Sök:

Sökresultat:

325 Uppsatser om Dynamiska förmćgor - Sida 1 av 22

Ensam Àr stark ?en kvalitativ studie av en banks interna resurser och förmÄgor

Författarna har kommit fram till att smÄ innovativa banker kan omorganisera sina resurser genom en urvalshÀndelse eller ett strategiskt val sÄ att dynamiska förmÄgor uppstÄr. Dessa dynamiska förmÄgor pÄverkar i sin tur och kan Àven utgöra kritiska resurser som föder förmÄgorna; innovations-, produktions- och marknadsledningsförmÄga. Dessa tre Àr i sin tur grunden till konkurrensfördelar hos smÄ och medelstora företag. Slutsatserna illustreras genom en av författarna konstruerad modell..

Dynamiska metoder för smÄ systemutvecklingsprojekt

Litteratur inom systemutvecklingsomrÄdet visar behov av nya snabbare systemutvecklingsmetoder. Orsaken Àr komplexiteten bÄde i systemutvecklingsprojekten och i organisationer, dÀr systemutveckling sker. Nu föredras smÄ projekt, som omfattar fÀrre Àn tio deltagare och genomförs pÄ mindre Àn ett Är. De traditionella systemutvecklingsmetoder anses vara lÀmpliga för stora projekt. Det finns nya systemutvecklingsmetoder, som fÄr benÀmningen dynamiska metoder, för smÄ projekt.

AnvÀndarberoende vyer av XML-data

I rapporten undersöks vilka möjligheter anvÀndarberoende vyer av XML-data kan ge i webbmiljö. Undersökningen omfattar dels att ta reda pÄ vad en anvÀndare vill ha möjlighet att kunna visa eller pÄverka i en dynamisk vy, och dels vilka av dessa egenskaper som kan uppnÄs med hjÀlp av stilmallar i XSL. Med dynamiska vyer skall det gÄ lÀttare att förÀndra och skapa rapporter som passar den enskilde anvÀndarens behov, det vill sÀga en mer lÀttlÀst och överskÄdlig version. Vad som framkommer av rapporten Àr vilka egenskaper som en anvÀndare vill ha i en dynamisk vy. Ett antal existensbevis i form av exempel visar ocksÄ vilka av dessa som gÄr att lösa.

Dynamisk pedagogik : Dess tillkomst och teoribildning tecknad utifrĂ„n Dan LipschĂŒtz livsberĂ€ttelse

Dynamisk pedagogik Ă€r en metod dĂ€r man utifrĂ„n en demokratisk vĂ€rdegrund arbetar med individers och gruppers kommunikativa och kreativa processer för att medverka till ökad sjĂ€lvkĂ€nnedom. Dynamisk pedagogik har funnits pĂ„ LĂ€rarhögskolan i Stockholm sedan mitten av 1960-talet och till en början som Ă€mnet skapande dramatik i förskollĂ€rarutbildningen. Dan LipschĂŒtz Ă€r upphovsmannen till metoden.Uppsatsens syfte Ă€r att beskriva och tolka vad som ligger bakom den dynamiska pedagogikens uppkomst och utveckling under perioden 1926 ? 2007. Jag anser att 1966 var det mest betydelsefulla Ă„ret för den dynamiska pedagogikens utveckling.

Dynamiska problem vid anvÀndning av AFPM-generatorer i
vindkraftverk avsedda för batteriladdning

Denna rapport behandlar vissa problem associerade med utnyttjandet av vindkraft för batteriladdning. Grunden till de problem som beskrivs ligger i svÄrigheten att anpassa laddeffekten till vindens effektvariationer vid varierande vindhastigheter. Aerodynamiska effekter hos turbinen ger problembilden en ytterligare dimension. De bakomliggande orsakerna beskrivs teoretiskt. Olika designmÀssiga val för att anpassa vindkraftverket till de dynamiska problemen tas Àven upp..

Simulering av rök : Dynamiska partikeleffekter i datorspel

Dagens datorspel innehÄller en mÀngd effekter som försöker ge spelaren en kÀnsla av en interaktiv vÀrld. MÄnga av dessa effekter simuleras med hjÀlp av partikelsystem. Exempel pÄ sÄdana effekter Àr explosioner, rök och blodfontÀner.TyvÀrr Àr de flesta partikelsystem byggda sÄ att de existerar i en egen ?dimension? med varken uppfattning av dess omgivning eller omgivningens beskaffenhet. Detta resulterar i att partikelsystemen ibland kan verka, i vissa situationer, orealistiska och opassande.Detta arbete presenterar dÀrför en metod att tillfoga realism genom att ge ett partikelsystem och dess partiklar möjligheten att interagera dynamisk med sin omvÀrld.

