Sök:

Sökresultat:

248 Uppsatser om Byggd miljŲ - Sida 1 av 17

Aspekter som främjar promenadvänlighet i byggd miljö : en jämförandestudie mellan forskningsområdet fysisk aktivitet i byggd miljö och Jan Gehls forskning om promenad

Den byggda miljöns utformning påverkar människans rörelsemönster och skapar förutsättningar för en fysiskt aktiv livsstil. Att promenera är en populär form av fysisk aktivitet och ett enkelt sätt att bryta en stillasittande livsstil. Invånare i promenadvänliga områden uppvisar en generellt hög nivå av fysisk aktivitet. Inom stadsplanering är arkitekten Jan Gehl en inflytelserik källa för hur byggd miljö bör utformas utefter människans behov. Han berör ofta ämnet promenadvänlighet men sällan med ambitionen att öka fysisk aktivitet. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka aspekter i byggd miljö som kan öka promenadvänligheten. Vilka aspekter styr promenadvänlighet och hur väl överensstämmer respektive skiljer sig Gehls forskning om promenadvänlighet med forskning om fysisk aktivitet i byggd miljö? En litteraturstudie inom forskningsområdet fysisk aktivitet i byggd miljö genomfördes för att få fram aspekter som gynnar promenadvänlighet.

Masterplan för svetsavdelning : Förstudie

Det här examensprojektet har utförts på Volvo CE, Hauler & Loader Division, Arvika. Projektet ingick som ett avslutande moment i maskiningenjörsprogrammet vidKarlstads universitet. Volvo i Arvika tillverkar hjullastare vilket man har gjort sedan mitten av 60-talet. Fabriken har idag ca 1150 anställda som tillsammans levererar över 6000 hjullastare per år.Produktionsvolymen i Arvikafabriken ökar allt mer vilket medför att ett behov av många investeringar för att klara denna volymtillväxt har uppstått. Den huvudsakliga tillverkningen på svetsavdelningen består av fram- och bakramstillverkning.

Sky Oculus- Autonomt spaningsflygplan.

Obemannade flygplan har de senaste ¬įaren varit en v¬®axande bransch som hela tiden utvecklasoch nya anv¬®andningsomr¬įaden tillkommer i och med att tekniken g¬įar fram¬įat och priset ned. Ettintressant anv¬®andningsomr¬įade ¬®ar ¬®overvakning och spanningsuppdrag. Detta ¬®ar en konceptstudiesom syftar till att presentera ett l¬®onsamt och milj¬®ov¬®anligt alternativ till de helikoptrar som densvenska polisen anv¬®ander men ¬®aven f¬®or andra civila till¬®ampningar som ¬®ar av intresse f¬®or elbolagoch andra industrier. Resultatet ¬®ar ett autonomt v¬®atgasdrivet flygplan som kommunicerar viamobiln¬®aten och som kan styras med endast en laptop och en antenn. Flygplanet har en sp¬®annviddp¬įa 10 m, en marschfart p¬įa 175 km/h och en r¬®ackvidd p¬įa 473 km.

Produktivitet vid stubblyftning :

Stump wood was used between 1850 and 1950 for production of tar and as firewood. In the 1950s the use decreased because of the introduction of the cheap fossil oil. In the 1970s stump wood became an interesting issue again as a raw material for the pulp industry. Stump lifting has today become a possible source for bioenergy. The objectives with this study were to investigate the productivity of stump lifting and stump extraction, and to analyse the economy.

Från invasionsförsvar till insatsförsvar, en jämförelse av kurslitteratur i stress på militärhögskolan Karlberg.

I samband med att Försvarsmakten år 2000 ändrade fokus från invasionsförsvar till insatsförsvar uppstod nya krav på Sveriges officerare. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kurslitteraturen som används för att utbilda blivande officerare på militärhögskolan Karlberg i stress har förändrats från en försvarsmakt byggd på ett invasionsförsvar till en försvarsmakt byggd på ett insatsförsvar. Eftersom insatsförsvaret ställer nya krav på en officer är det intressant att undersöka om utbildningen förändrats till att möta de nya krav och behov som ett insatsförsvar innebär. Kurslitteratur mellan år 2000-2001 och år 2011-2014 jämförs för att upptäcka om någon förändring skett. Då två enheter jämförs med varandra och kurslitteratur används som underlag har en komparativ litteraturstudie använts som metod.

