Sök:

Sökresultat:

270 Uppsatser om Attribution error - Sida 1 av 18

Attribution : Hur tolkar individer situationer på arbetsplatsen?

I arbetslivet upplever individer olika situationer, både positiva och negativa. Attribution är ett sätt att snabbt och till synes enkelt tolka och förklara individers reaktioner i dessa situationer. Syftet med uppsatsen var att undersöka attribution på arbetsplatser och att undersöka eventuella skillnader eller samband mellan attribution, utbildning och ålder. Respondenter med olika utbildningsbakgrund rekryterades genom kontakt med olika arbetsplatser. Respondenterna fick besvara en enkät där de fick beskriva fyra upplevda situationer, två positiva och två negativa.

Ivriga bävrar i Pangloss värld? : Just World Belief och attribution av arbetslöshet

Stark tro på en rättvis värld (BJW) har setts ha samband med en benägenhet att nedvärdera olycksdrabbade men även med positiva aspekter såsom stresshantering. Politiskt har BJW setts relaterad till högerorientering. Denna studie kombinerar relationen mellan BJW och politik med fokusering på attribuering av orsaker till arbetslöshet vilket tidigare förbisetts. Elever (n = 63) från gymnasium och högskola tog ställning till föreslagna orsaker till arbetslöshet och besvarade bakgrundsfrågor inklusive politisk hemvist och två olika BJW-skalor: dels en cynisk inställning till andras misslyckanden (deserved misfortune, DM), dels en förmåga att glädjas över andras framgång (deserved good fortune, DGF). DM och DM för deltagare med lågt DGF uppvisade samband med högerpolitisk orientering, vilket även korrelerade positivt med intern attribution.

Något om misstag inom avtalsrätten : särskilt om gränsdragningen mellan förklaringsmisstag och motivvillfarelse

According to Swedish contract law, a mistake in contract can be categorized as either an error concerning the content of the agreement or an error in motive. An error concerning the content of the agreement could be described as a divergence between a party?s intent and his declaration, while an error in motive is a mistake about the reasons why a party would like to agree to the contract. The borderline between these two types of mistakes is based on Savigny?s theories on echt (error in motive) and unecht (error in content) mistakes.

Klimat för felhantering och Etiskt ledarskap : Felhantering i revision: En undersökning av ett tänkbart samband mellan etiskt ledarskap och felhanteringsklimat.

AbstractFor an audit organization, it is important to work toward maintaininga high error climate to handle errors in an efficient and propermanner. This means that it is important for accountants to worktowards high quality of work, reduce and manage errors that mayoccur in their daily work. Therefore, auditors must know how tohandle errors in order to improve efficiency, which can be affected byhow leadership is exercised in the workplace. The error climatemeans being able to act in a manner which will ensure a good jobtowards customers but also within the internal operations.The ethical leadership may thus have an impact on how auditorshandle the error environment both internally and externally. It is veryimportant for customers to have confidence in the business but also tomaintain the order and the general rules of society for accountingfirms.My study aims to show the thinkable relationship between ethicalleadership and the error climate.

Har utseendet betydelse även för barn? : Attribution hos förskolebarn

Olika forskningsdiscipliner har i över 60 år studerat attribution. Dock finns ett kunskapsglapp då de flesta studier har gjorts på vuxna människor. Undersökningen koncentrerades därför till att studera attribution hos förskolebarn och söka reda på deras spontana reaktioner på sagofigurer och porträtt, samt deras bedömning av olika egenskaper hos dem. Deltagare var 16 förskolebarn, varav 9 flickor, vilka intervjuades i 45 minuter var. En innehållsanalys genomfördes vilken resulterade i olika teman och kategorier, därefter genomfördes en separat analys för barnens bedömning av tjocka respektive smala personer.

Varför Gud? : En studie av ungdomars religiösa attribution i Halmstad

Titel: Varför Gud?  En studie av ungdomars religiösa attribution i Halmstad Författare: Emma Göransson och Linn Jönsson Handledare: Jürgen Offermanns Frågeställning: Vilka faktorer påverkar valet av religiös attribution hos en ungdom i Halmstad?Finns det några specifika faktorer som förekommer oftare än andra i valet av religiös attribution hos en ungdom I Halmstad? Syfte: Vårt syfte är att finna orsakerna till varför en ungdom i Halmstad blir religiös och vad som kan vara avgörande i ett sådant beslut. Detta gör vi med utgångspunkt i religionssociologiska och religionspsykologiska teorier.Metod: Det är en kvalitativ studie.Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras de befintliga teorier gällande religionssociologi och religionspsykologi, vi valt att utgå från.Empirisk studie: Data är insamlad via intervju av tio ungdomar i två religiösa ungdomsgrupper i Halmstad.Slutsats: Vi har kunnat konstatera fem olika faktorer som legat till grund för ungdomarnas religiösa attribution i Halmstad.påverkan från socialt kontaktnätdå religionen präglat individens uppväxtdå det har funnits en känsla av saknad behovet av förändring i livetsökandet efter en identitet och en samhörighet.

Ternära koder för variabelt felskydd

Ternary codes for unequal error protection is a part of a communication system where different parts of the information to be transmitted can receive different amount of error protection. There are a lot of applications where the channel conditions fluctuate so that reliable or acceptable communication can not be guaranteed. Regardless whether the fluctuations of the channel are intentional or not the idea is to let the coderate decrease so that the error correcting capability can increase for the part of the information to be more protected. By using the support, the nonzero positions of the ternary code, a new binary code can be extracted with properties different from the ternary code in the sense of cardinality and minimum Hamming distance. When the channel conditions are good the receiver decodes the message using ternary decisions and receives all information included in the codeword.