Kv. CirkusÀngen : Studie av installationsprojekteringen med fokus pÄ byggnadens Energisignatur

För att uppnÄ Boverkets och Miljöbyggnads energi- och miljökrav finns ett intresse av att förstÄ fastigheters energianvÀndning. Fastighetsföretaget HumlegÄrden har uppfört ett nytt huvudkontor för bankföretaget Swedbank: kv. CirkusÀngen i Sundbyberg, Stockholm och HumlegÄrden har ett intresse av lÄngsiktig driftförvaltning och optimering av fastighetens energisystem.Detta examensarbete undersöker den manuella (statiska) och dynamiska energiberÀkningen av kv. CirkusÀngen med fokus pÄ den dynamiska modellen i energi- och inomhusklimatsimuleringsprogrammet IDA ICE. Syftet med examensarbetet Àr att definiera kv.

FrÄn HÀst Till Kund : Flyinge AB ? Ett empiriskt exempel pÄ utvecklande av dynamiska fÀrdigheter

Bakgrund: Dagens företagsklimat blir allt mer snabbrörliga vilket har lett fram till nya marknadsförhÄllanden i mÄnga branscher. Företag uppmanas att anpassa sig och finna nya sÀtt att konkurrera genom att anpassa sina resurser, vilket beskrivs som dynamiska fÀrdigheter. Nyckelord Àr timing, hastighet och flexibilitet, vilket inte alltid Àr sÄ lÀtt att efterstrÀva dÄ det finns mÄnga krafter inom en organisation som begrÀnsar dess flexibilitet.Syfte: Med följande bakgrund och problematik Àr syftet med studien att analysera hur organisationer kan gÄ till vÀga för att utveckla dynamiska fÀrdigheter och samtidigt minimera den inneboende trögheten i en organisation.Metod och avgrÀnsning: För att besvara följande resonemang har en fallstudie gjorts pÄ ett svenskt företag inom hÀstavelsnÀringen. Val av företag blev Flyinge AB dÀr fem olika intervjuer genomfördes. Ytterligare ett företag, HÀstak AB, kontaktades för att fÄ en mer nyanseras bild av avelsbranschen i sin helhet.Resultat: En förÀndringsprocess Àr otroligt komplex dÄ det finns mÄnga olika faktorer som pÄverkar dess utfall.

CoretrÀning: finns det ett samband mellan bÄlmuskulatur och balans?

CoretrÀning bestÄr av statiska och dynamiska övningar för bÄlmuskulaturen. Syftet med studien var att ta reda pÄ om det fanns ett samband mellan bÄlmuskulatur och balans samt om en trÀningsperiod med CoretrÀning kunde pÄverka balansen. En litteraturstudie har gjorts dÀr Ätta artiklar granskades. Dessutom bestod studien av en empirisk del dÀr nio försökspersoner fick sin statiska och dynamiska balans testad före och efter en 4-veckors period med CoretrÀning. Som mÀtmetod anvÀndes unilateral stance test med NeuroComŸ Balance MasterŸ 8.03 och dynamic balance test med BiodexŸ Balance System.

Grammatik pÄ liv och död : En process- och deltagarinriktad textanalys av bÀstsÀljande spÀnningslitteratur

SkönlitterÀra texter bidrar till att definiera vilka sociala identiteter, och dÀrmed könsroller, som Àr möjliga i samhÀllet (Fairclough 2010:75). Undersökningen syftar till att medvetandegöra hur könsroller, och maktstrukturer mellan dessa, reproduceras genom den grammatiska kodningen av romanpersoner i spÀnningslitteratur.Genom en anpassad systemisk-funktionell transitivitetsanalys (Halliday 2004) undersöks mÀns och kvinnors dynamiska potential, samt deras processers riktning och agentivitet. DÀrtill analyseras i vilken utstrÀckning mÀn och kvinnor nyttjar talarutrymmet i texten.Materialet bestÄr av spÀnningssekvenser ur tre romaner av Camilla LÀckberg, Stieg Larsson och Lars Kepler.Resultaten visar att kvinnor i processfördelningen framstÄr som mer dynamiska Àn mÀn, men att mÀns processer i större utstrÀckning riktar sig mot yttre deltagare och pÄverkar dessa. Kvinnor blir oftare föremÄl för andras processer och pÄverkas i lika stor mÄn som de sjÀlva kan pÄverka. MÀn dominerar Àven talarutrymmet.Slutsatsen blir att Àven om kvinnor framstÄr som mer dynamiska Àn mÀn, framstÄr mÀn som mer handlingskraftiga och förmögna till pÄverkan Àn kvinnor..

JÀmförelse av JavaScript-ramverk för stora dynamiska webbapplikationer

PÄ marknaden finns ett flertal JavaScript-ramverk, exempelvis: YUI, The Dojo Toolkit, Kendo UI och. Ext JS. Syftet med studien Àr att undersöka vilka av dessa JavaScript-ramverk som Àr lÀmpliga att anvÀnda vid utveckling av stora dynamiska webbapplikationer. Sedermera skall studien leda till ett förslag pÄ JavaScript-ramverk för ÀndamÄlet. Ramverken har analyserats och jÀmförts med avseende pÄ följande aspekter och kriterier: skalbarhet, prestanda, AJAX, RPC-hantering, licensering, webblÀsarkompatibilitet, grÀnssnittskomponenter, anrop mellan domÀner, DOM-hantering och anvÀndarvÀnlighet.