Sjuksköterskors erfarenhet av evidensbaserad omvårdnad: en systematisk litteraturöversikt

En legitimerad sjuksköterska är enligt lag skyldig att arbeta i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Att arbeta evidensbaserat innebär att utföra omvårdnad med hög patientsäkerhet, på bästa vetenskapliga grund. En systematisk litteraturöversikt har gjorts med syfte att sammanställa sjuksköterskors erfarenhet av evidensbaserad omvårdnad. Utgångspunkten var tre frågeställningar: hur ser sjuksköterskors attityder till evidensbaserad omvårdnad ut idag, vad hindrar sjuksköterskan från att leda en omvårdnad byggd på evidens samt vad möjliggör för sjuksköterskan att leda en omvårdnad byggd på evidens? Resultatet visade att sjuksköterskor är ointresserade och oförstående till begreppet evidens.

Byggd milj√ł och fysisk aktivitet i dagligt liv : En litteraturstudie

Ny teknik och utglesning av st√¶der har inneburit att m√¶nniskor inte r√łr p√• sig tillr√¶ckligt. Den stillasittande livsstilen medf√łr h√łga samh√¶lleliga kostnader, samt en rad h√¶lsoproblem s√•som hj√¶rt- och k√¶rlsjukdomar, diabetes, h√łgt blodtryck, cancer, stress, samt √łvervikt och fetma. En av de h√łgt prioriterade folkh√¶lsouppgifterna i samh√¶llet √¶r att bryta ner den stillasittande livsstilen hos befolkningen, och att se till att fysisk aktivitet blir en del av vardagen. Syftet med denna litteraturstudie var att unders√łka den byggda milj√łns p√•verkan p√• fysisk aktivitet i dagligt liv. Studien √¶r baserad p√• nio internationellt publicerade vetenskapliga artiklar, som annalyserats med en kvalitativt manifest inneh√•llsanalys.

Programmering av styrning av tvättarm på tvättrobot.

Ramsta Robotics är ett företag som ligger i Uppsala. Företaget grundades 1999 av tre uppfinnare. Man har utvecklat en robot, som används för att göra rent i djurstallar. Tvättarbetet har hittills gjorts helt manuellt med högtryckstvätt. I framför allt svinhus ärarbetsmiljön direkt hälsovådlig ? bland annat på grund av alla de kväveföreningar som löses ut när vattnet blöter upp anläggningen.

Slott eller koja? : Flyttmönster i Gävle kommun

Denna rapport utgörs av en kvantitativ statistisk studie som är baserad på befolkningsstatistik. Studien är byggd på den nyproduktion som pågått under tidsperioden 2004-2006 samt det planerade bostadsområdet Gävle Strand som har planerad byggstart hösten 2006. Syftet har varit att analysera effekterna av nyproduktionen i Gävle kommun genom att studera hur faktorerna som berör val av upplåtelseform, geografisk belägenhet, boendesammansättning samt åldersfördelning har påverkat utvecklingen. Genom att dela in nyproduktionen i olika distrikt, med undantag för Gävle Strand som utgör ett eget distrikt, har jämförelser gjorts för att se om utvecklingen skiljer sig åt i olika delar i kommunen. Studien är byggd på statistik vilket gör att den inte tar hänsyn till samtliga faktorer som är av betydelse vid en flytt.