En manualapplikation : Utvecklingen av en mobilapplikation

iProspect is a global digital marketing agency and work primarily with search marketing. They were the first search engine marketing agency in the world when the company started up 1996 in Boston, Massachusetts, and the first in Sweden to offer services in search marketing after establishing themselves on the Swedish market the following year. iProspect can be found in the södermalm office in south central Stockholm. They are a comprehensive agency within search and offer everything from search engine optimization and sponsored links to advertising on social media. They?re goal is to lead developments in search marketing and to keep ahead of competition.

Motivation och Attribution : - En jämförelse mellan amatör- och elitfotbollsspelare

Syftet med föreliggande studie var att undersöka och jämföra motivationen hos amatör- och elitfotbollsspelare mot bakgrund av ålder, prestationsnivå och attribuering. Följande frågeställningar har besvarats: (1) Skiljer sig motivationen åt mellan elitidrottare och amatöridrottare? (2) Attribuerar elitidrottare och amatöridrottare olika? (3) Påverkar ålder motivationen? Försökspersoner (n=32) i ett amatörlag (n=16) och ett elitlag (n=16) fick fylla i en enkät, uppbyggd av Sport Motivation Scale och Attribution Theory. Ett oberoende t-test och ett korrelationstest utfördes. En signifikant skillnad upptäcktes mellan amatör och elit på kategorierna Inre Motivation och Amotivation.

Kronandelsrelaskopering, en ny metod för att fastställa gallringsbehov?

In today´s forestry, assessments of needs for thinning are based on basal area measurements. This is an indirect measurement. The approach and the developed assessment tables are based on an assumed production forest, which implies that management proposals in stands that deviate from the basic model may be misleading. Since Walter Bitterlich in 1948 launched the idea of the relascope, several modifications have been developed for different purposes. In common is that all are based on a certain angle measurement principle.

Attribution i moral och etik : hur tillskriver människor orsaker till beteenden?

Rapporten handlar om hur människor attribuerar, det vill säga tillskriver, orsaker till beteenden i moralbaserade situationer och om det finns skillnad i hur män och kvinnor attribuerar beteenden. För att undersöka hur människor attribuerar har man i denna undersökning låtit män och kvinnor göra bedömningar om varför man själv eller ?någon av samma ålder och kön? gör som de gör i specifika situationer. Detta gjordes i en enkät innehållande två situationer med vardera fyra orsaker som rangordnas efter hur troliga de är som anledning till vad som hände i situationen. Enligt resultaten finns det en signifikant skillnad i hur människor attribuerar beteenden men det beror på vilken situation de befinner sig i.

Varför hamnar ungdomar respektive vuxna i ett behov av ekonomiskt bistånd? : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd för ungdomar respektive vuxna beskriver orsaker till biståndsbehovet hos sina klienter

What Places Adolescents and Adults, Respectively, in Need of Social Assistance? A Qualitative Study of How Social Workers Whom Administrate Financial Assistance for Adolescents and Adults, Respectively, Describe Reasons Behind the Need of Social Assistance Amongst Their ClientsThe purpose of this essay was to study and compare how social workers whom administrate social assistance for adolescents and adults, respectively, describe reasons behind the need of social assistance amongst their clients. This was done due to the use of qualitative interviews with a total of six social workers. Of these six, three administrated social assistance for adolescents while the other three did the same for adults. Prior research of poverty attribution greatly inspired this essay.

Bryggor - En studie av bryggors förekomst i publika bolag och påverkan på träffsäkerhet i analytikerestimat av EPS

Previous studies have shown that there is a relationship between voluntary disclosure and analysts' forecast accuracy. However, there has been no research conducted specifically on bridges. Bridges contain information on how components such as price, volume, foreign exchange rates and acquisitions have impacted the financial performance between two periods. The main purpose of this thesis is to investigate the usage of bridges in quarterly financial information of companies listed on Nasdaq Stockholm. We provide a descriptive mapping of bridges and find that 30 out of 268 companies are presenting bridges as a part of their voluntary disclosures, with large firms being the most frequent users.

Actor-observer effekten och bilkörning : Hur attribuerar människor beteenden vid riskabel bilkörning?

Actor-observer bias är tendensen där människan som aktörer tillskriver sitt beteende till yttre omständigheter medan observatörer tenderar till att tillskriva aktörens beteende till personliga faktorer. Syftet med denna studie var att få en klarare bild av hur människor i sin roll som aktör eller observatör attribuerar ett riskabelt bilkörningsbeteende. Deltagarna bestod av 101 svenska studenter från en högskola i Mellansverige varav 77 stycken var kvinnor och 24 stycken var män. Deltagarna fick svara på en enkät angående actor-observer bias och riskfullt bilkörningsbeteende. Resultaten visade att andras beteende förklaras mer av personliga egenskaper än då personen själv kör riskfullt medan yttre omständigheter inte gav skillnad för vare sig andra eller en själv.

Ny princip för spänningsreglering i Fortum Distributions mellanspänningsnät i Stockholm.

The voltage regulation in Fortum Distributions medium voltage network in Stockholm does not work satisfactory. This results in too high distribution voltages with many customer complaints as a consequence. The reason is the model responsible for compensating for voltage drops in the distribution network. Despite several adjustments Fortum has not been able to find the source of the high voltages and has therefore appointed an investigation in the form of a thesis work.The aim of this investigation is to locate the error and to produce a proposal regarding the solution of this error using the existing system, common industrial knowledge, state of the art research and the option to use voltage readings from the different substations.The conclusion of this master thesis is that the largest contribution to the high voltage levels is made by the large compensation for distribution loses. Furthermore an additional error in the model has been found.

1 Nästa sida ->