FE-modellering av hÄldÀcksbjÀlklag för dynamisk analys : JÀmförelse med fÀltmÀtningar

Det byggs mer och mer med prefabricerade hÄldÀcksbjÀlklag vilka har stora dimensionerings och produktionsfördelar. LÄnga spÀnnvidder och lÀtta bjÀlklag gör denna typ av konstruktion kÀnslig för vibrationer och dÀrför stÀlls konstruktörer idag inför en problematik som inte tidigare vanligtvis varit en dimensionerande faktor. Som en naturlig följd av detta Àr kunskapen inom omrÄdet begrÀnsad och förstÄelsen för denna typ av konstruktion vid dynamiska problem eftersatt. Hur hÄldÀcksbjÀlklag beter sig vid smÄ dynamiska laster, frÄn mÀnsklig aktivitet pÄ bjÀlklaget, och hur denna typ av problematik ska hanteras berÀkningsmÀssigt behöver studeras. Vid statiska berÀkningar antas bjÀlklaget vara enkelspÀnt men vid dynamiska berÀkningar kan bland annat inte detta antagande göras dÄ effekten frÄn elementens sammankopplingar och eventuella pÄgjutningar pÄverkar bjÀlklagets styvheter och dÀrmed dess dynamiska beteende.

Dynamiska grÀnssnitt för dataspel

Denna rapport beskriver utformningen, implementationen och utvÀrderingen av en arkitektur för dynamisk hantering av grafiska grÀnssnitt. Den dynamiska hanteringen handlar om möjligheten att ladda in och ladda ur grÀnssnitt som Àr specificerade i dokument utan att starta om spelet.Arkitekturen realiserades genom att implementera ett system i C++. Resultatet blev ett fullt fungerande system som klarar att hantera flera grÀnssnittsdokument dynamiskt. Dokumenten som hanteras av systemet Àr skrivna i XML format som fungerar vÀl för beskrivning av grÀnssnitt.Arbetet kommer fram till att förutom möjligheten att beskriva grÀnssnitt i form att kontroller och deras egenskaper behövs ett system för att hanterade hÀndelser i grÀnssnittet. T.ex.

Det dynamiska genuset. : En teorikritisk studie av hur genus görs i de religiösa texterna Ramayana och Ruts bok

Den hÀr studien anvÀnder sig av en queerteoretisk utgÄngspunkt för att försöka reda ut vad som kan sÀgas om genuskonstruktionen i tvÄ vÀlkÀnda religiösa berÀttelser: den hinduiska Ramayana samt Ruts bok som Äterfinns i den hebreiska bibeln. Studien anvÀnder en hermeneutisk metod och en queerteori med teoretiska modeller av Judith Butler och Yvonne Hirdman. Det kan ses i bÄda berÀttelserna att genuset hos bÄde manliga och kvinnliga karaktÀrer Àndrar sig under berÀttelsens gÄng, flera gÄnger och i relation till varandra. Slutligen diskuteras resultaten och det visar sig att den teori som anvÀnds i uppsatsen, queerteori, saknar en förstÄelse för det slags dynamiska genus som finns att se vid en lÀsning av Ruts bok och Ramayana..

Simulering av industriellt distributionsnÀt

Den hĂ€r studien syftade till att bestĂ€mma aktuell status pĂ„ en industriell elanlĂ€ggning genom att utförastatisk sĂ„vĂ€l som dynamisk simulering av anlĂ€ggningen. DĂ€rutöver var förhoppningen att studienskulle ge svar pĂ„ varför vissa fenomen och störningar uppstĂ„tt i nĂ€tet och vad som i sĂ„ fall kan görasför att undvika dessa. Även en introduktion med inkoppling av nĂ€rliggande vindpark utförs för attstudera ömsesidiga problem i de inkopplade anlĂ€ggningarna i samband med olika typer av störningar.De tvĂ„ mjukvarorna NEPLAN och SIMPOW har anvĂ€nts för att utföra den statiska respektivedynamiska delen. Den statiska simuleringen gĂ„r ut pĂ„ att ta fram vĂ€rden pĂ„ anlĂ€ggningenskortslutningskapacitet och spĂ€nningsfall i olika delar av nĂ€tet, medan den dynamiska simuleringenframstĂ€ller momentanvĂ€rden för studier kring transienta förlopp i samband med exempelvis kopplingav kondensatorbatterier samt till- och frĂ„nslag av matande ledningar. SĂ€rskilt i den dynamiska delenhar förmodade störningskĂ€llor upptĂ€ckts vilket föranleder nĂ„gra utvalda förslag till förbĂ€ttringar..

1 NĂ€sta sida ->