Sök:

Sökresultat:

104 Uppsatser om Entreprenad - Sida 1 av 7

Varför förändras institutioner? : ? Kommunal barnomsorg på entreprenad

Denna uppsats behandlar politisk förändring i svenska kommuner. Fokus är New Public Management-reformer och specifikt har andelen kommunal barnomsorg på Entreprenad studerats. Studien är kvantitativ och består av datamaterial över Sveriges 290 kommuner som samlats av Statistiska Centralbyrån (SCB) under perioden 1998-2005. Teoretiskt utgår uppsatsen från en nyinstitutionell teori. Fyra hypoteser om politisk förändring i svenska kommuner har konstruerats och sedan operationaliserats genom sex variabler; politisk majoritet (blå/röd), kommunstorlek, skatteunderlag och andel barn- och äldreomsorg på Entreprenad.

Erfarenhetsåterföring : En väg till bättre anbud

Detta examensarbete har gjorts i samarbete med JM Entreprenad som är ett helägt dotterbolag till JM AB. JM AB är ett av Sveriges största byggföretag. Arbetet har gått ut på att hjälpa JM Entreprenad Region Hus med att undersöka hur erfarenhetsåterföringen mellan Kalkylavdelningen och produktion ser ut samt att komma med förslag till förbättringar.Erfarenhetsåterföring handlar om att samla in och återanvända de erfarenheter och kunskaper som kommer från olika delar av organisationen för att sedan ha dessa som utgångspunkt för förbättringar av det framtida arbetet.Det finns i nuläget inga fastslagna rutiner för hur denna erfarenhetsåterföring skall genomföras vilket är en stor brist i organisationen. För att förändra detta bör företaget sträva efter att bli en lärande organisation och skapa tydliga rutiner för hur detta arbete skall läggas upp..

Utredande rapport om sättningen på entreprenad 7 Umeåprojektet, sek 1/200-1/480

Rapporten är ett resultat av examensarbetet för samhällsbyggnad (Y0009B). Rapporten kommer behandla sättningen som uppkommit på Entreprenad E07 Umeåprojektet. Under min praktik kom sättningen till och den var cirka 200 m lång. Problem av denna art kan bli väldigt dyra. Det är ännu inte bestämt vem som kommer stå för kostnaden.

Fastighetsförvaltning på entreprenad - effekter vid outsourcing

Outsourcing, som innebär att ett företag köper in tjänster från ett annat företag, har blivit allt vanligare bland fastighetsbolag i dagens samhälle. De outsourcade aktiviteterna rör sig mest om fastighetsförvaltning, men kan även innefatta mycket av de administrativa delarna i en organisation. De fastighetsbolag som idag använder sig av outsourcing pekar gärna på de positiva effekterna som externt upphandlade tjänster innebär så som kostnadsbesparingar, ökad flexibilitet samt möjlighet att kunna fokusera på det som är viktigt. Men att lägga ut tjänster på Entreprenad innebär inte bara positiva effekter, det finns även nackdelar. Samtidigt som man kan fokusera på det som är viktigast genom att lägga ut en mindre viktig aktivitet på Entreprenad innebär det även förlorad kontroll.

Från kalkyl och inköp till platschef

Under hösten 2013 uppmärksammade Frentab Entreprenad & Söner AB under flertalet uppföljningsmöten i olika projekt att det fanns fel/brister i rutinerna kring inköp och kalkyl.Anledningen till detta arbete var att Frentab Entreprenad & Söner AB skulle få hjälp med att identifiera fel och brister i deras rutiner kring inköp.I rapporten kommer jag med förbättringsåtgärder och i samråd med organisationen ändrade vi rutiner och mallar för inköp..

