Sök:

Sökresultat:

111 Uppsatser om Gastric bypass - Sida 1 av 8

Fetma och dess konsekvenser : preventionsprogram eller gastric bypass operation?

Fetman i Sverige har under de senaste två decennierna ökat kraftigt. Till följd av detta är hälsokostnaderna relaterat till fetma ansenliga och förväntas öka ytterligare om ingenting görs åt problemet. I denna studie studeras prevention och Gastric bypass som alternativa behandlingsmetoder mot fetma sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Tre hypotetiska kohorter utvecklas; status quo, effektiv prevention i ungdomsåren samt individer som utvecklar svår fetma opereras med Gastric bypass. Dessa kohorter följs under åldern 20-64 år där kostnader och effekter observeras med hjälp av en beslutsträdsmodell.

Finansiell integration

Fetman i Sverige har under de senaste två decennierna ökat kraftigt. Till följd av detta är hälsokostnaderna relaterat till fetma ansenliga och förväntas öka ytterligare om ingenting görs åt problemet. I denna studie studeras prevention och Gastric bypass som alternativa behandlingsmetoder mot fetma sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Tre hypotetiska kohorter utvecklas; status quo, effektiv prevention i ungdomsåren samt individer som utvecklar svår fetma opereras med Gastric bypass. Dessa kohorter följs under åldern 20-64 år där kostnader och effekter observeras med hjälp av en beslutsträdsmodell.

Gastric bypasskirugi : patientupplevelser ur psykosocialt och krppsligt perspektiv

Fetma a?r ett av de allvarligaste ha?lsoproblemen i va?rlden. O?vervikt i sa?va?l ungdomen och vuxenlivet a?r associerad med en o?kad do?dlighet. Besta?ende viktminskning minskar risken att do? i fo?rtid.

MÄNNISKORS ERFARENHETER AV VÅRDEN KRING EN GASTRIC BYPASS OPERATION : En intervjustudie

The share of human beings with overweight or obesity is increasing. This has become a problem for society since obesity often leads to illness. This illness affects life negatively and often leads to depression, absence from work and medical care. One treatment against obesity is to do bariatric surgery, or Gastric bypass. The purpose of the study was to illuminate the experiences of care encompassing Gastric bypass surgery.

Livskvalitet efter en gastric bypass operation - en litteraturstudie

Syfte: Syftet var att utifrån litteratur beskriva livskvaliteten hos patienter som genomgått en Gastric bypass-operation samt att granska kvaliteten på urvalsmetoden i de ingående artiklarna. Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat markant världen över vilket är ett stort hälsoproblem. Fetma medför en rad hälsorisker och kan påverka livskvaliteten negativt. Gastric bypass är en operation som genomförs för att uppnå viktminskning samt förbättra livskvalitet hos denna patientgrupp. Metod: Litteraturstudien hade en deskriptiv design.

Livskvalitet efter gastric bypass. : En litteraturstudie.

Antalet personer som klassificeras som överviktiga ökar i stadig takt och antalet personer som lider av fetma har fördubblats sedan 1980. Kraftig övervikt och fetma medför komplikationer som påverkar livskvaliteten hos personer negativt. Då individer har svårigheter med att gå ned i vikt på naturlig väg övervägs genomförandet av en Gastric bypass. Livskvalitet är något varje människa upplever subjektivt och innefattar psykisk och fysisk hälsa, sociala relationer och känsla av självständighet. Syftet med studien är att beskriva livskvaliteten hos patienter som genomgått en Gastric bypass.

Ett livsavgörande beslut och en livslång förbindelse : Patienters behov av stöd före och efter gastric bypass

Syftet med studien var att beskriva vilket stöd Gastric bypass-opererade upplever att de behöver före och efter sin operation. Studien hade en beskrivande design och sjutton Gastric bypass-opererade svenskar deltog. Data insamlades genom semistrukturerade frågeformulär via mail och materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisas i tre kategorier och ett tema. Kategorin Känna sig utelämnad beskriver hur deltagarna upplevde ett bristande stöd från sjukvården inför sin operation.

Framgångsfaktorer vid Gastric bypass : Kvinnors berättelser om sin viktminskning

Fetma och övervikt är ett allt mer vanligt problem över hela världen och därav ökar även överviktskirurgin. Gastric bypass är den vanligaste metoden i Sverige och ses som ett redskap för viktminskning. För att bibehålla viktminskningen spelar andra faktorer än operationen en roll hos patienterna. Studiens syfte var att finna framgångsfaktorer vid en bibehållen viktminskning postoperativt. Metoden var av fenomenologisk narrativ karaktär och datainsamlingen skedde med hjälp av intervjuer.

Psykologiska konsekvenser hos kvinnor som genomgått en Gastric bypass-operation

Enligt WHO är övervikt en global epidemi. Gastric bypass-operationer för viktminskning blir vanligare. Syftet med studien var att undersöka psykologiska aspekter och konsekvenser av att genomgå en Gastric bypass-operation. Åtta intervjuer utfördes och analyserades med Grundad teori. Sex kategorier utformades: negativt bemötande/positivt bemötande, jag/andra, dumping som vän/dumping som fiende, att tillhöra massan/att stå ut från massan, eget ansvar/andras ansvar och bevarad självbild/förändrad självbild.

Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen : En litteraturstudie

Övervikt och fetma är något som kan påverka individens välbefinnande negativt. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa befintlig kunskap om hur viktnedgång och välbefinnande påverkas vid Gastric bypass alternativt livsstilsförändring, samt hur sjuksköterskan kan stödja individen i processen. Litteraturstudien har designats som en kunskapsöversikt med en systematisk sammanställning av forskning inom området. Resultatet presenterades i fyra kategorier; Viktnedgång genom Gastric bypass respektive livsstilsförändring, Påverkan på välbefinnandet vid viktnedgång, Spänningar mellan gamla och nya jaget, Sjuksköterskans roll och attityder. I resultatet framkom att individens fysiska förmåga ökade vid viktnedgång.

Hantering av livet i samband med att genomgå en gastric bypass-operation. : En analys av bloggar.

Fetma ökar världen över och likaså gör antalet Gastric bypass- operationer. Syftet med en Gastric bypass- operation är att åstadkomma en viktminskning genom en förminskning av magsäcken, vilket resulterar i minskad hungerkänsla och reducerat matintag. Ett centralt mål inom överviktskirurgi är en ökad livskvalité. Det är därför betydelsefullt att se behandlingen som en helhet och att inte iaktta viktminskning som den enda betydande faktorn.Syftet i denna studie var att beskriva hur personer som genomgår en Gastric bypass-operation hanterar situationen före och efter operationen. Studien är induktiv och utgår ifrån en kvalitativ ansats och baseras på en manifest analys utifrån textens innehåll ur sex bloggar skrivna av personer som genomgått en Gastric bypass-operation.

En livsavgörande förändring : En intervjustudie om valet av att genomgå en gastric bypass operation samt den efterföljande livsstilsförändringen

Dagens samhälle kräver att varje enskild individ måste ta beslut över alla de val som vi ställs inför. När det gäller val som antingen gynnar eller missgynnar vår hälsa är möjligheterna idag oändliga. På grund av detta finns det många som ökar i vikt och därmed kan behöva hjälp med att göra en livsstilsförändring. Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som kan ha påverkat och motiverat i valet av att göra en Gastric bypass operation, samt att urskilja vilka förändringar som följer efter den typen av livsstilsförändring. Semistrukturerade intervjuer genomfördes där fyra informanter deltog och studiens data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.

Patienters upplevelse av överskottshud efter laparaskopisk Gastric Bypass

BakgrundTidigare studier av patienter som har opererats för övervikt med Gastric Banding visar attmånga patienter får besvär med överskottshud efter operationen. Det finns däremot ingenstudie som undersöker om och i så fall i vilken grad patienterna har besvär av överskottshudefter laparaskopisk Gastric bypass som ger en förväntat stor viktnedgång.SyfteSyftet med denna studie var att undersöka om personer som har opererats för övervikt enligtGastric bypass har problem med överskottshud och hur de i så fall upplever detta samt omdet finns något samband mellan överskottshud och patientens ålder, viktnedgång ochaktivitetsgrad.MetodEtt för denna studie konstruerat frågeformulär skickades ut till de personer som hadeopererats med laparaskopisk Gastric bypass på Sahlgrenska Universitetssjukhuset mellan år2002 ? 2004. Formuläret skickades till 148 personer och svarsfrekvensen var 76 %.ResultatAv de 112 personer som besvarade frågeformuläret uppgav 94 personer (84 %) att de hadebesvär av överskottshud. Denna satt framför allt på magen, överarmarna och på insidan avlåren och den gav bl.a.

Kostvanor, dumpingsymtom och upplevelse av dietistkontakt hos personer som genomgått gastric bypass : en kvantitativ tvärsnittsundersökning

Bakgrund: De senaste decennierna har förekomsten av fetma ökat drastiskt i Sverige och världen. Genom detta har behovet av olika behandlingsformer ökat, däribland fetmakirurgi. Den vanligaste operationsmetoden är Gastric bypass vilken för många patienter kräver livslånga förändringar gällande kostvanor. Vanligt förekommande komplikationer efter Gastric bypass är dumpingsymtom, vilka delvis kan begränsas utifrån ätbeteende. Etablerade nationella riktlinjer för kostråd före och efter fetmaoperationer saknas i dagsläget.Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka kostvanor och måltidsmönster, dumpingsymtom samt upplevelser av dietistkontakt i samband med operation hos personer som genomgått Gastric bypass.Metod: En webbaserad enkätundersökning om kostvanor riktad till Gastric bypass-opererade personer i Sverige genomfördes via bekvämlighetsurval.

Patientens upplevelser efter en gastric byass operation : en kvalitativ intervjustudie

Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelser efter en Gastric bypass operation. En empirisk studie med kvalitativ ansats genomfördes, där intervjuer skedde med sex personer som genomfört en Gastric bypass operation. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Under intervjuerna framkom att informanterna upplevde att operationen inte hade någon negativ inverkan på deras vardagliga liv. De upplevde en ökad livskvalitet och förbättrad hälsa som lett till ett mer fysiskt aktivt liv.

1 Nästa sida ->