Sök:

Sökresultat:

5 Uppsatser om Valutakursen - Sida 1 av 1

Driver valutakursen, energipriser och subventioner livsmedelspriserna?

Den här uppsatsen visar att Valutakursen och sekundärt energipriser har en hög förmåga att prediktera framtida rörelser i livsmedelspriser, både ?inom sample? och ?utanför sample?. Uppsatsen använder VAR-modeller och hittar empiriska belägg för att energipriser påverkar Valutakursen (EUR/USD), som även indirekt påverkar livsmedelspriser. Teoretiskt och empiriskt visas att export- och produktionssubventioner reducerar eller ökar de ursprungliga priseffekterna vid chocker i Valutakursen, och introducering av dessa samband visades öka precisionen av prognoserna. Resultatet är intressant för policybeslut eftersom identifieringen av vad som driver livsmedelspriserna visar att chocker i Valutakursen har en omfattande effekt på framtida livsmedelspriser. .

Det finns två sidor av samma mynt : Hur den svenska valutakursen påverkar små- och medelstora tillverkningsföretags internationella konkurrenskraft

Syftet med denna uppsats är att studera hur svenska små- och medelstora tillverkningsföretag eventuellt påverkas i tider då den svenska Valutakursen fluktuerar och förstärks kraftigt. Vidare har målet med uppsatsen varit att studera om, och i så fall hur dessa företags internationella konkurrenskraft och strategier påverkats som en effekt av den svenska Valutakursens fluktuationer. Den teoretiska referensramen inkluderar huvudsakligen teorier som behandlar företags strategi och internationella konkurrenskraft. Dessa teorier har vi använt med målet att studera och förklara hur företag hanterar den svenska Valutakursens fluktuationer för att bibehålla sin internationella konkurrenskraft. Vidare så har vi försökt finna samband mellan hur dessa förändrats under tid inom företaget och om utvecklingen kan förklaras med utvecklingen av den svenska Valutakursen som påverkande faktor.

Utländska förvärvares påverkan på budpremien - en studie på den svenska aktiemarknaden

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det existerar en så kallad cross border effekt. Det vill säga om det förekommer en positiv effekt, i form av att premien blir högre, när utländska företag förvärvar svenska. Vi ämnar även undersöka ett antal andra, i förväg bestämda, variabler som påverkar premiens storlek. Metod: För att uppfylla uppsatsens syfte har vi valt att genomföra en kvantitativ studie. Vi antar en deduktiv ansats då det finns teorier som är relevanta för vår studie.

Ska olika VaR-modeller användas för olika tillgångstyper?

I takt med att handeln med finansiella tillgångar ökat har också intresset för att finna tillförlitliga metoder att bedöma risken ökat. Ett mått för att mäta risken för en tillgång eller för en portfölj av tillgångar är Value-at-Risk (VaR). VaR definieras som; den med viss sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma marknadsrörelser över en definierad tidsperiod. Fördelen med VaR är att riskbedömningen bryts ner till ett enda mått som är ganska lätt att förstå. Det finns flera olika sätt att beräkna VaR och det har gjorts många undersökningar för att testa vilken modell som ger bäst resultat.

Strumpstickmaskinen och dess roll på den svenska marknaden

Idag är det inte många textilföretag som har möjlighet att ha strumpproduktion i ett land som Sverige på grund av lönsamhetsskäl. Det är billigare att producera i låglöneländer i Europa eller Asien, men det tär istället på våra naturresurser och vår miljö att transportera produkter fram och tillbaka. På grund av de höjda lönerna i Kina och Valutakursen för euron som höjts drastiskt i Europa har Sverige dock kommit till ett läge då det blir ekonomiskt lönsamt att flytta tillbaka en del av produktionen till Sverige. Dessutom ökar trenden med ekologiska och närproducerade varor, vilket ökar efterfrågan på svensktillverkade produkter. Studien syftar till att ge privatpersoner och företag ett underlag till att undersöka sina möjligheter för produktion av strumpor på den svenska marknaden.Utvecklingen av strumpproduktionen i Sverige pågår hela tiden och företagen uppdaterar sina maskinparker och utbildar sina anställda, vilket leder till en utveckling av marknaden.