Sök:

Sökresultat:

10 Uppsatser om Dumper - Sida 1 av 1

Konstruktion av beslag med dörrfunktion till spridarlucka

This thesis was performed at Zetterbergs Industri AB. Zetterbergs is designing, building and mounts body systems for trucks, including Dumpers and tippers. The assignment for the thesis was to design a door hinge for a spreader gate. The spreader gate is the top of the two tailgates on a Dumper or tipper and opens back and outwards when tipping the cargo. The spreader gate controls the mass flow of the material being tipped.

Utveckling av insteg för dumper

Detta examensarbete är utfört i samarbete med Dumpertillverkaren Volvo CE i Braås. Då Dumpern framförs i hård terräng är det nedersta insteget fäst i två stålvajrar vilket gör det flexibelt. Då flexibiliteten in mot maskinen idag är större än företaget önskar undersöks det i detta arbete alternativ till dagens lösning. Detta görs med hjälp av ingenjörsverktyget ?Eight Steps to Getting Design Right? vilket är en produktutvecklingsmetod som gör det lätt för läsaren att följa utvecklingen från idé till färdig produkt.

En jämförande kostnadsanalys av maskinsystem för upparbetning och transport av GROT

En kostnadsjämförelse av fyra maskinsystem för sönderdelning och transport av GROT vid avlägg har utförts för att identifiera kostnadspåverkande faktorer samt finna de mest lönsamma maskinsystemen inom hanteringskedjan för GROT. Studerade maskinsystem var TOMO hugglink med en flisbil; Skotarburen flishugg och skopbil; Huggbil med lastväxlare och containersystem; Willibald kross och Dumper med containersystem. Respektive maskinsystem körs av entreprenörer från Norra Skogsägarna och fakturerade kostnader från 15 utförda trakter per maskinsystem och entreprenör har analyserats med avseende på transportavstånd och avläggstorlek. Fakturerade kostnader har sedan jämförts med kostnader beräknade utifrån ekonomiska modeller med annuitetsmetoden och vetenskapliga rapporter som grund. I modellerna har medtagits fasta maskinkostnader, maskinutnyttjande, personalkostnader, rörliga kostnader samt förväntad prestation där prestationen utgjorts av ett medeltal från minst två vetenskapliga rapporter.

Monteringsupplägg: examensarbete angående axelmonteringen på
Volvo CE Components

Rapporten undersöker Volvo Construction Equipment Components axelmontering för axlar till Dumper och Hjullastare. Arbetet har utförts med intervjuer, studiebesök på andra fabriker och en detaljerad studie av monteringsavdelningen och dess angränsande avdelningar vilka levererar artiklar till monteringsstationerna. Undersökningen har resulterat i ett förslag där fördelarna av en stationsbaserad montering och fördelarna med en linjemontering kombinerats. Arbetet presenteras i rapporten och i en dator animerad 3D simulering av förslaget till en ny monteringslayout. Jag anser att Volvo CE Components och montörerna på monteringsavdelningen skulle gynnas av monteringslayouten som redovisas i rapporten..

Bullerreduktion av hytt på Volvodumprar : Undersökning, mätning och analys

Too high levels of noise lead to various health problems and cost society billions of SEK peryear. In this thesis we have examined a model of the A40E articulated hauler at VolvoConstruction Equipment in Braås. We have tried to reduce cabin noise in an articulated hauler,while also providing a way on how to proceed with a machine when the cabin does not measureup to the sound requirement. The best way to find leaks were with a reference source of model4205 and its speaker HP 1001 from Brüel & Kjaer in the cab and then walk around and listen towhere the reference source was more prominent. In this way, we found that the edges and theplugs were sensitive areas.

