nöjes/meningsfulla upplevelser och Image segmentering har satts i relation med insamlat empiriskt material hämtat från två enkätundersökningar samt tre semi-strukturerade intervjuer. Studiens analys visar att sex- och drogturismen genererar både en positiv och negativ Image för Amsterdam i koppling till vad som är moraliskt riktigt.

Att vara i Vara kommun : En studie om kommunens identitet, profil och image

Abstract The aim of this paper is to investigate whether Vara municipality has a continuous picture of their identity, profile and Image. Globalization has contributed to the increasingly growing of place marketing. Therefore, the study goes on to using the concepts of identity, profile and Image to find out if Vara Municipality communicates similar throughout the whole organization and find out their all through core values. Globalisation will be an interpretive framework for the work that describes why the place marketing is becoming more pressing. The sense of place will be a central part of this study as it is the feelings and Images of different places that will be described by the municipality together with the identity, profile and Image.

Ungdomars uppfattning om sambandet mellan cybermobbning och självbild

A study has been conducted with the aim to investigate young people's perception of the relationship between cyber bullying and self-Image and their perception of which role gender plays in this relationship. Three focus group interviews were conducted with six to seven participants in each. The majority (16/19) of participants were women. A thematic analysis was used in which five themes were identified. The results show that there is a perception of a link between cyber bullying and self-Image in which people who become cyber bullied have lower self-Image and poor self-Image can contribute to the experience of feeling cyber bullied.

Barns individualism i en kollektiv förskola

Abstract The aim of this paper is to investigate whether Vara municipality has a continuous picture of their identity, profile and Image. Globalization has contributed to the increasingly growing of place marketing. Therefore, the study goes on to using the concepts of identity, profile and Image to find out if Vara Municipality communicates similar throughout the whole organization and find out their all through core values. Globalisation will be an interpretive framework for the work that describes why the place marketing is becoming more pressing. The sense of place will be a central part of this study as it is the feelings and Images of different places that will be described by the municipality together with the identity, profile and Image.

Förhållandet mellan image och tjänstekvalitet: en surveyundersökning vid Piteortens försäkringsbolag

Syftet med denna uppsats var att belysa förhållandet mellan Image och tjänstekvalitet inom försäkrings-branschen. För att kunna besvara vårt syfte studerade vi skillnaden mellan förväntad och upplevd tjänst. Vi studerade även i vilken utsträckning olika faktorer påverkar den upplevda kvaliteten av en tjänst, samt vilket inflytande Image har på kunden vid köp av tjänst. En enkätundersökning gjordes bland ett försäkringsbolags kunder, där vi undersökte SERVQUALS sex dimensioner samt Imagens påverkan. Vår empiriska undersökning visade att det fanns en klar koppling mellan Image och tjänstekvalitet.

Imageskapande och marknadsföringskommunikation : En deskriptiv studie om Örebro Bostäders arbete i Vivalla och Markbacken

Slutsatsen efter genomfört arbetet är att Örebro Bostäder AB bland annat har en önskvärd Image av Vivalla som ett område med en unik och personlig omgivning med mindre individuella bostadsområden där det finns något för alla smaker. I Markbacken vill Öbo behålla och förstärka en Image av variation, där allt från barnfamiljer till den som söker ett lite mer exklusivt boende skall lockas. Vidare har undersökningen visat att dessa önskvärda Imager främst förmedlas via mun till mun-metoden, massmedia, samhälleliga åtgärder och events..

Ett klassiskt marknadskommunikationsproblem : Motsvarar Apples image den profil de vill visa?

In this essay the authors are trying to level the success in the IT-company Apple?s market communication. The problem investigated is if the company?s profile, the picture they are trying to implement onto the market, is the same as the market consider the Image of the company to be. The problem is studied in a method which combines both a qualitative and a quantitative survey.

1 Nästa sida ->