Sök:

Sökresultat:

8806 Uppsatser om Fall - Sida 1 av 588

Följsamhet till en kvalitetsnorm för fall- och fallprevention inom geriatrisk slutenvård : En studie baserad på journalgranskning

PurposeThe purpose of this study has been to investigate the documentation process following the guiding principles of the Quality Norms for Fall Prevention concerning Fall risk assessment, risk identification, Fall preventive measures, information and the making of an individual care plan.MethodThis study is a quantitative, descriptive and retrospective journal review study. There were 100 journals examine the existing documentation concerning Fall risk assessment of patients who received treatment in geriatric patient care. The sample was consecutively.ResultsThe results showed that Fall risk assessment was documented in 79 of 100 examined journals. 56 (71 %) of the Fall risk assessments were made within 24 hours. In 59 of 100 journals the patient, relatives or former caretakers was asked whether the patient had had a Fall within the last year, and in 61 of 100 journals it was documented that the nursing staff had made an assessment that the patient was going to have a Fall during his or her length of stay if no preventive measures were set in.The majority of Fall risk factors and Fall preventive measures were documented within the areas of walking and transfer. It was documented that the patient was informed of Fall risk, Fall risk factors and Fall preventive measures in 15 of 100 journals.

FALLPREVENTION. En litteraturstudie om sjuksköterskans preventiva insatser mot fall bland äldre personer i ordinärt boende.

Fall och dess följder är ett stort folkhälsoproblem i hela världen. Sjuksköterskans preventiva insatser för att förhindra Fall är en av de många viktiga förebyggande insatserna i sjukvården. Med tanke på att andelen äldre ökar i Sverige och allt fler äldre bor kvar hemma, där en stor del av Fallen sker, gjordes en litteraturstudie för att undersöka vad en sjuksköterska i hemsjukvården kan göra för att minska riskerna för Fall. Det visade sig att användandet av höftskyddsbyxor, träning av balans- och muskelstyrka och utbildning var de mest framgångsrika åtgärderna..

En arbetsterapeutisk studie riktad mot förekomsten av fall, fallförebyggande åtgärder och attityder relaterat till fall bland aktiva äldre personer: en enkätstudie

Syftet: Öka kunskapen för att förbättra Fallprevention genom att beskriva och jämföra förekomst av Fall, Fallförebyggande åtgärder samt undersöka attityder bland äldre personer relaterat till Fall. Metod: En enkätstudie som genomfördes på 80 äldre personer över 65 år bestående av både män och kvinnor som bor i det egna hemmet. Resultat: Det fanns ett signifikant samband mellan de respondenter som undviker aktiviteter inomhus på grund av rädsla för Fall och vidtagit Fallförebyggande åtgärder. Det fanns även ett svagt samband, dock inte signifikant mellan kvinnor och Fallförebyggande åtgärder samt mellan rädsla för Fall och Fallförebyggande åtgärder. Resultatet visade inga statistiska skillnader mellan gruppen Fallit och gruppen ej Fallit med avseende på redovisade variabler.

Jämförelse av fallhändelsedokumentation före och efter införandet av en kvalitetsnorm för fallprevention

ABSTRACTAim: The aim of this study was to examine differences in the documentation of the case incident reports, before (FRP) and after (FRE) the introduction of a quality standard for Fall prevention in the geriatric departments at a Swedish University hospital. Method: 51 Fall incident reports were collected before the introduction of quality standards for Fall prevention and 63 after. Differences in documentation between the Fall incident reports were analyzed with a Chi-2 test. Results: Number of case incidents in which the use of the alarm mat was documented increased after the introduction of quality standards for Fall prevention and documented use of shoes and walker decreased. The majority of all documented case incidents occurred inside the patient room according to both FRP and FRE.

Bedömning av fallrisk hos patienter som vårdas inneliggande på sjukhus och inom kommunal vård : Med hjälp av Downton Fall Risk Index

Background: Fall injuries are a costly problem for society, with costs ranging up to 14 billion a year. In addition to economic loss accidental Falls also creates human value losses and reduced quality of life for its victims. In order to prevent the occurrence of injury related to accidental Falls healthcare providers utilize various scientifically developed risk assessment tools, one of them being Downton Fall Risk Index. Method: Empirical, quantitative cross-sectional study. Objective: The purpose of the extended essay was to describe the categories in Downton Fall Risk Index that have a bearing on patients' risk of Falling while in hospital and in municipal care, and to illustrate how nurses can use the Fall risk assessment tool.

Åtgärder för att förebygga fall och fallskador

Malm, Ch & Agnesa, R. Åtgärder för att förebygga Fall och Fallskador. En litteraturstudie Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Högskola: Hälsa och Samhälle. Utbildningsområde omvårdnad, 2009 Fall och Fallolyckor är ett mycket vanligt problem särskilt för patienter som är 65 år och äldre.