Moduluppbyggnad av ramstyrda dumprar ur ett produktionsperspektiv ? Volvo CE AB i Braås

Denna rapport i form av examensarbete för utbildningsprogrammet Managing Technology and Business Projects, är en del i Volvos framtida produktions-/ produktstrategier.Uppsatsens syfte är att ur ett produktionsperspektiv understödja Volvo Construction Equipment i Braås i strävan mot en ökad modulindelning av ramstyrda dumprar, som en del i utvecklingsarbetet för en effektivare produktion. Resultat har uppnåtts genom analys av intern och extern benchmarking jämfört med den teori som finns inom ämnesområdet modulindelning. Huvudresultatet visar att teorin och verkligheten skiljer sig genom att modulindelning ska anpassas individuellt utifrån varje företag och inte fungerar som en generellt applicerbar process. Slutsatsen visar att Volvo CE i Braås måste utveckla en egen handlingsplan och kravspecifikation utifrån egna definitioner som är skräddarsydda specifikt för företaget.I rapporten presenteras förslag till ovanstående handlingsplan för modulindelning på Volvo CE i Braås..

Analys och utveckling av boggi till ramstyrd dumper

Volvo Construction Equipment is one of the worlds largest manufacturer of heavymachinery. In Braås, Sweden, they develop and manufacture articulated haulers inseveral sizes. The biggest, the A40, is capable of loading almost 40 metric tonnes.These haulers have a bogie to distribute the forces of the load evenly onto the two axlesand there wheels. The bogie is constructed using a rigid balance beam on each side ofthe frame connecting the axles or an independent solution using hydropneumatics.An analysis has been made in order to establish the forces created during corneringand through the theory, an estimation of the extensive tyre wear and extra fuelconsumption has been made. All due to the effects of the tyres not being inline with thecornering radius.

Förlustsänkning i drivlina : En simuleringsmodell av hjulaxel till anläggningsmaskiner

Med ökad fokus på miljöpåverkan och bränsleekonomi vill Volvo Construction Equipment öka verkningsgraden på sina anläggningsmaskiner. På avdelningen för drivlineutveckling jobbar man bland annat med att sänka förlusterna i växellåda och hjulaxel på hjullastare och Dumper. För att underlätta detta arbete har en simuleringsmodell som beskriver förluster i hjulaxlar tagits fram. Denna rapport beskriver framtagning av modellen, verifiering av modellen och vilka framtida användningsområden modellen lämpar sig för.Simuleringsmodellen är uppbyggd av ett antal komponentmodeller. Komponentmodellerna innehåller formler för respektive komponent i hjulaxeln.

Differentiallösning för dumper

Volvo CE har varit nummer ett på Dumpermarknaden sedan introduktionen av den ramstyrda Dumpern 1966, mycket tack vare hög kvalitet. I dag blir dock aktörerna allt fler samtidigt som de tar allt större marknadsandelar. Detta medför att konkurrenskraft och framåtsträvande blir allt viktigare inom Dumperbranschen. Differentiallåsningsmekanismer är en vital del av Dumperns drivlina. De ger maskinen egenskaper så som framkomlighet, prestanda, verkningsgrad och komfort.

Gaffeltruckfri produktion : En studie genomförd vid Volvo Construction Equipment

Volvo Construction Equipment är en del i koncernen Volvo Group. Volvo Group som är en av de ledande aktörerna i världen på transportlösningar. Volvo Construction Equipment utvecklar och tillverkar anläggningsmaskiner i samtliga världsdelar utom Afrika och Oceanien och levererar produkter till kunder över hela världen. I Braås i Småland finns Volvo Construction Equipments huvudanläggning för utveckling och tillverkning av ramstyrda dumprar, inom vilket segment de är världsledande.Gaffeltrucken är den maskin som orsakar flest anmälda arbetsplatsolyckor i Sverige och i snitt anmäls cirka 750 olyckor per år. Företag har med anledning av denna säkerhetsrisk och produktivitetsbegränsningar i allt större utsträckning börjat studera alternativa lösningar för den interna materialhanteringen.