Sök:

Sökresultat:

119 Uppsatser om Happy sally - Sida 1 av 8

Den föreställda oskuldsfullheten : En semiotisk bildanalys av Sally Manns Immediate Family

En semiotisk bildanalys av fem bilder från Sally Manns fotografibok Immediate Family.

Att fly sin kropp. En studie om gränsöverskridning i Sara Stridsbergs prosa

Sara Stridsberg?s novels Happy sally, Drömfakulteten and Darling River are all brimming withliterary images of movement and becoming. The physical aspects of being a female subject inbecoming highlights the enfleshed body as important. Themes such as sexuality, power andviolence can be traced in the beautiful but most disturbing narratives of Stridsberg.The purpose of this study is to show the reader how the literary female characters aretranscending the physical borders of their bodies in order to become something more than what thehuman form allows them to be. Heteronormative sexuality, sickness, closeness to water andanimaling are bound together by the way they enact the female characters to stretch beyond thesurfaces of their skins.

"Happy, happy, liksom" : En studie i tvåsamhet och en diskursanalys av mediedebatten kring boken Happy, happy - En bok om skilsmässa

?Happy, happy, liksom? handlar om tvåsamhetsnormen och hur den (re)produceras i den samtida svenska kulturen. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i feministisk teori, bland annat normkritik, socialkonstruktivism och teorier om heteronormativitet, och applicerar dem på en debatt om skilsmässa som pågick i svensk dags- och fackpress under hösten 2011. Debatten utlöstes av boken Happy Happy: En bok om skilsmässa, red. Maria Sveland och Katarina Wennstam.

Broderier

Magisteruppsats, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA 220Vt 2013Handledare: Sally BoydExaminator: Anna Lyngfelt.

Under tystnad

Magisteruppsats, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA 220Vt 2013Handledare: Sally BoydExaminator: Anna Lyngfelt.

Det enkla som är svårt

Magisteruppsats, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA 220Vt 2013Handledare: Sally BoydExaminator: Anna Lyngfelt.

I utkanten av en virkning

Magisteruppsats, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA 220Vt 2013Handledare: Sally BoydExaminator: Anna Lyngfelt.

Övergången mellan gymnasiala och akademiska studier ? ur ett studentperspektiv

Magisteruppsats, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA220Vt 2014Handledare: Sally Boyd.

Det onda, det goda och de Andra. : En granskning av läroboken Happy för grundskolans senare år.

En fallstudie där en serie läroböcker i engelska för grundskolans senare år har granskats med syfte att upptäcka vilka normer och värderingar som förmedlas genom bilder och hur det förhåller sig till läroplanen, Lgr 11. Vidare undersöktes det hur engelsktalande länder representerades genom bilder för att avgöra om kurmålen i engelska gällande kultur, möts.Till granskningen av böckerna Happy, från Gleerups förlag, valdes en innehållsanalys där bildmaterialet kodades, räknades och sedan sammanställdes för att sedan bli ålagt ett normkritiskt synsätt.  Det framkom att läroböckerna Happy var heteronormativa med en manligt vit hegemoni samt uteslutande av människor med funktionsnedsättninga och stämmer därmed inte överens med skolplanens värdegrund eller de kursmål i engelska som rör engelsktalande länders kultur. .

Varför vill du läsa vidare? En undersökning av somaliska sfi-studerande som har avancerat från studieväg ett

Magisteruppsats i Svenska som andraspråkVt 2014Handledare: Sally Boyd och Qarin FrankerExaminator: Åsa Wengelin.

Attributionsstil och priming-effekt: En experimentell studie om välmående

The aim of this study was to examine differences between happy and unhappy people, with respect to individuals interpretations, their attributonal style and in what way the priming effect is related to their attributional style and well-being. The participants were 74 senior high school and 21 undergraduate college students. Participants were asked to read a short story, some words were in bold type, and thereafter for their subjective perception of the words in bold type loading and memory of them in a recognition list. Attributional style was operationalized with an own constructed instrument. The results show that happy individuals interpreted more words as positive than negative in comparission with unhappy individuals.

Att berätta för att förstå. Om interaktionens, samarbetets och stöttningens roll i andraspråksundervisning med arbete med muntligt berättande som exempel.

Magisteruppsats, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA 220Vt 2013Handledare: Sally BoydExaminator: Anna Lyngfelt.

Metafor - en metod att göra det privata personligt

In this study I have met three authors in a dialogue seminar on their literary work. The discussion, starting from texts by Lacan and Socrates, revolved around the dichotomy of personal and private, and how to benefit from personal material in one?s literary work. The three authors reflected on the writer Karl Ove Knausgård and the photographer Sally Mann, who both are working with their own immediate family as a motif. In Knausgård, you can find a strong and self-dissecting writer persona as a medium of creating recognition in the readers mind.

Männen i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

Uppsatsen syftar till att undersöka om en nära läsning av Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd med fokus på de manliga karaktärerna förmår öppna texten för tolkning på något nytt sätt, huvudsakligen i ett självbiografiskt perspektiv. Även den omtvistade frågan om Kvinnor och äppelträds strukturella uppbyggnad behandlas i uppsatsen.      Skildringarna av männen - Förskinnsbonden, Gamlingen, Liter-Olle med sin hund och Videbonden ? visar sig leda mot en undertext, som inte frilagts i tidigare analyser. Martinsons sorg efter sina två drunknade söner tränger oupphörligt fram. Hennes kamp för att komma undan sina minnen och gå vidare avspeglas i romanen.

Jämförelse mellan Theory of Mind-förmåga och pragmatisk förmåga hos svenska barn i 4 och 5 års ålder

Theory of mind involves the ability to take another person?s perspective in thought, emotions and intentions.  There is today a lack of instruments to assess children?s development of Theory of Mind (ToM) in Swedish. ToM is considered by many scientists to be the basis for development of pragmatic competence. The relationship between these two abilities is complex and not fully resolved. Both abilities are important components for the development of social skills.    The purpose of this study was to compare 4 and 5-year olds ToM-ability measured with a Swedish version of Wellman and Liu?s ToM-scale, Sally Anne and Social Emotional Test with estimated pragmatic competence measured with the Children?s Communication Checklist (CCC).

1 Nästa sida ->