Det aktiva samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör : En intervjubaserad fältundersökning

I denna rapport undersöks vilka problem det finns i samarbetet mellan JM Entreprenad AB och dess underentreprenörer. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer med arbetsledare och platschefer, från både underentreprenörer och JM Entrepren ad AB, har vi fått synpunkter på vilka dessa problem är, vad konsekvenserna blir och eventuella lösningar på problemen.  Åtta stycken punkter som vi kallar ?teman? i rapporten, har framförts från intervjukandidaterna. Det är punkter som påverkar samarbetet mellan parterna ute i produktionen. De lyder som följer: -     Säkerhet (arbetsmiljösäkerhet-     Lagbas kontra arbetsledare  -     Arbetsberedningar  -     Samarbetet mellan olika underentreprenörer  -     Möten (byggmöte och basmöte)  -     Arbetslivserfarenhet  -     Ändrings- och tilläggsarbeten  -     Tidsplanering  Den insamlande informationen är analyserad och presenterad enligt ovanstående teman med en tematisk analys.

Bibliotek på entreprenad : en studie gjord på Järna kommundelsbibliotek under vården 1996

This thesis is an attempt to study how a library that is driven by a contractor works. How allinvolved parts can cooperate. The main method used, is qualitative interviews. The authorshave made a survey at the public library in Järna in Södertälje county, where Boktjänst i JärnaAB has the business on contract since 1991.Following areas have been studied: organisation and assignment; librarysphere of activity andservices; the relations to the main library, and the vision for the future of the library.Some of the conclusions drawn by the authors are that when tenders are invited for a job, thelocal conditions must be taken into consideration. To have the same employer for the wholelibrary staff are likely to simplify the matters.

Ideella organisationer på entreprenad för kommunen - Mot en alltmer likriktad ideell sektor?

Under 1990-talet förändrades villkoren för de ideella organisationerna i Sverige. De tidigare generella bidragen ersattes med resultatinriktade bidrag och kontrakt, så kallat entreprenörskap. Den nya bidragspolitiken har medfört stora förändringar för de ideella organisationerna eftersom kommunen som ledande aktör har fått ett allt större inflytande på deras verksamheter. Vi har genom samtalsintervjuer med två ideella organisationer på Entreprenad och en ansvarig kommuntjänsteman undersökt den förändrade relationen mellan kommunen och organisationerna. I vår analys har vi även använt oss av de kontrakt som reglerar samarbetet i den offentliga upphandlingen.

Låssystemproblematiken under entreprenad : En checklista för att underlätta processen och undvika komplikationer

Detta arbete är ett samarbete med Markbygg Construction AB. I byggbranschen finns det en problematik med låssystem. På grund av olika faktorer, som bristfälliga föreskrifter och brist på kunskap inom ämnet, kan extra resurser behövas i slutet av projektet för olika korrektioner.Syftet med det här projektet är att skapa ett system för att hantera låssystem under Entreprenad, så att komplikationer kan undvikas. Målsättningen är att skapa en checklista som visar att funktionskraven för ett låssystem i en byggnad uppfylls. Checklistan ska förhindra att extra arbeten uppstår i slutet av projektet.

Om personalen mår bra, så mår de boende bra : -en studie om trivsel, delaktighet och arbetsmiljö på ett särskilt boende som drivs på entreprenad

Syftet med denna studie är att beskriva hur personalen på ett särskilt boende som drivs på Entreprenad upplever trivsel, delaktighet och arbetsmiljö i sitt dagliga arbete. Vi valde att undersöka ett särskilt boende som ligger i Mellansverige och valde sedan en kvalitativ forskningsmetod. Våra frågeställningar är: Hur upplever personalen sin arbetsmiljö på ett äldreboende som drivs på Entreprenad? Vad påverkar upplevelsen av trivsel på arbetsplatsen? Upplever personalen sig delaktig i sitt arbete?Intervjuer genomfördes med sex respondenter och frågorna var av öppen karaktär. Frågorna var indelade i tre områden, delaktighet och inflytande, trivsel och sammanhållning och arbetsmiljö.