Prevention av fall och fallskador inom sluten vård

Risker för Fall och Fallskador är ett betydande patientsäkerhetsproblem vid sjukhus och andra vårdinstitutioner. En allvarlig konsekvens av Fall är höftfraktur. Förutom onödigt lidande för patienten leder detta till ökade sjukvårds- och samhällskostnader.Syftet med studie var att kartlägga tidigare Fall och Fallskador inom sluten vård samt att utvärdera om en intervention omfattande implementering av en riskbedömningsmall och preventiva åtgärder så som antihalksockor samt utökning av sänglarm kunde minska Fall och Fallskador. Studien omfattade samtliga patienter från två medicinavdelningar på ett svenskt länsdelssjukhus med dokumenterad hög Fallincidens och utfördes i två steg. Deskriptiv kartläggning av antalet inrapporterade Fall och Fallskador, samt de händelser som lett till Fallolyckor inom sluten vård under år 2002/2003.

"Det är i alla fall nån jävel som tänker på en"

- En undersökning av mediebilden av medelålders kvinnor i svenska damtidningar..

Arbetsmiljöutredning av fallskydd på byggarbetsplatser

Fall accidents are a big problem in the construction industry today and stand forapproximately 23% of all accidents. Skanska is a construction company that has avision toachieve zero accidents. Eliminating Fall accidents is one step on the way towards theirvision. The state of Skanskas Fall safety has been analyzed in this thesis to show whichimprovements are possible in Fall safety.A literature study has been performed in which Arbetsmiljöverkets (The Swedishwork environment authority?s) laws and rules, together with Skanskas own rules havebeen studied.

Ombyggnad Rågsveds Centrum

Förändra en problematisk struktur, i detta Fall ett förortscentrum, med små förändringar. På grund av förutsättningarna har förändringarna i detta Fall inriktats mot att integrera separerade platser..

Rädsla för fall hos äldre - konsekvenser och arbetsterapeutiska åtgärder. : En litteraturstudie

Bakgrund: Att ha möjlighet att få bo kvar hemma är för äldre personer mycket viktigt. Hemmet har en central betydelse hos var och en, där personen kan känna sig trygg. Men hemmet kan vara förenat med miljörisker som ökar risken för Fall. Fall är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland äldre, och äldre personer som har Fallit har en ökad rädsla för att Falla igen. Rädslan att Falla påverkar aktivitetsutförandet.

Penningtvätt - en översikt av den svenska situationen

Syfte: Att förklara begreppet penningtvätt och beskriva gällande rätt, samt att utifrån studiet av rättsFall se om lagen är tillräcklig på området eller om det behövs en lagändring.Slutsats: Det finns i Sverige väldigt få dömda för penninghäleri. Eftersom vi endast fann ett Fall från hovrätten och ett Fall från Högsta domstolen angående penninghäleriregleringen, kunde vi självFallet inte dra någon slutsats. Men utifrån de Fall vi analyserade kunde vi inte se att det skulle behövas en lagändring.Vi ansåg dock att den kommande lagändringen i PTL är nödvändig för att kunna bekämpa penningtvätten..

Äldre personers följsamhet till fallprevention

Fallrisk ökar med stigande ålder och preventionsprogram tillämpas allt mer. Skador till följd av Fall leder till mänskligt lidande och försämrad livskvalitet. Kostnader relaterat till Fall är samhällsekonomiskt betungande. Patienter har rätten att avstå Fallpreventionsåtgärder. En av sjuksköterskans uppgifter är att motivera patienter till följsamhet.

Fallolyckor i äldre personers egna hem : en retrospektiv registerstudie

Syftet med studien var att undersöka hur Fallfrekvensen var fördelad mellan män och kvinnor, hur antalet Fall var fördelade i åldersgrupperna över respektive under 80 år, när de flesta Fallolyckor i det egna hemmet inträffade och om Fallen medförde några konsekvenser.Studien var en retrospektiv registerstudie och inkluderade Fall hos personer i eget boende med trygghetslarm och/eller hjälp av nattpatrull. Fallolyckorna registrerades på ett instrument som var speciellt utvecklat för projektet. Data från en sex månaders studie med totalt 510 Fall av 213 individer analyserades. Resultatet visade att det var främst äldre personer över 80 år som föll och som hamnade på sjukhus. Fallen inträffade oftast förmiddagar och eftermiddagar.

Rädsla för fall hos äldre personer: prevalens, könsskillnader, faktorer associerade till rädsla för fall, konsekvenser och mätmetoder: en systematisk litteraturöversikt

Bakgrund: Rädsla för Fall är ett stort problem som leder till att individen undviker aktiviteter som denne skulle kunna utföra. Begreppet rädsla för Fall definieras som en varaktig oro för att Falla. Äldre personer som är rädda för att Falla har ofta låg self-efficacy, det vill säga, minskad tro på sig själv när det gäller förmågan att utföra en aktivitet utan att Falla. Det är av stor vikt att identifiera individer med rädsla för Fall för att vidare kunna hjälpa dem. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kunskapsläget vad gäller rädsla för Fall hos äldre personer.

1 Nästa sida ->