Sök:

Sökresultat:

767 Uppsatser om Voice therapy - Sida 2 av 52

Djur inom vården : sett från djurens perspektiv

Animal-assisted therapy had its large breakthrough in the 1960-ties when a psychiatrist named Boris Levinson discovered the great advantages of involving animals in the treatment of patients. Therapy with animals involves that animals are used in a systematic way, in a person's process of treatment. The most distinguished companion animal used within this area is the dog, but horses, cats, rabbits, birds, dolphins and the most common farm animals are used in animal-assisted therapy. Most animals that are to be used for this specific purpose need to be trained in order to maintain their physical and mental health, but also to minimize the risks for the people that are involved. Most studies within this research area are focused on the positive effects on the patients and less on the effects on the animals.

Hästunderstödd terapi : En kvalitativ studie om professionellas syn på Hästunderstödd terapi

Historically, the horse has in many ways been important to human beings. Today, Equine Assisted Therapy is a form of treatment in which the horse is used as a tool from the treatment of the client. Supported Equine therapy has a therapeutic purpose and may vary depending on the patient's needs and the professionals work competence. Various studies show that animals have a positive impact on people. The aim of our study was to explore how Equine Assisted Therapy is used within the practical fields of social work in Sweden.

Röst och hörselnedsättning : Akustisk analys av röst hos sju hörapparatsanvändare

A number of studies have been made to examine several aspects of voice production in individuals with different types of hearing impairments. Most of the studies were made to explore the impact that hearing aids have for people with severe or congenital hearing impairment. So far it has been confirmed that there are changes regarding voice production in these individuals. A group that has not been investigated regarding voice production to a larger extent are hearing aid users with an acquired hearing impairment. In the present study the voice production of seven individuals, four men and three women, with a moderate acquired hearing impairment is examined.

Voice i teori och praktik. Ett fallstudium av Reinfeldt som politisk bråkstake

Demokrati är en grundsten i vårt politiska samhälle och med detta tillkommer ettkrav på ett visst mått av inflytande i den politik som förs. Vi tar med stöd ilitteraturen ett normativt ställningstagande för att detta inflytande, i form avinternt demokratiska partier, är något viktigt och värdefullt. Med denna uppsatsförsöker vi lyfta fram voice som ett potentiellt mycket bra verktyg för att utövainflytande och påverka partiets politiska produkt. Dock är det inte helt riskfritt attframföra kritik mot sitt eget parti och detta har vi försökt undersöka med hjälp aven fallstudie på Fredrik Reinfeldts användande av voice under sina år sompolitiskt aktiv inom moderaterna.Vi kommer visa att voice är ett bra instrument för att skapa debatt och belysaproblem inom organisationen men att det samtidigt för med sig negativakonsekvenser om det inte sker genom partiets strukturella plattformar. Inte hellerräcker detta utan det är även ett fall om att inte vara fel person med fel åsikter vidfel tillfälle, något som Reinfeldt utmålades att vara..

Rörfonation eller traditionell svensk röstbehandling? : En jämförande studie mellan två olika metoder för röstbehandling

Rörfonation och traditionell svensk röstbehandling är två av de vanligaste behandlingsalternativen inom svensk röstlogopedi idag. Som forskare är det viktigt att kontinuerligt utvärdera de behandlingar som erbjuds för att göra vården mer kvalitativ och kostnadseffektiv. Finns det skillnader i behandlingseffekt mellan dessa två röstbehandlingar? Är skillnaderna så tydliga att det går att fastslå att den ena behandlingen är att föredra framför den andra?Med analyser av ett patientmaterial, före och efter behandling, i form av akustisk analys, perceptuella bedömningar av en grupp erfarna logopeder samt patienternas självskattningar syftar föreliggande uppsats till att besvara vad behandlingsformerna har för effekt inom dessa områden.Patientmaterialet bestod av totalt 28 patienter varav 23 fullföljde behandling. Tolv av dessa erhöll behandling med rörfonation medan resterande elva patienter erhöll traditionell svensk röstbehandling..

Light or Voice ? make your choice! : Plocktekniker för tillverkningsföretag

Companies constantly strive for the perfect order which enables them to satisfy and retain their customers. This is a difficult process that can be facilitated by using different picking technologies. In this study, a research of the picking technologies Pick-to-Light and Pick-to-Voice have been made to investigate when each technology is suited.In order to collect relevant information and data to be able to answer the question formulation, a qualitative study with interviews have been made. The purpose of this essay was to investigate Pick-to-Light and Pick-to-Voice to see when each technology is best suited and to see what the differences between the technologies are. With our essay we wanted to help manufacturing companies to make the right decisions when implementing a picking technology.The results showed that those picking technologies give companies a higher picking quality and an increased work efficiency since the order picking is faster to perform, and that picking errors are reduced.