Inköpsmetoder för prefabricerade betongstommar: Jämnförande studie av total och delad entreprenad

Anledning till studiens initiativtagande är att det inom området inköp av prefabricerade betongstommar saknas riktlinjer för hur alternativa Entreprenadformer skall behandlas. I ett byggprojekt står stommen för cirka 15-25 % av totalkostnaden för ett byggprojekt. År 2008 köpte Skanska in prefabricerade betongstommar för en summa av 815 miljoner kronor. I 50 projekt uppgick stomkostnaderna över 10 miljoner kronor och stod för 71 % av totalkostnaden för det årets stominköp. Om Entreprenadformen kan påverka resultatet så är det stora kostnader som kan minskas.

Arbetsmiljöansvar vid uthyrning av arbetskraft kontra entreprenad

Bemanningsföretagen har sedan legaliseringen 1993 fått fäste på den svenska arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen innebär en förändring av det traditionella anställningsförhållandet som vanligtvis är tvåpartsrelation till att bli en trepartsrelation. Det har skapat viss problematik, då arbetsrättslig lagstiftning främst är anpassad efter den tvåpartsrelation som ännu anses vanligast. Den reglering som styr arbetsmiljöfrågor är främst Arbetsmiljölagen, vilken kom till då trepartsförhållande var främmande för den svenska arbetsmarknaden. Därmed väcktes frågan om vilken aktör som bär arbetsmiljöansvaret vid uthyrning av arbetskraft samt om arbetsmiljöansvaret skiljer sig vid anlitandet av Entreprenad.Syftet blir därför att, genom den rättsdogmatiska metoden, utreda gällande rätt och därigenom få djupare förståelse för komplexiteten kring ämnet.

Försäkring vid fel i entreprenad : Tolkning och tillämpning av undantagen i allriskförsäkringen vid entreprenad och tilläggsvillkoret för åtkomstkostnader

Problemformulering: Allriskförsäkringen vid Entreprenad är på många sätt en egenartad försäkringslösning. Genom den försäkras både leverantören och beställaren i ett kommersiellt avtalsförhållande mot skador i produkten som avtalet avser. Genom teckning av ett tilläggsvillkor kan de försäkrade även få ersättning för s.k. åtkomstkostnader. Vid tolkningen och tillämpningen av undantagen i en sådan försäkring måste flera viktiga hänsyn tas.

Fastighetsgränser : Del 2, Instruktion för gränsvård

Detta examensarbete utfördes för Vägverkets räkning för att utvärdera resultatet av injekteringsarbetena i Södra Länkens bergtunnlar, Entreprenad SL 01, Årsta samt SL 03, Hammarby samt för att ta vara på erfarenheter som gjorts under projekttiden. Metoden var att följa upp och sammanställa utförda injekteringsskärmar för att få en övergripande bild av injekteringsarbetet. Studier av efterinjektering samt intervjuer av injekteringspersonal har gjorts för att få en bättre bild av det utförda arbetet. Studien har bland annat visat: ? Entreprenörerna har följt den ursprungliga planen väl vad gäller injekterad mängd per borrhål och injekterad mängd per borrmeter.

Utvärdering av utförda injekteringsarbeten i Södra Länkens bergtunnlar

Detta examensarbete utfördes för Vägverkets räkning för att utvärdera resultatet av injekteringsarbetena i Södra Länkens bergtunnlar, Entreprenad SL 01, Årsta samt SL 03, Hammarby samt för att ta vara på erfarenheter som gjorts under projekttiden. Metoden var att följa upp och sammanställa utförda injekteringsskärmar för att få en övergripande bild av injekteringsarbetet. Studier av efterinjektering samt intervjuer av injekteringspersonal har gjorts för att få en bättre bild av det utförda arbetet. Studien har bland annat visat: ? Entreprenörerna har följt den ursprungliga planen väl vad gäller injekterad mängd per borrhål och injekterad mängd per borrmeter.

1 Nästa sida ->