Byggd milj√ł och fysisk aktivitet i dagligt liv - En litteraturstudie

Ny teknik och utglesning av st√¶der har inneburit att m√¶nniskor inte r√łr p√• sig tillr√¶ckligt. Den stillasittande livsstilen medf√łr h√łga samh√¶lleliga kostnader, samt en rad h√¶lsoproblem s√•som hj√¶rt- och k√¶rlsjukdomar, diabetes, h√łgt blodtryck, cancer, stress, samt √łvervikt och fetma. En av de h√łgt prioriterade folkh√¶lsouppgifterna i samh√¶llet √¶r att bryta ner den stillasittande livsstilen hos befolkningen, och att se till att fysisk aktivitet blir en del av vardagen. Syftet med denna litteraturstudie var att unders√łka den byggda milj√łns p√•verkan p√• fysisk aktivitet i dagligt liv. Studien √¶r baserad p√• nio internationellt publicerade vetenskapliga artiklar, som annalyserats med en kvalitativt manifest inneh√•llsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier: egenskaper inom den byggda milj√łn, behovet av externa faktorer och individuella f√łruts√¶ttningar. Konklusion av denna litteraturstudie: korta avst√•nd mellan bostad och service/aff√¶rer eller arbetsplats, god tillg√•ng till g√•ng- och cykelbanor, att omr√•det k√¶nns tryggt och s√¶kert samt estetiskt tilltalande; allt detta fr√¶mjar fysisk aktivitet i vardagen.

Elektronisk parkeringsskiva

Mobiway AB är ett Sundsvallsbaserat företag som har utvecklat en tjänst föradministrering och bevakning av elektroniska parkeringsbiljetter. De vill nuexpandera sin verksamhet och skapa en egen parkeringstjänst ? en elektroniskparkeringsskiva. Mitt uppdrag har varit att utveckla och utvärdera enelektronisk parkeringsskiva för mobila enheter byggd i jQuery mobile. För attskapa en så användarvänlig och smidig sida som möjligt kommer alltinformationsutbyte att ske med AJAX kommunikation mot en RESTwebbtjänst.Projektet består av utveckling och utvärdering av en mobilwebbklient, en affärslogik byggd som en REST webbtjänst, en databas för attlagra all information samt en kundtjänst för att administrera tjänsten.Utvecklingen kommer att ske med en agil utvecklingsmetod.

Från Hyssna till "Huck" : en diskussion om träskulpturens roll i en medeltida kyrka respektive i en kyrka byggd på 1990-talet

Mitt syfte med uppsatsen är att, diskutera träskulpturens roll i en medeltida kyrka respektive i en kyrka byggd på 1990-talet. Fokus ligger på skulpturernas nutida roll inom Svenska kyrkan. Frågeställningarna som jag arbetar efter handlar om vilken relevans/roll som de medeltida skulpturerna har i Hyssna gamla kyrka idag. Arbetet tar också upp frågan om hur skulpturerna i de båda kyrkorna kan tolkas ur en religiös och konstnärlig synvinkel. Avslutningsvis behandlar jag frågan hur skulpturerna i Lundby nya kyrka har utformats för att passa dagens besökare.Mina metoder för uppsatsen har varit litteraturstudier och enkätfrågor som skickats ut till personal till de respektive kyrkorna och till konstnären, Lars ?Huck? Hultgren.

Webbsida och demo-EP

Syftet med detta kandidatarbete var att sätta samman ett promopaket bestående av en webbsida och en demo-EP med passande grafisk design. EP:n har tre spår elektroakustisk instrumentalmusik av skiftande karaktär, samt ett stilrent men ändå suggestivt omslag. Webbsidan är till för att presentera mig själv och mitt arbete (inte bara musik), och är byggd med hjälp av HTML, PHP, CSS och MySQL..

UNDERSK√ĖTERSKA I HEMV√ÖRDEN

Uppsatsen beskriver hur undersköterskor i hemvården ser på sig själv som yrkesarbetande undersköterskor samt varför de har valt att arbeta inom detta yrke. Deras uppfattning av deras arbete utifrån yrkets status i samhället, maktupplevelse på arbetsplatsen samt hur de klassdefinierar sitt yrke. Detta jämförs med godtagbara teorier om respektabilitet och klassteori byggd på maktupplevelser.

Manlighet i Jonas Gardells romaner En komikers uppväxt och Ett ufo gör entré

Syftet med uppsatsen är att studera och visa maktrelationer mellan män utifrån en teori hemmahörande inom mansforskningen. Studien är byggd på Robert W Connells teorier om de relationer som styr över- och underordning inom manligheten. I Jonas Gardells romanvärld råder en strikt hierarki pojkarna emellan och med Connells teorier är det möjligt att förklara dessa relationer..

1 Nästa sida ->