Effekten av massagebehanling vid hypertoni : en litteraturstudie

Aim: The aim is to create a review that examines different forms of massage therapy and their effects on hypertension.Method: Literature review of 10 scientific articles on the subject of massage and its effects on blood pressure. The literature searches were made with PubMed and Cinahl using the keywords "massage therapy", "effects" and "blood pressure".Results: The articles showed that massage had a positive effect in lowering blood pressure. This could be explained by greater extent of relaxation in the participants investigated and an increased activity of parasympaticus and reduced secretion of stress hormones. The articles do not agree on what form of massage therapy is most effective in lowering blood pressure and it is uncertain for how long the effect can remain.Conclusion: Massage is usually seen as a treatment without scientific basis. There is evidence that suggests that massage therapy is an effective treatment for lowering blood pressure.

Hunden-människans bästa arbetskamrat? : En kvalitativ studie om hundens inverkan på arbetsmiljön

The study examines the meaning of having a dog in the workplace of personnel who work with therapy. The purpose was to examine the personnel?s view of dogs in their work envi-ronment. The study uses two theories. One is ?psychosocial work environment? and the other theory used is ?symbolic interactionism?.

Plantar fasciit ? evidens för stötvågsbehandling för smärtlindring och förbättrad funktion, en systematisk litteraturstudie?

AimThe aim of the present study was to study possible evidence for shock wave therapy on pain and function in patients with plantar fasciitis.Questions1. Does shock wave therapy reduce pain in patients with plantar fasciitis?2. Does shock wave therapy improve function in patients with plantar fasciitis?MethodA systematic review of the literature was performed in the databases PubMed, EMBASE, Cochrane and Cinahl.

Studentterapeuters definition, identifikation och användande av motöverföring

Within psychodynamic therapy the concept of countertransference is considered as valuable to understand the therapy process. Much of the research has focused on countertransference as dependent to therapy outcome (Hayes, Gelso & Hummel, 2011) and less of the research has been dedicated to trainees view on the concept. The object off this study was to examine how trainees define, identify and use countertransference. The study takes a qualitative approach and phenomenological perception of knowledge. Eight trainees has been interviewed and the interviews has been analysed with thematic analysis.

Vocal Free Improvisation

As a vocalist, Casey Moir wants more than to just express what is written on the page or that which the harmony allows. She wants to discover every aspect of her voice to see how she can express her musicality on a deeper, more personal level. Some of the questions that helped Casey start her journey are: Why is musical expression so important to her? Why improvise freely? What sounds can her voice make? Can she utilise these sounds in her music and how?.

Perceptuell bedömning av tal och röst hos vuxna med 22q11-deletionssyndrom

Speech anomalies have been described as characteristic symptoms forthe 22q11 deletion syndrome. However, research on speech and voice in adultswith the syndrome is still scarce. Previous research has indicated that speech andvoice anomalies seen in children with the syndrome might have neurologicalcauses. The aim of this study is to investigate speech and voice in a group ofadults diagnosed with the 22q11 deletion syndrome, with extra focus onanomalies with possible neurological cause. The researched group consisted of24 adults between the ages 19 to 38 with a verified 22q11-deletion, 16 womenand 8 men.

Compassion Focused Therapy vid ätstörningar- en pilotstudie

Compassion Focused Therapy är en integrativ transdiagnostisk behandlingsform som syftar till att öka self-compassion och minska skam och självkritik hos individer med psykisk ohälsa. Skam och självkritik har i hög grad identifierats hos personer med ätstörningar, som också ofta anses svårbehandlade. Denna studie syftade till att undersöka huruvida CFT kan vara ett behandlingsalternativ vid ätstörningar. En single-subject design med upprepade mätningar användes (n=5). Studien visade på tvetydiga resultat men indikerar att en del individer kan vara hjälpta av denna behandling.

När medborgaren blir en kund - vad händer då med det gemensamma bästa?

In the late 20th century there has been some changes in the public sector. These changes are described as New Public Management. When ideas from the private market is transferred to the public sector, for example to regard citizens as cus-tomer. Central in this paper is the use of term customer in the Swedish public sec-tor. There are two questions in the paper; which possibilities has a disappointed customer to effect the public sector, and what may happen with democracy, the common good, when the citizen becomes a customer?To answer the questions I study two different cases, Svedala kommun and the tax department, Skatteverket.

Intensiv Stamningsterapis effekt på stamningsbeteenden, förståelighet och attityd till kommunikation hos fem barn

The purpose of this study was to investigate the effects ofparticipation in an integrated intensive stuttering program (IST) on stutteringbehavior, intelligibility and communication attitude, at individual and grouplevels. Five children aged eight to twelve years participated in the study.Stuttering behavior and intelligibility were judged by two independentstudents in speech and language pathology based on a total of eight videorecordings, before, during and after therapy. Communication attitude wasmeasured by the Swedish version of the self-report questionnaireCommunication Attitude Test (CAT-S). At an individual level, the initialstuttering profile and the changes shown during and after the IST varied. Ata group level, a significant decrease in stuttering frequency and asignificantly higher level of intelligibility were found, after as compared tobefore therapy.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->